19 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29806

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenler.

(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümünü,

b) Hazırlık Eğitimi: Bir yükseköğretim kurumunda verilen yabancı dil hazırlık eğitimini,

c) Hazırlık Sınıfı: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık sınıfını,

ç) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencinin kayıtlı olduğu ve öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce, talebi hâlinde alacağı yabancı dil hazırlık eğitimini,

d) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

e) Seviye: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen A (en üst olmak üzere), B, C ve D şeklinde oluşturulan öğrenci seviyelerini,

f) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin ve kurumlar arası/kurum içi yatay geçiş yapanlar ile çift anadal veya yandal programlarına başvuranların seviyelerini tespit etmek ve öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt derslerinden muaf olup olmayacağını belirlemek için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,

g) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

ğ) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi ya da hazırlık eğitimini başarmış sayılabilmesi için yapılan sınavı,

h) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ı) Yüksekokul: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

i) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda kayıtlı öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil hazırlık eğitimini

ifade eder.”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 ‒ (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, bu eğitimi alan öğrencinin akademik süreçte eğitimi için sahip olması gereken yabancı dile ait bilgi ve becerilerle donanmasını ve günlük hayattaki yabancı dil bilgi ve becerilerini yerine getirecek yeterlilikte olmasını sağlamaktır.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 ‒ (1) Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemesi gerekir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 ‒ (1) Durumları aşağıda belirtilen koşullara uyan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde hazırlık eğitiminden muaf tutulur:

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

b) Yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler,

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan sınavlardan alınan puanın, muafiyeti için kabulünde, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre, Yükseköğretim Kurulunun görüşü doğrultusunda karara bağlanır.

(3) Burada belirtilenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliği Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim süresi bir öğretim yılı olup güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Hazırlık programı sırasıyla A (en üst olmak üzere), B, C ve D olmak üzere dört seviyeden oluşur.

(2) Hazırlık eğitimi alacak öğrenci, her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girer. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 59 ve altında puan alan öğrenci, sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına yerleştirilir, 60 ve üzeri puan alan öğrenci ise Yeterlik Sınavına alınır. Yeterlik Sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenci yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulur; 59 ve altında puan alan öğrenci sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına devam eder. Güz dönemi sonunda “A Seviyesi”ni başarıyla tamamlayan öğrenci, Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır ve bu sınavdan başarılı olursa kayıtlı olduğu programda eğitimine devam etmeye hak kazanır. Hazırlık eğitiminde birinci yarıyılını başarıyla tamamlayan fakat Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenci, isteğe bağlı hazırlık sınıfı olan programlara kayıtlı olsa dahi ikinci yarıyıl hazırlık eğitimine devam eder, ancak bahar dönemi sonunda yapılan Yeterlik Sınavına girebilmesi için seviyesinde başarılı olma koşulu aranmaz.

(3) Çift anadal/yandal programına başvuranlarla yatay veya dikey geçiş yapanlardan daha önce hazırlık eğitimi almamış veya alıp da başarılı olamayan öğrenci, her eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemleri başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadır.

(4) YÖK zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen zorunlu hazırlık sınıfı olmayan bölümlerin öğrencileri, Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü puan almak zorundadır. Başarı notu, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek notları transkriptlerine işlenir. CC’nin altındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.

(5) Bir önceki akademik yılda zorunlu hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Eğitimine 1 (bir) akademik yıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci D Seviyesine yerleşir.

b) Yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirir. Bu öğrenci her yarıyıl başında Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçeyle bu tercihini bildirir. Bu öğrencinin kaydını yenilemiş ve Akademik Takvimde belirlenen tarihler içinde başvurusunu yapmış olması gerekir. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvuru işleme konulmaz ve öğrenci hazırlık sınıfına devam edecek öğrenci olarak kabul edilir.

(6) Bir önceki akademik yılda isteğe bağlı hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Eğitimine 1 ya da 2 yarıyıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci D Seviyesine yerleşir.

b) Kayıtlı olduğu programda eğitimine başlar. Bu öğrenci kayıtlı olduğu Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek kayıtlı olduğu programa devam edeceğini bildirir. Eğer öğrenci Fakülte Dekanlığına başvurduysa dekanlık, öğrencinin durumuyla ilgili olarak Yüksekokul Müdürlüğünü bilgilendirir. Öğrenci kayıtlı olduğu programdan mezun olana kadar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yeterlik Sınavına girebilir ve sınavı başarıyla geçmesi hâlinde hazırlık eğitimini başarmış sayılır.

(7) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci aşağıdaki maddelerdeki durumlara uygun talepte bulunabilir:

a) Kendi yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırmak,

b) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmesi durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilmek,

c) 3 yıl içinde kullanabileceği 3 sınav hakkından yararlanmak. Bir öğrencinin bu hakkı kullanabilmesi için hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu durumdaki öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarılı olan öğrencinin, kaydının silindiği programa tekrar kaydı yapılır.

(8) Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 ‒ (1) Öğrencinin hazırlık eğitiminden başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Başarı notu; yüz yüze eğitim gören öğrencinin dönem içi notunun, 60’tan az olmamak kaydıyla %20’si ile Yeterlik Sınavının %80’inin toplamından oluşur. Yüz yüze eğitim hakkı olmayan veya yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenci ile bir akademik yıl sonunda isteğe bağlı hazırlık eğitiminden başarısız olup kayıtlı olduğu programda eğitimine devam eden öğrencinin başarı notu, Yeterlik Sınavından aldığı nottur.

(2) Güz dönemi sonunda birinci ara sınav notunun %30’u, ikinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmelerin %30’u ve dönem sonu sınavının %40’ının toplamı en az 60 olan öğrenci bir üst seviyeye yerleştirilir. İkinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmeler; kısa sınav, ödev, sözlü sunum, proje vb. uygulamaları kapsar. Dönem içi değerlendirmelerde hangi yöntemlerin uygulanacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle birinci ara sınav ve/veya dönem sonu sınavına katılamayan ve mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci için mazeret sınavı/sınavları düzenlenir. Ancak ikinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmeler için mazeret sınavı düzenlenmez. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen 5 (beş) işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim etmesi gerekir. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları işleme konmaz.

(4) Güz döneminde seviyesinde devamsız/başarısız olan öğrenci bulunduğu seviyeyi bahar döneminde tekrar eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.