18 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29805

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekan: Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesini,

ç) Fakülte Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurulunu,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 4 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.

Eğitim-öğretimin türü

MADDE 5 – (1) Fakültede örgün öğretim yapılır.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, öğretim programındaki bazı dersler sadece uzaktan veya hem örgün hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik olarak Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler de aynı yöntemle, her yıl en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yaz okuluna kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren Akademik takvim eğitim-öğretim yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Dönem, kayıt ve dönem sonu sınavları hariç 14 hafta/70 iş günü olarak düzenlenir. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Staj çalışmaları eğitim-öğretim süresini ve sınav dönemlerini aşabilir.

(4) Eğitim-öğretim programları, dönem başına 30 kredi olacak şekilde uygulanır. Bu sınırlama zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

(5) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi (1 kredi, 1 AKTS’dir) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelir. Beş yıllık eğitim-öğretim programları 300 kredilik dersleri kapsar.

Stajla ilgili esaslar

MADDE 7 – (1) Stajla ilgili esaslar Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel akademik not ortalaması şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getireyemeyen öğrenciler en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını tutturamadıkları ara sınıflarda sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fakülteye Kabul ve Kayıtlar

Fakülteye kabul

MADDE 9 – (1) Fakülteye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Öğrenci katkı payı

MADDE 10 – (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre alınır. Öğrenci katkı payları Akademik takvimde öngörülen süreler içinde ödenir. Süresi içinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyenlerin ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Fakülteye kayıt

MADDE 11 – (1) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci 18 inci maddeye göre ders alma işlemlerini yaparak öğrenimine başlar.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde ders programını yaparak kaydını yeniler. Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci katkı payını ödemek zorundadır. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yaptırır. Programını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma ve bırakma günlerinde program yaptırabilir. Ancak, bu öğrenciler için geçen süre derse devamsızlık olarak sayılır.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci izleyen yarıyılın başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

İntibaklar

MADDE 13 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken fakülteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak, o yarıyılın kayıt işlemi sırasında Fakülte dekanlığına verir. Belgenin kabulü, intibakın yapılması, derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kimlik kartı

MADDE 14 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, bir kimlik kartı verilir; bu kart ertesi eğitim-öğretim yılı başında yenilenir. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Özel öğrenciler

MADDE 15 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak bir yarıyılda en çok üç derse kayıt olabilir. Bu öğrenciler yazıldıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Fakültenin o yarıyıl için belirlenen katkı payı ücretini öder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Danışmanlığı, Dersler, Değişim Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 16 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, dekanlık tarafından öğretim elemanları arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danışmanın onayı ile yapılır.

Dersler

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dersler:

a) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Mesleki seçmeli dersler ve alan dışı serbest seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Bu derslerden;

1) Mesleki seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka programlardan da alınabilir.

2) Alan dışı serbest seçmeli dersler: Öğrencinin kendi lisans programı dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için danışmanın onayı ile alması gereken derslerdir.

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

Ders alma ve bırakma

MADDE 18 – (1) Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürede ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden 20 nci maddeye göre Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle, ders muafiyeti bulunanlar muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.

(3) Bir yarıyılda, danışman onayı ile 30 kredilik ders alınır. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 30 kredinin altında ders alınabilir.

(4) Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu DZ, GR, FF, YZ notu aldığı dersleri almak zorundadır. Başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersleri bulunan öğrenciler almak zorunda olduğu dersler ve bulunduğu yarıyıla ait derslerden 30 kredilik derse ek olarak iki ders daha alabilirler. Genel not ortalaması 1,80’den az olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alamaz. Genel not ortalaması en az 2,50 olan başarılı öğrencilere 30 kredilik derse ek olarak üst yarıyıldan en çok iki ders verilebilir. Normal süresini tamamlayan ancak birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla her yarıyıl için 30 kredilik derse ek olarak dört ders daha verilebilir.

(5) Danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders alma ve bırakma günlerinde yine danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. Yeni alınan dersler için geçen süre devamsızlık olarak sayılır.

(6) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

(7) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez, girse de notu iptal edilir.

Derslere devam

MADDE 19 – (1) Öğrencinin derse kayıt olduğu tarihten itibaren derse ve uygulamalarına devam etmesi zorunludur. Akademik takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek süreler devamsızlıktan sayılmaz. Kuramsal derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler devamsızlıktan sayılır. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle genel sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek kaydıyla, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile devam koşulu aranmayabilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 20 – (1) Fakülte kurulun önerisi ve Senatonun kabulü ile belirlenen dersler için muafiyet sınavları açılabilir. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir.

(2) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk 15 günü içinde dekanlığa başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, Fakülte Yönetim Kurulunca 26 ncı maddede belirtilen notlara dönüştürülerek not dökümünde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve akademik ortalamalara dâhil edilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulundan önceden izin almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın ilk birinci ayının sonuna kadar not dökümüne işletebilir. Alınan derslerin öğrencinin lisans programındaki derslere eşdeğer sayılmasına veya derslerin yerine sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders kodları ve adları eşdeğer veya yerine sayıldığı derslerin kodları ve adları ile birlikte, alınan diğer dersler ise, isteğe bağlı seçmeli ders statüsünde, alındığı üniversitenin ders kodları ve adları ile öğrenci not dökümüne işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları,  26 ncı maddeye göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirmede getirilen notun katsayısı katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı esas alınır. Ancak diğer üniversitelerden alınan kredisiz bir dersin Üniversitenin öğretim programlarında yer alan kredili bir derse eşdeğer sayılması durumunda eşdeğer sayılan bu ders için öğrenciye YT notu verilir.

Değişim programları

MADDE 22 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav ve sınırsız sınav olmak üzere sekiz çeşittir. Bu sınavlar yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dekanlıkça uygun görülen sınav tarihleri ve sınavın şekli sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ise dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine, o yarıyılın ilk ayı içinde Dekanlıkça öğrencilere duyurulur. Gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavlara alınmaz. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(3) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.

(4) Sınavlar, türlerine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, diploma çalışması, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler ile eğitim-öğretim programında yer alan ve yıl içinde başarılı olma koşulu öngörülen uygulamalı derslerden başarılı olan öğrenciler genel sınava girebilir.

c) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavları Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır.

ç) Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olduğu halde mezun olamayan öğrenciler diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavının başvuru ve sınav tarihi Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yapar ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.

d) Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

e) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.

f) Ek sınav: 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.

g) Sınırsız sınav: 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.

(5) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda ders başarılarını ölçen tüm sınavlar kağıt ortamında ve eş zamanlı yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasında, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verilecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(6) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 24 – (1) Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle Fakülte tarafından ilan edilir. Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. İtiraz dekanlıkça ilgili ders sorumlusuna iletilir. İlgili ders sorumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu dekanlığa bildirilir. İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içinde yapılan not değişikliği talepleri, en geç on beş gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Ders başarı notu

MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Ders başarı notu; öğrencinin yarıyıl içindeki ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak yıl içi başarı notu ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu birlikte mutlak sisteme göre değerlendirilir. Bir dersteki başarı notu, o dersin yıl içi başarı notunun % 50’si ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 50’si toplanarak elde edilir. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az 50 puan, başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur.

Notlar

MADDE 26 – (1) Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıda verilmiştir:

Başarı Derecesi              Başarı Notu              Katsayı                 Puanı

Pekiyi                                      AA                        4,00                   92-100

İyi-Pekiyi                                BA                        3,50                    84-91

İyi                                            BB                         3,00                    76-83

Orta-İyi                                   CB                         2,50                    68-75

Orta                                         CC                         2,00                    60-67

Başarısız                                  FF                         0,00                     0-59

Geçer                                       YT                           -                           -

Kalır                                        YZ                           -                           -

Muaf                                       MU                           -                           -

Mazeretli                                 MZ                           -                           -

Devamsız                                DZ                         0,00                        -

Sınava Girmedi                       GR                        0,00                        -

(2) Başarı notu tablosuna göre;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır.

c) Yarıyıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonunda sınava alınmaz.

ç) Yarıyıl sonunda sınavlara girme hakkı olduğu halde girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

d) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve not ortalamasına katılır.

e) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

f) YZ notu, kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.

g) MU notu, muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

ğ) MZ notu, Fakülte Yönetim Kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile genel sınava giremeyen öğrencilere verilir.

Akademik ortalama

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin kredileri ile başarı not katsayısıyla çarpılarak bulunan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan bütün derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Genel not ortalaması ise öğrencinin aldığı bütün derslerin kredileri ile başarı not katsayısıyla çarpılarak bulunan ağırlıklı puanlarının toplamının alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonraki üçüncü hane yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

Ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci, o dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Ancak tekrarlanan derslerin yarıyıl ders programlarında çakışması halinde, öğrenci bu derslerden birini Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla almayabilir.

(2) Başarısız olunan ders seçmeli ders ise öğrenci bu dersin yerine, gerekçeli olarak Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, ders alma ve bırakma günleri sonuna kadar başka seçmeli dersleri alabilir. Öğrenci, başarısız olduğu bu seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders almadıkça, üzerinden silinmez.

(3) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce başarılı sayıldıkları dersleri de, kredi sınırları içinde tekrarlayabilir. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olup, akademik ortalamalara bu not dahil edilir.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 29 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, o yıla ait akademik ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Dekanlık tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Dekanlık tarafından kendilerine verilir.

İlişik kesme

MADDE 30 – (1) Öğrencinin;

a) Sağlık nedeniyle eczacılık mesleğini icra edemeyeceğine Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilmiş olması,

b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine on sekiz aydan daha fazla ara vermek zorunda kalması ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş olması,

c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

ç) Kendi isteği ile kaydını alması

durumlarında Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) 8 inci maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet koşulları

MADDE 31 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır:

a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği minimum krediyi almak.

c) Genel akademik not ortalaması en az 2,00 olmak.

Diplomalar

MADDE 32 – (1) Beş yıllık eczacılık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara yüksek lisans diplomasına eşdeğer eczacılık diploması ve eczacı unvanı verilir.

(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, 10/7/1995 tarihli ve 22339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili programın diplomaları verilir.

Önlisans diploması

MADDE 33 – (1) Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin önlisans diploması alabilmesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Önlisans diploması, dekan/yüksekokul müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Önlisans diploması hazırlanıncaya kadar öğrencilere, fakültelerde dekanın, yüksekokullarda yüksekokul müdürünün imzaları bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Mezuniyet derecesi

MADDE 34 – (1) Öğrenimlerini tamamlayarak diploma alan öğrencilere, ayrıca, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı katsayısını, aldıkları ders, proje, laboratuvar, seminer gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi ile diploma eki verilir.

(2) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel akademik not ortalaması 3,50 - 4,00 olan öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, genel akademik not ortalaması 3,00 - 3,49 olan öğrenciler için onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel akademik not ortalaması 2,00 - 2,99 olan öğrenciler için mezuniyet derecesi belirtilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler

MADDE 35 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için sağlık raporu almaları zorunludur. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere, uygulamalara ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin ve uygulamaların yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

(3) Ayrıca öğrencinin; askere alınması, tutuklanması ve tutukluluğunun takipsizlik ile sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(4) Bir yarıyılda mazeretli olunan toplam süre,19 uncu maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl için öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 36 – (1) Öğrencilere; kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkândan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce Dekanlığa başvurması gerekir. 22 nci maddede öngörülen öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz. İzinli olunan süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Öğrenci katkı payları eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler, katkı paylarını ödemeye devam eder. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Bildirdiği adresi değişen öğrenci yeni adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır. Adresi değiştiği halde bildirmeyen veya yanlış ve/veya eksik adres veren öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine yapılan bildirim öğrencinin kendisine yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.