19 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29806

YÖNETMELİK

Tunceli Üniversitesinden:

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tunceli Üniversitesinde uygulanan yaz okulu eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesinde yaz okulu öğretimi yapan; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında uygulanacak hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Senato: Tunceli Üniversitesi Senatosunu,

b) Üniversite: Tunceli Üniversitesini,

c) Yaz okulu: Tunceli Üniversitesi fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz okulu eğitim-öğretimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amaçları, Uygulanacak Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulunun amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır: 

a) Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağlayarak, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini arttırmak. 

b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına imkân sağlayarak, derslerdeki yığılmaları önlemek. 

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan, ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından; ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanmak. 

ç) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıllardan ders alabilmelerini sağlamak. 

d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Üniversitedeki eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağlamak. 

e) Öğrencilere, notlarını yükseltme imkânı sağlamak. 

f) Yan dal ve çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin, programı izlemelerini kolaylaştırmak. 

Yaz okulunun süresi 

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda, açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır. Yaz okulunda alınan derslerin kredileri; ön lisans/lisans programlarında belirtildiği gibidir. Yaz okulunun başlama, bitiş ve sınav tarihleri Senato tarafından belirlenir. Yaz okulunda ara sınav ve genel sınav olmak üzere iki sınav yapılır, mazeret ve bütünleme sınavları yapılmaz. 

Yaz okuluna katılma 

MADDE 7 – (1) Başarı durumları ne olursa olsun, isteyen her öğrenci yaz okuluna katılabilir. 

(2) Yaz okuluna katılan öğrenciler için yaz okulunda geçen süre, normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

(3) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenci, ek süre hakkı elde ettiği ders ya da dersleri, yaz okulunda alarak mezuniyet için gerekli şartları sağlayabilir. 

(4) Azami öğrenim süresini tamamlamış olup, ek süre hakkı bulunmayan öğrenciler yaz okuluna katılamazlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu

Yaz okulunda ders açılması

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı Senato kararı ile belirlenir. 

(2) Yaz okulunda açılması öngörülen ön lisans ve lisans dersleri ile bu dersleri yürütecek öğretim elemanları, dersleri veren birimler tarafından belirlenir ve ilgili fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu yönetim kuruluna sunulur. İlgili yönetim kurulu kararı yaz okulu başlangıcından en az otuz gün önce öğrencilere duyurulur. 

(3) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise, ön lisans ve lisans dersleri için ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile bu dersler şubeler halinde yürütülebilir. Zorunlu hallerde bu sayılar, ilgili yönetim kurulunca değiştirilebilir. 

(4) Yaz okulunda açılacak dersleri, normal ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte alırlar. 

Yaz okulunda ders alma esasları

MADDE 9 – (1) Bir öğrenci, yaz okulunda; 

a) Daha önce güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri, 

b) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri, 

c) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla, bir üst yarıyıl/yıl derslerini, 

ç) Kayıtlı olduğu çift ana dal ve yan dal programında normal öğretim dönemlerinde alamadığı dersleri,

alabilir. 

(2) Genel Not Ortalamasına (GNO) bakılmaksızın öğrenci, notlarını yükseltmek için daha önce başarmış olduğu dersleri tekrar alabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir. 

(3) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, toplam on iki saati aşmamak üzere, en fazla üç ders alabilir. 

(4) Yaz okulunda öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri alamaz. 

(5) Yaz okulunda ders alan öğrenci, yaz okulu süresince aynı anda staj yapamaz. 

(6) Öğrenci, bitirme ödevi/bitirme projesi/bitirme tezi gibi bireysel çalışma gerektiren dersleri yaz okulunda alamaz. 

Kayıt, diğer bir üniversiteden ders alma, derslere devam ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda açılacak derslere başvurular (ön kayıt), ilgili program/bölüm başkanlığına yapılır. 

(2) Ön kayıt yapılan bir dersin, asgari öğrenci sayısını sağlayarak açılması halinde, yapılan ön kayıtlar kesin kayda dönüşmüş olur. 

(3) Yaz okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz. 

(4) Yaz okulunda ders alan öğrencilere Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(5) Öğrenciler yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır. 

(6) Yaz okulunda alınan dersler için elde edilen devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir. 

(7) Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla, ilgili birimin ders eşdeğerliğine ilişkin uygun görüşü ve müdürlüğün/dekanlığın onayı ile Üniversitede açılamayan dersleri diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslere ait başarı notları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci transkriptine işlenir. 

(8) Diğer üniversitelerin öğrencileri kendi üniversitelerinin izni ile Üniversitede açılan yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler. 

(9) İlişiği kesilmiş olan öğrenciler, yaz okulundan yararlanamaz. 

Yaz okulunun akademik takvimi 

MADDE 11 – (1) Yaz okulunun akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, Senato tarafından belirlenerek genel akademik takvimle birlikte ilan edilir. 

Yaz okulunda alınan notlar 

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında ve transkriptlerde yaz okulu adı altında oluşturulan bölümde gösterilir.  

Öğrenim ücreti 

MADDE 13 – (1) Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptıracak öğrenciler; öğrenim ücretlerini, ön kayıt esnasında ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öderler. 

(2) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre ders ücreti ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 22/6/2015 tarihli ve 29394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.