18 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29805

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde tanımlanan kredi sistemini ve bir AKTS’nin 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık geldiğini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c)  Enstitü: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ç) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı:  Enstitü anabilim/anasanat dalının lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve enstitü anabilim/anasanat dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde tanımlanan kurulu,

f) Enstitü kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) Genel Yönetmelik: 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Kredi: Bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

i) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

j) Müdür: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

k) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

m) Tam zamanlı öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilen ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içinde öğrenimini sürdürmekte olan öğrenciyi,

n) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ö) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek enstitü anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerinde eğitim programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların içerikleri enstitü anabilim/anasanat dallarının teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından karara bağlanır ve lisansüstü eğitim öğretime Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

(2) Lisansüstü uzaktan öğretim programları Genel Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre açılır ve yürütülür.

(3) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve yurt dışı ile ilgili ortak programları; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim planları ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla açılır.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu dersleri verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmesi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçe’dir. Danışmanın ve enstitü anabilim dalı başkanının ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise tez bu dilde hazırlanır.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 8 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjan tespitine enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Bu ilanda yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde şahsen, posta veya elektronik ortamda istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylanmış örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemleri Senato tarafından kabul edilen yönerge kapsamında gerçekleştirilir.

(2) Adayların başvurdukları lisansüstü programın türüne göre, aşağıda yer alan koşulları taşımaları gerekir.

a) Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan alması gerekir.

3) Tezsiz yüksek lisans programları, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

2) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

3) Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisansa dayalı başvurularda en az 80 standart puana; ayrıca lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru koşulları şunlardır:

1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği uyum programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın lisansüstü programlara kabul edilir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tezsiz yüksek lisans ve ALES puanı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalamasına,  not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığına göre sıralama yapılarak kontenjan dahilinde adaylar programlara kabul edilirler.

b) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES standart puanının %70’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %30’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede, adaylar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.

(2) Doktora programına kabulde başarı notu, başvurduğu programın puan türünde ALES standart puanının veya temel tıp puanının %70’i ve lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %30’u alınarak hesaplanır. Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına kabulde başarı notu tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavından alınmış temel tıp puanının veya ALES’in sayısal puan türünden alınmış puanının %70’i ve mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %30’u alınarak hesaplanır. Adaylar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvuran adayların kabulünde başarı notu, ALES puanının %70’i ve portfolyö incelemesinin %30’u alınarak hesaplanır.

b) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvurmayan adayların kabulünde başarı notu, adayın lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans akademik not ortalamasının,  % 70’i ile portfolyö incelemesinin %30’u alınarak hesaplanır. Not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı alınır.

c) Adaylar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Genel Yönetmeliğin 30 uncu maddesindeki şartlara göre yürütülür.

(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme işlemleri Yüksek Lisans öğrencisi için 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, doktora öğrencisi için ise bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Genel Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yürütülür. Bir derse kayıtlı özel öğrenci sayısı tam zamanlı öğrencilerin %50’sinden fazla olamaz. Bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması 3,00 olan öğrenciler, yarıyıl başlamadan en az on gün önce gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Enstitü yönetim kurulu kararında öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Kredi eşdeğerliği, enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların asil ve yedek öğrenci listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek listedeki adaylar, kontenjanı aşmamak kaydı ile ders ekleme-ders silme dönemi içinde akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırabilirler.

(2) Bir enstitü anabilim/anasanat dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı beş veya daha az ise, enstitü yönetim kurulu bu enstitü anabilim/anasanat dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklıdır.

(3) Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan dersler arasından, hangi dersleri alacağına danışmanları ile birlikte karar verirler. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadırlar. Kaydın kesinleşmesi için öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir. Öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içinde yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yenilemeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Ders ekleme ve silme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o yarıyılın programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri silebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları Arasında Geçişlere İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programı

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

(2) Tezsiz  yüksek lisans programında genel not ortalaması 3,50 olan üstün başarı gösteren ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar,  9 uncu maddede düzenlenen tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla, enstitü anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda öğrencinin daha önce yüksek lisans programında aldığı dersler Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yeni geçtikleri yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler 9 uncu ve 10 uncu maddelerdeki ilgili koşulları taşımaları kaydıyla aynı enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programlarına kabul edildikleri takdirde yalnızca tez hazırlayarak tezli yüksek lisans programından mezun olabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının kaç krediden oluşacağı, ders sayısı ve dönem projesi ile öğrencinin alabileceği lisans dersleriyle ilgili hususlar, Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerine göre yürütülür.

(3) Bir  öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde transfer edilecek dersler programdaki derslerin %50’sini geçemez.

(4) Daha önce bir Yükseköğretim Kurumunda yüksek lisans programına kayıtlı iken disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiğini kesen öğrencilerin Üniversitedeki programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı dersler devam etmekte olduğu yüksek lisans programına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla transfer edilebilir.

Süre

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı süresi Genel Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre uygulanır.

Danışman ataması

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması için Genel Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 20 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde tanımlanan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programının kaç krediden oluşacağı ders sayısı ile ilgili hususlar Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin alacağı derslerden birinin Bilimsel Araştırma Teknikleri veya Araştırma ve Yayın Etiği konularını içermesi zorunludur. Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, ders yükümlülüğünü tamamlayan yüksek lisans öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Yüksek lisans uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan üç teorik ders yükü olarak gösterilir. Yüksek lisans tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak gösterilir. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak dersler programdaki derslerin %50’sini geçemez.

(4) Daha önce bir Yükseköğretim Kurumunda yüksek lisans programına kayıtlı iken disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiğini kesen öğrencilerin Üniversitedeki programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı dersler devam etmekte olduğu yüksek lisans programına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla transfer edilebilir.

Süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı süresi Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre uygulanır.

Danışman atanması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışman atanması Genel Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümlerine göre yapılır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez danışmanı değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı müracaatı, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) YÖK yada üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Yüksek  lisans tezinin sonuçlanması hususunda Genel Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayınlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.

(3) Genel Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, gerçek bir intihalin tespiti halinde enstitü yönetim kurulu tarafından tez öğrenciye düzeltilmek üzere iade edilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de görevlendirilir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tez sınav tarihini tezin jürilere tesliminden itibaren en geç bir ay içinde olacak şekilde belirler.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve 24 üncü madde ile belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, öğrenciye Genel Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen tezli yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programının kaç krediden oluşacağı ve ders sayısı ile ilgili hususlar Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre yürütülür. Öğrencinin lisansüstü eğitimi boyunca Bilimsel Araştırma Teknikleri veya Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren bir ders almaması durumunda, bu konuları içeren bir ders alması zorunludur. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, yeterlik sınavını başaran doktora öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Doktora uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan dört teorik ders yükü olarak gösterilir. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sayı ve şartlarda ders seçilir.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, enstitü anabilim dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde transfer edilecek dersler programdaki derslerin %50’sini geçemez.

(5) Daha önce bir Yükseköğretim Kurumunda doktora programına kayıtlı iken disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiğini kesen öğrencilerin Üniversitedeki programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı dersler devam etmekte olduğu doktora programına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla transfer edilebilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Genel Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri çerçeve yönetmelikte belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) Tez danışmanı atanması hususunda Genel Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, programı varsa, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yılda iki kez olmak üzere enstitü yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde yapılır.

(2) Yeterlik sınavı Genel Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümlerine göre yürütülür.

(3) Öğrenci derslerini başarı ile tamamladığı yarıyıldan itibaren yeterlik sınavına girebilmek için enstitü anabilim dalı başkanlığına müracaat eder.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesi ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda öğrencinin başarılı olması için en az 70/100 alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı başarı notu yazılı ve sözlü sınavın %50’si alınarak hesaplanır. Yeterlik sınavı başarı notu en az 70 olan öğrenci başarılı sayılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli veya tezsiz yüksek lisans programına ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçebilir. Öğrenci başvuruda bulunduğu programın başarı şartlarını yerine getirdiği takdirde tezli veya tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 30 – (1) Tez izleme komitesi Genel Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümlerine göre oluşturularak görevlerini yerine getirir.

Tez önerisi savunması

MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye Genel Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılmasında Genel Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili en az bir makalenin ulusal veya uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış olması şartı aranır.

(3) Genel Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, gerçek bir intihalin tespiti halinde Enstitü yönetim kurulu tarafından tez öğrenciye düzeltilmek üzere iade edilir.

(4) Doktora tez jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de görevlendirilir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tez sınav tarihini, tezin jürilere tesliminden itibaren en geç bir ay içinde olacak şekilde belirler.

Doktora diploması

MADDE 33 – (1) Tez  sınavında başarılı olmak ve 32 nci madde ile belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Genel Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programının kaç krediden oluşacağı ve ders sayısı ile ilgili hususlar Genel Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre yürütülür. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, yeterlik sınavını başaran sanatta yeterlik öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan dört teorik ders yükü olarak gösterilir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Lisansüstü dersler anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden Genel Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sayı ve şartlarda seçilebilir.

Süre

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programı süresi Genel Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerine göre uygulanır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri çerçeve yönetmelikte belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Danışman atanmasında Genel Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanmasında Genel Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Genel Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, gerçek bir intihalin tespiti halinde enstitü yönetim kurulu tarafından tez öğrenciye düzeltilmek üzere iade edilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de görevlendirilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tez sınav tarihini, tezin jürilere tesliminden itibaren en geç bir ay içinde olacak şekilde belirler.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve  37 nci madde ile belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Genel Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Devam zorunluluğu

MADDE 39 – (1) Derslere devam zorunludur. Derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve DZ notu verilir. Öğrencinin devamı ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Genel sınav ve bütünleme sınavı

MADDE 40 – (1) Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye GR notu verilir. Yarıyıl sonu sınavı, dönem ödevi biçiminde de olabilir.

(2) Bütünleme sınavı; bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu yerine geçer.

Ara sınavlar

MADDE 41 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava girerler. Ara sınav, ödev/ödevlerin değerlendirmesi biçiminde de olabilir. Ara sınavların sayısı ve tarihleri ile varsa yarıyıl içi çalışmalarının ağırlıkları o yarıyılın ilk ayı içinde enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca ilan edilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 42 – (1) Başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Dönem içi başarı notunun başarı notuna katkı oranı %40 - %60 arasında olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Ayrıca, bir dersin başarılı sayılabilmesi için genel sınav notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

Geçer notlar

MADDE 43 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf notlarından birisi geçer not olarak verilir:

Başarı Derecesi           Başarı Notu         Katsayı         Puanı

Pekiyi                                   AA                4,00               90 – 100

İyi-Pekiyi                             BA                3,50               80 – 89

İyi                                         BB                3,00               70 – 79

Orta                                      CB                2,50               65 – 69

Geçer                                    YT                -                    -

(2) Kredisiz dersler için başarı notu yerine YT geçer notu verilir.

Geçmez notlar

MADDE 44 – (1) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) DZ: Devam zorunluluğunu yerine getirmedi, sınava girme hakkı yok.

b) GR: Genel sınava girmedi.

c) FF: Genel sınava girdi ancak 65’in altında not alarak başarısız. Bu notun katsayısı sıfır (0)’dır.

ç) EK: Eksik, genel sınava girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere verilir. Öğrenci eksikliğini sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir.

d) YZ: Başarılı, başarısız olarak değerlendirilen derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olanlara verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 45 – (1) Sınav sonuçlarına ancak maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrencinin itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanına yazılı olarak yapması gerekir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

Başarılamayan dersler

MADDE 46 – (1) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Enstitü anabilim dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile takip eden yarıyılda öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Akademik ortalama

MADDE 47 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler akademik ortalamaya dâhil edilmez.

Genel not ortalaması

MADDE 48 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin tüm derslerini tamamlayabilmesi için genel not ortalamalarının 3,00 olması gerekir. Genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler not yükseltmek için aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler

MADDE 49 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, geçerli ve haklı nedenlerin varlığı halinde enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için gerekli belgelerin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne verilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporu sunması gerekir. Raporlu olunan süre içinde girilmiş olan sınavlarda alınan notlar geçersizdir.

(3) Öğrencinin mazeretli izinli sayıldığı süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 50 – (1) Geçerli ve  haklı bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenciye, danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak, kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında, karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar. İzin süresi sonunda öğrenci, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kaydını yenileyebilir.

(2) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

(3) Öğrenciler askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden ayrılmaları halinde izinli sayılırlar.

Diğer hükümler

MADDE 51 – (1)Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Derslerini ve tezini/bitirme projesini başarıyla tamamlayanlardan; genel not ortalaması 3,50-3,75 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,76-4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi enstitü müdürlüğü tarafından her eğitim öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri enstitü müdürleri tarafından kendilerine verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler.

(2) 24 üncü maddenin ikinci fıkrası bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yüksek lisans tezine başlayan öğrenciler için uygulanmaz.

(3) 32 nci maddenin ikinci fıkrası bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte doktora yeterlik sınavına girmiş öğrenciler için uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.

(5) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 51 inci madde uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.