19 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29806

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıt ve kabulüne, uyum programı ve akademik danışmanlığa, eğitim-öğretim ve sınavlara, mezuniyet başarı derecesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimliği (intörnlük) dönemi: Tıp Fakültesi Dönem VI’da farklı anabilim dalları tarafından yürütülen, zorunlu ve seçmeli stajlardan oluşan, kesintisiz on iki ay süreli, uygulamalı eğitim dönemini,

b) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Anabilim dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

ç) Ara sınavlar: Ders kurulu ya da staj süresince öğrenmenin geliştirilmesi amacıyla uygulanan ve ders kurulu sonu sınav notuna ya da staj sonu sınav notuna katkı oranı %30’u geçmeyecek şekilde uygulanan teorik ya da pratik sınavları,

d) Bütünleme dönemi: Dönem I-V için eğitim-öğretim yılı sonunda ve başlangıç ile bitiş tarihleri, Fakülte Kurulunca akademik takvim kapsamında belirlenen bütünleme sınavlarının yapılacağı dönemi,

e) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

f) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan, birbirleriyle bağlantılı konuların bir düzen içerisinde öğrencilere aktarıldığı teorik eğitim ve pratik uygulamalar bütününü,

g) Dönem: Her bir eğitim öğretim yılını,

ğ) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders, ders kurulları, staj, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını ve sınavlarını koordine eden Fakültenin öğretim üyesini,

h) Dönem Koordinatör Yardımcısı: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders, ders kurulları, staj, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını ve sınavları koordine etmede Dönem Koordinatörüne yardımcı olan, Fakültenin öğretim üyesini,

ı) Eğitim Komisyonu: Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilen; bir başkan, başkan yardımcıları ile dönem koordinatörleri ve koordinatör yardımcıları, öğrenci temsilcileri ve sekreterden oluşan komisyonu,

i) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir eğitim-öğretim yılında veya Senato tarafından belirlenen ve eğitim-öğretim planında gösterilen sürelerde yapılan ders, ders kurulu, staj, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmaları,

j) Eğitim-öğretim planı: Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak hazırlanan, Fakülte Kurulunca kabul edilen eğitim-öğretim içeriğini,

k) Eğitim-öğretim yılı: Başlangıç ve bitiş tarihleri Eğitim Komisyonu önerisi ve Fakülte Kurulu onayı ile belirlenen, her dönem için en az otuz iki haftadan oluşan süreyi,

l) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini,

m) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

n) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

o) Gecikmeli öğrenci: Dönem V ve Dönem VI’da, ilgili döneme akademik takvim başlangıç tarihinde başlamaya hak kazanamayan/başlamayan öğrencileri,

ö) Gelişim sınavları: Dönemler arasında eğitim-öğretim seviyelerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan, Fakülte tarafından değerlendirilen sınavları,

p) Kırsal hekimlik stajı: Dönem VI’da Halk Sağlığı Anabilim Dalınca yürütülen stajı,

r) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,

s) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ş) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

t) Seçmeli ders: İlgili komisyonların önerisiyle ve Fakülte Kurulu onayıyla açılan ve her bir yarıyıl/yıl devam eden, tıbbi veya tıp dışı konuları içeren dersleri,

u) Seçmeli stajlar: Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen stajlar içerisinden, Dönem IV, V ve VI’da, öğrenci tarafından seçilen stajları,

ü) Serbest çalışma zamanı: Her dönemde öğrencinin eğitim-öğretim programı içerisinde kendisinin değerlendirebileceği zaman aralığını,

v) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

y) Staj: Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak düzenlenen, Dönem IV, V ve VI’da farklı anabilim dalları tarafından yürütülen teorik ve pratik/uygulamalı çalışmaları,

z) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

aa) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıtlar, Yatay Geçişler, Uyum Programı

ve Akademik Danışmanlık

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıtla ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders intibakı

MADDE 7 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konudaki Senato kararlarına göre Eğitim Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Ders intibakı için; öğrenci seçme sınavı sonucunda, Fakültenin birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrenciler, kaydının yapıldığı ilk bir ay içerisinde başvuruda bulunmaları halinde son beş yıl içerisinde başarmış oldukları derslerinden öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliği konusundaki Eğitim Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile muaf sayılabilirler.

(3) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin daha önce başka yükseköğretim kurumlarında izlemiş oldukları programların uygun olması durumunda ikinci fıkrada belirtildiği şekilde ders intibakı uygulanır.

Uyum programı ve akademik danışmanlık

MADDE 8 – (1) Kesin kayıtları yapılan öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce uyum programı düzenlenir. Öğrencilerin bu programa ilk iki yıl içerisinde katılması zorunludur. Bu program kredisiz eğitim çalışması olarak kabul edilerek değerlendirilir.

(2) Kesin kayıt yaptıran veya yatay geçişle gelen her öğrenciye, derslerin başlamasını takip eden en geç on beş gün içinde bir akademik danışman tayin edilir.

Kayıt yenileme ve eğitim-öğretim çalışmalarına yazılma

MADDE 9 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında bir önceki dönem başarı durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğer varsa belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve eğitim-öğretim çalışmalarına yazılmak zorundadırlar. Derslere ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarına yazılma ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak ilk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından yasal yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler aynı zamanda hazırlık sınıfı derslerine, hazırlık sınıfından muaf olmaları durumunda ise birinci sınıfın derslerine kayıtlarını yaptırmış sayılırlar. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır.

(2) Öğrencinin yazıldığı eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu süreler içerisinde itiraz başvurusu yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.

(3) Eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremez.

(4) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi amacıyla her bir öğrenci için öğrenim durumu kütüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Hazırlık Sınıfı, Eğitim-Öğretim Dili, Eğitim Şekli,

Dönemler, Stajlar, Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her biri bir eğitim-öğretim döneminden oluşan toplam altı yıldır.

(2) Eğitim-öğretim süresi ile ilgili diğer hususlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hazırlık sınıfı

MADDE 11 – (1) Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler eğitimlerine Dönem I’den başlarlar. Sınava girmeyen veya sınavda başarılı olamayan öğrenciler ise Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık sınıfına devam ederler. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminde 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak toplam ders saatinin en az %30’u İngilizce olmak zorundadır.

Eğitim şekli, dönemler ve stajlar

MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan altı dönemden oluşur.

(2) Eğitim Dönem I, II ve III’te temel olarak ders kurulları, dönem IV, V ve VI’da temel olarak stajlar esasına dayanır.

(3) Fakültede bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrenci Dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi; Dönem IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları tekrarlar. Dönemindeki tüm stajlarını başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder.

(4) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Seçmeli Derslerden başarısız olan öğrenciye bu ders veya dersleri, sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci bu dersi aldığı dönemde devamsızlıktan kalmamışsa bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu sınavına girer. Ancak; bu derslerden başarılı olmadan Aile Hekimliği (İntörnlük) Dönemine başlayamaz.

Stajlar

MADDE 14 – (1) Stajların Fakültenin anabilim dallarında yapılması esastır. Ancak, staj yapma koşullarının sağlanamaması, ulusal/uluslararası öğrenci değişim programları veya öğrencinin isteği ile stajın yurt içi veya yurt dışındaki başka bir kurumda yapılabilmesi için öğrencinin kurum dışında alınması planlanan staj/stajlara ait içeriği Fakülte Yönetim Kuruluna sunması ve Fakülte Yönetim Kurulunun bu başvuruyu onaylaması gerekir.

(2) Kırsal hekimlik stajında öğrenci, Dekanlığın ve Rektörlüğün uygun göreceği Üniversite dışındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında eğitim alabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te; bir ders kurulu süresince pratik uygulamalarda devam durumunu ilgili Anabilim Dalı takip eder. Her bir Anabilim dalı için, ders kurulunda pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci ilgili Anabilim dalının ders kurulu sonu pratik sınavına, bir yarıyıl süresince pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci ilgili Anabilim dalının yarıyıl sonu final sınavındaki pratik sınav bölümüne ve yarıyıl sonu bütünleme sınavındaki pratik sınav bölümüne giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve o derse ait pratik sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.

(2) Ders kurulundaki teorik derslerin toplamının %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci, o ders kuruluna ait ders kurulu sonu sınavının teorik sınav bölümüne, bir yarıyıl süresince teorik derslerin toplamının %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci yarıyıl sonu final sınavının teorik sınav bölümüne ve yarıyıl sonu bütünleme sınavının teorik sınav bölümüne giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve teorik sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.

(3) Devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, öğrencilerin devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği günde ve saatte telafi etmeleri sağlanabilir.

(4) Dönem IV ve Dönem V’te; her bir staj için teorik derslerin %30’undan fazlasına veya pratik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci staj sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.

(5) Seçmeli ve yabancı dil dersleri için teorik derslerin  %30’undan fazlasına veya pratik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci ilgili dersin yarıyıl sonu veya dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.

(6) Aile hekimliği (intörnlük) döneminde devam zorunludur. Öğrencinin mazeretli ve/veya izinli olduğu toplam süre staj süresinin %20’sinden fazla ise öğrenci F1 notu alır o stajı tam süreli olarak tekrar eder.

Mazeretler ve mazeret sınavları

MADDE 16 – (1) Mazeret sınavı; ders kurulu sonu teorik ve pratik sınavlarında ve ara sınavlarda uygulanır. Yarıyıl sonu final sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, staj sonu bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Sınava giremeyen öğrenciye bu sınav ile ilgili mazeret sınavı hakkı verilebilmesi için;

a) Öğrencinin, sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini kapsayan rahatsızlığını herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ya da;

b) Sağlık sorunları dışındaki diğer mazeretlerini dilekçe ile bildiren öğrencilerin mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi

gerekir.

(3) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretli olduğu süre içinde sınavlara giremez, derslere devam etse bile devamdan sayılmaz.

(4) Öğrencinin mazeretli ya da mazeretsiz toplam devamsızlık süresi ders kurulu veya staj teorik derslerinin %30’unu, pratik derslerin %20’sini aştığında öğrenci devamsız sayılır.

(5) Aile hekimliği (intörnlük) döneminde staja devam edememesine neden olan bir mazereti olan öğrenci bu mazeretlerini Fakülte Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, bu süre içinde staja devam etse bile devamlılıktan sayılmaz. Mazeretli olduğu süre staj süresinin %20’sinden fazla olduğu takdirde staj tekrarı yapar.

(6) Mazeretlerle ilgili müracaat mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Sekreterliğine yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen raporlar işleme konulmaz.

İzinler

MADDE 17 – (1) Üniversiteyi, fakülteyi ya da ülkeyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları ya da kültürel faaliyetlerde yer alan öğrencilere görevli oldukları sürece Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler izinli sayıldıkları süre içinde ders kurulu sonu teorik veya pratik sınav ve ara sınavlardan giremedikleri sınavlar için mazeret sınavına alınırlar. Ancak öğrenci Dönem IV, V ve VI’da ise devam etmediği süreyi anabilim dalınca önerilen ve Eğitim Komisyonunca kabul edilen zamanlarda tamamlamak zorundadır. Bu süreyi tamamlamayan öğrencinin stajı tekrarlaması gerekir.

(2) Ulusal ya da kongre, sempozyum ve benzeri uluslararası bilimsel toplantılara  poster ya da sözlü bildiri sunmadan katılmak isteyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, bir dönem boyunca beş iş gününü geçmeyecek şekilde, bir kez katılabilirler. Ancak, toplantılarda poster ya da sözlü bildiri sunumu yapacak öğrenciler, toplam katılım süresi on iş gününü geçmemek şartıyla istedikleri sayıda kongreye katılabilirler. Bu süre boyunca öğrenciler izinli sayılırlar. Bu izin süresi devamsızlıklarından sayılmaz. Bu izin, ders kurulu sonu, yarıyıl sonu, dönem sonu, bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, staj sonu bütünleme sınavı tarihlerini kapsayamaz. Öğrenciler bu toplantılara katılımlarını belgelemek zorundadırlar.

(3) Aile hekimliği (intörnlük) dönemi süresince toplam on günü geçmemek kaydıyla Anabilim Dalının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir.

(4) Öğrencilerin mazeretinin kabulüne veya reddine Fakülte Yönetim Kurulunca gerekçesi belirtilerek karar verilir.

(5) Öğrencilere talepleri halinde ve gerekçesi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, bir seferde bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin, eğitim süresi boyunca en fazla iki defa kullanılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak ve Zorunlu, Seçmeli Ders Sınavları ve Gelişim Sınavları

Ortak ve zorunlu, seçmeli ders sınavları ve gelişim sınavları

MADDE 18 – (1) Ortak ve zorunlu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir. Bu derslerden her yarıyılda bir ara sınav ve yılsonunda bir final sınavı yapılır.

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili dersleri için o yıla ait ara sınav notlarının her birinin %25’i, final sınavının %50’si, yabancı dil dersleri için o yıla ait ara sınav notlarının her birinin %30’u, final sınavının %40’ı toplanarak dönem sonu başarı puanı hesaplanır. Bu derslerin başarı ve tekrarına ilişkin hususlar; Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Dönem V sonuna kadar bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler, aile hekimliği (intörnlük) dönemine (Dönem VI’ya) geçemezler.

(3) Seçmeli derslerin her biri için bir yarıyıl içinde bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarının geçme notuna katkı oranları eşit olarak alınır. Başarı notu değerlendirilmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre yapılır.

(4) Mazeret sınavı; seçmeli dersler, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde ara sınavlara giremeyen ve sınava girememesine neden olan mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavı yarıyıl sonu sınavı veya dönem sonu sınavından önce yapılır.

(5) Bütünleme sınavı; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Seçmeli derslerden başarısız olan veya bu derslerin final sınavına girme hakkı olduğu halde sınavlara girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Bütünleme sınavından alınan not bütünleme sınav notu olarak kaydedilir ve o dersin başarı notu hesaplanırken final sınavı notu yerine konularak değerlendirmeye alınır.

(6) Fakültenin eğitim ve öğretimini değerlendirebilmek amacıyla Eğitim Komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde gelişim sınavları yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem I, II ve III Sınavlarına İlişkin Hükümler

Dönem I, II ve III sınavları

MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:

a) Kurul sonu sınavları: Eğitim-öğretim dönemi içinde her ders kurulu sonunda yapılan sınavlardır. Bu sınavlar sadece teorik veya teorik ve pratik/uygulama şeklinde yapılır.

b) Mazeret sınavı: Kurul sonu teorik veya pratik/uygulama sınavlarına ya da ders kurul içinde yapılan ara sınavlara giremeyen ve sınava girememesine neden olan mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeret sınavları sadece teorik veya teorik ve pratik/uygulama sınav şeklinde yapılır.

c) Yarıyıl sonu final sınavları: Güz ve bahar yarıyıllarının sonunda yapılan, o yarıyıla ait tüm ders kurullarının içeriklerini kapsayan sınavlardır. Bu sınavlar sadece teorik veya teorik ve pratik/uygulama sınavı şeklinde yapılır.

ç) Bütünleme sınavları: Bütünleme döneminde güz ve bahar yarıyılı bütünleme sınavları yapılır. Dönem sonu başarı notu 60 puanın altında olan ya da yarıyıl sonu final sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu başarı notu 60 puanın altında olan veya final sınavına girmedikleri yarıyıla ait bütünleme sınavına girer. Bu sınavlardan alınan not ilgili yarıyıl sonu bütünleme sınav notu olarak kaydedilir ve dönem sonu başarı notu hesaplanırken, ilgili yarıyıl sonu final sınavı notu yerine konularak değerlendirmeye alınır. Dönem sonu başarı notu 60 puanın altında olduğu halde güz ya da bahar yarıyıl sonu bütünleme sınavlarından herhangi birine girmeyen öğrencinin dönem sonu başarı notu hesaplanırken, bütünleme sınavına girmediği yarıyıl sonu final sınavı notu değerlendirmede esas alınır. Bu sınavlar sadece teorik veya teorik ve pratik/uygulama sınav şeklinde yapılır.

Sınavların uygulanması

MADDE 20 – (1) Sınav günleri ilan edildikten sonra sadece Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir.

(2) Öğrenciler belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenci girmediği sınav için sıfır (0) notu alır.

(3) Mazeret sınavları her yılın sonunda, o yılın son ders kurulu sınavından sonra, dönem sonu final sınavından önce yapılır.

(4) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(5) Gerekli görüldüğü durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(6) Sınav sonuçları en geç beş iş günü içerisinde açıklanır.

Dönem sonu başarı notu

MADDE 21 – (1) Ders kurulu sonu sınavları, yarıyıl sonu final sınavları, yarıyıl sonu bütünleme sınavları ve mazeret sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencinin aldığı puan ondalıklı olarak ilan edilir.

(2) Güz ve bahar yarıyılı başarı notu hesaplanmasında; bir yarıyıldaki ders kurulu sonu sınav notunun aritmetik ortalamasının %60’ı, o yarıyıla ait yarıyıl sonu final sınav notunun %40’ı alınıp toplanarak o yarıyıl için yarıyıl sonu başarı notu elde edilir.

(3) Her iki yarıyılın yarıyıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması alınarak dönem sonu başarı notu elde edilir.

(4) Dönem sonu başarı notunda ortaya çıkabilecek ondalıklı puanlar tam sayıya yuvarlanır. Ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmı 0.50’den büyük veya eşit ise bir üst tam sayıya, 0.50’den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır. Dönem sonu başarı notu öğrenciye 27 nci madde hükümleri dikkate alınarak rakam ve harf notu olarak bildirilir.

(5) Dönem sonu başarı notu 60.00 ve üzerinde olan öğrenciler o dönem için başarılı sayılırlar.

Sınav dallarının sonuca etkisi

MADDE 22 – (1) Ders kurulu sonu sınavı, dönem sonu final sınavı, dönem sonu bütünleme sınavı ve mazeret sınavlarında, öğrenci sınavda sorusu bulunan her bir bilim ya da anabilim dallarına ait puanların en az %50’sini almak zorundadır. Öğrenci bir bilim ya da anabilim dalına ait toplam puanın %50’sinin altında not aldığında, aldığı not ile o bilim ya da anabilim dalının toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem IV ve V Staj Sınavlarına İlişkin Hükümler

Dönem IV ve V staj sınavları

MADDE 23 – (1) Dönem IV ve V öğrencilerinin staj sonu sınavları her stajın son gününü geçmemek kaydı ile yapılır. Bu sınavlar hem yazılı, hem de sözlü ve/veya pratik sınav olarak yapılır. Sınavda öğrencinin başarılı sayılması için sınavın her aşamasından başarılı olması gerekir. Staj başarı notu değerlendirilmesi 27 nci madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Staj süresince, staj sonu sınav puanının %30’unu geçmeyecek şekilde ara sınavlar yapılabilir. Ara sınav yazılı olarak yapılırsa staj sonu sınavındaki yazılı sınav notuna, sözlü ve/veya pratik sınav şeklinde yapılırsa staj sonu sınavındaki sözlü ve/veya pratik sınav notuna eklenir. Ara sınav tarihleri staj programı içerisinde önceden belirlenir ve duyurulur.

(3) Seçmeli stajlarda da zorunlu stajlardaki ölçme değerlendirme yöntemleri uygulanır.

(4) Mazeret sınavı; zorunlu ve seçmeli stajlarda ara sınavlara giremeyen ve sınava girememesine neden olan mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Staj sonu sınavı, staj sonu bütünleme sınavı ve mazeret sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavı staj sonu sınavından veya seçmeli derslerin yarıyıl sonu sınavından önce yapılır.

(5) Sınav sonuçları en geç beş iş günü içerisinde açıklanır.

Staj bütünleme sınavı, staj tekrarı

MADDE 24 – (1)  Staj sonu sınavında başarısız olan ya da sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciler bütünleme döneminde yapılan staj bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavı staj sonu sınavında olduğu gibi hem yazılı, hem de sözlü ve/veya pratik olarak yapılır. Sınavda öğrencinin başarılı sayılması için sınavın her iki aşamasından da başarılı olması gereklidir. Başarı notu değerlendirilmesi 27 nci madde hükümlerine göre yapılır. Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrencilerin staj tekrarı yapmaları gerekir.

(2) Gecikmeli öğrenciler bütünleme dönemini beklemeksizin akademik takvim içerisinde başarısız olduğu stajları tekrar edebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Aile Hekimliği (İntörnlük) Dönemi

Aile hekimliği (intörnlük) döneminin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Aile hekimliği (intörnlük) döneminde öğrencilerin başarısı her anabilim dalında, anabilim dalınca önerilen, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir programa göre değerlendirilir. Bu dönem boyunca öğrencilerin klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara karşı ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınır ve 27 nci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir.

Aile hekimliğinde stajlar

MADDE 26 – (1) Aile hekimliği dönemindeki stajlar kredisiz eğitim-öğretim çalışmasıdır ve mezuniyete esas olan değerlendirmede hesaba katılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Puan, Not, Derece ve Katsayılar, Sınavlara İtirazlar,

Not Ortalaması, Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Fakültedeki tüm dönem sonu ve staj sonu başarısının değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo kullanılır.

a) Geçer notlar şunlardır:

1)

         PUAN              NOT            KATSAYI          DERECESİ

         86-100               AA                   4.00                    Pekiyi

          81-85                BA                   3.50                    Pekiyi

          76-80                BB                   3.00                       İyi

          66-75                CB                   2.50                       İyi

          60-65                CC                   2.00                      Orta

2) G: Geçer (Kredisiz eğitim-öğretim çalışmaları için).

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1: Devamsız, sınava giremez, sınava girse de sınavı geçersiz sayılır. Sınav notu 0 (sıfır) olarak kaydedilir.

2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) F3: Sınav değerlendirmesi 100 üzerinden 0-59 arasında, başarısız.

       PUAN         NOT         KATSAYI         DERECESİ

       50-59           F3             1.5                      Başarısız

       40-49           F3             1.0                      Başarısız

       30-39           F3             0.5                      Başarısız

       0-29             F3             0                         Başarısız

4) K: Kalır (Kredisiz eğitim-öğretim çalışmaları için).

Sınavlara itirazlar

MADDE 28 – (1) Sınav sorularına itiraz başvuruları sınav bitiminden sonraki üç iş günü içinde, sınav sonucuna itirazların sınav sonuçları ilan edildikten sonraki üç iş günü içinde yapılması gerekir.

(2) Sınavlara itirazlarda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Öğrencinin sınavlardaki; maddi, bilimsel, usul ve işleyiş hataları ile ilgili yapmış olduğu itirazlar Dönem I, II ve III’te ilgili sınav komisyonu tarafından, Dönem IV ve V’te eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, ilgili dönemden sorumlu Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dönem Koordinatörü ve Anabilim Dalından bir öğretim üyesinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonlar gerekli gördüğünde ilgili Anabilim Dalından konu ile Anabilim Dalı Kurul Kararı isteyebilir.

b) Maddi ve bilimsel hatalar ile ilgili itirazlar başvuruyu izleyen beş iş günü, usul ve işleyiş ile ilgili itirazlar on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan dönem eğitim-öğretim çalışmaları başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme istemi, ilgili dönem koordinatörünün başvurusu üzerine Dekanlıkça karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemlerinin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılması gerekir.

Not ortalaması

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sınav notları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin, bir dersten aldığı puan, o dersin kredi değeri ile o dersin not katsayısının çarpımından elde edilir. Toplam puan; o döneme ait tüm derslerden alınan puanların toplamını, toplam kredi ise o döneme ait derslerin kredilerinin toplamını ifade eder. Öğrencinin dönem notu; o döneme ait derslerden elde edilen toplam puanın toplam krediye bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında AA’dan F3’e kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 30 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir dönem sonunda bütünlemeye kalmaksızın, o dönemin not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mezuniyet Başarı Derecesi ve Diplomalar

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 31 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için okudukları ilk beş dönem (Dönem I-II-III-IV-V) notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çevrilir ve diplomaların üzerine işlenir.

Dönem Notları Ortalaması            Başarı Derecesi

3.51-4.00                                      Yüksek Onur

3.00-3.50                                      Onur

Diplomalar

MADDE 32 – (1) Tıp doktorluğu diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

(2) Tıp doktorluğu diplomasında Dekan ve Rektörün imzası bulunur.

(3) Diploma verilinceye kadar isteği üzerine öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, mezun olduğuna dair bir belge verilir.

(4) Üniversiteden herhangi bir nedenle eğitim-öğretimini tamamlamadan ayrılan öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca durumlarını belirtir belge verilir. Öğrencinin aynı programa dönmesi halinde, kayıt sırasında bu belgeyi Üniversiteye geri vermesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kaydı yapılmaz.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin intibakı

MADDE 33 – (1) Çeşitli nedenlerle öğrenimine ara vererek Fakülte eğitimine tekrar başlayan öğrencilerin intibakında, Eğitim Komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunun vereceği kararlar uygulanır.

Eğitim ile ilgili kurullar

MADDE 34 – (1) Fakültede eğitimle ilgili konularda Eğitim Komisyonu ve eğitimle ilgili olarak kurulan diğer komisyonlar Dekanlığa danışmanlık yapar ve önerilerde bulunur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.