18 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29805

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, 44 üncü ve 49 uncu maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını,

b) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

c) Hazırlık sınıfı: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını,

ç) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

d) Kurul: İlahiyat Fakültesi Kurulunu,

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

f) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavı,

h) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

ı) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

j) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

k) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için Arapça dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya Arapça yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,

l) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

m) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, TYYÇ kapsamında, öğrenciye aldığı Arapça dili temel kurallarını öğretmeyi, kelime hazinelerini geliştirmeyi, okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi; Arapça Dili öğretiminin amacı ise ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alanlarına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.

Arapça yeterlilik sınavı ve seviye tespit sınavları

MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen Arapça olan yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, Yükseköğretim Kurumları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen Arapça yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.

(2) Arapça yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden 60 alan öğrenciler başarılı sayılır.

(3) Aşağıdaki öğrenciler Arapça dili yeterlilik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen Arapça dili anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında YDS’ye göre 60 puana denk gelen puanı almış olanlar.

c) Daha önce başka bir üniversitede hazırlık eğitimi görmüş ve başarmış olanlar.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Belirtilen sınavların sonuç belgelerinin asıllarının veya onaylı bir örneğinin dilekçe ile ders kayıtlarının yapıldığı son mesai gününün bitimine kadar Fakültenin öğrenci işleri birimine teslim edilmesi gerekir.

Zorunlu hazırlık sınıfı

MADDE 7 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süredir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfında eğitim-öğretim gerekli işitsel ve görsel araç gereçlerle donatılmış dersliklerde, en fazla 30 öğrenci ile yapılır. Haftalık ders saati yirmi saatten az olamaz.

(3) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim dili Arapça’dır.

(4) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim takvimi, Üniversitenin Akademik Takviminin öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenip ilan edilir.

(5) Zorunlu hazırlık sınıfında Arapça dil öğretimi sınavlar dâhil otuz iki haftadır.

(6) Muafiyetlerini belgeleyemeyen ve/veya Arapça yeterlilik sınavında başarılı olamayan ya da sınava giremeyen öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılan seviye tespit sınavı sonuçlarına göre yabancı dil öğretim programının başlangıç (Temhidi), İlk (mübtedi), orta (mutavassıt) ve ileri (mütekaddim) kurlarından birine yerleştirirler.

(7) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, yükseköğretim kurumunun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(8) Hazırlık sınıfının yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen puana sahip olduğunu veya başka bir üniversitenin yaz okulunu başarı ile tamamladığını belgelediği takdirde lisans öğretim programına devam edebilir.

(9) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

(10) Eğitim-öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında başka bir üniversitenin hazırlık sınıfından yatay geçiş ile Üniversitenin hazırlık sınıfına gelen öğrencilerin, geldikleri üniversitede güz yarıyılında almış oldukları her türlü sınav notları, ilgili bölümün muafiyet ve intibak komisyonunca değerlendirilerek intibakları yapılır.

Başarı ve değerlendirme esasları

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında kurlara dayalı yıl geçme sistemi uygulanır.

(2) Hazırlık eğitiminde devam zorunludur. Öğrenciler, derslere %85 oranında devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yılsonunda yapılan genel sınava ve bütünleme sınavlarına katılmazlar ancak eğitim-öğretim yılı başında yapılan Arapça dili yeterlilik sınavına girebilirler.

(3) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu genel veya bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 60 olması şarttır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 9 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz notlarının duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde dilekçe ile Fakülte Dekanlığına yapılır. İtiraz, Fakülte Dekanlığı tarafından sınavı yapan sınav komisyonuna iletilir. Sınav komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.

Mazeretler

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, belgeleriyle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren yedi gün içinde Fakülte Dekanlığına bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilemez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeni ile mazeretli izinli sayılabilmeleri için sağlık raporu almaları zorunludur.

(3) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler raporlu olunan süre hariç devamsızlıktan sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 8/9/2014 tarihli ve 29113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.