18 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29805

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER

İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ

(İHRACAT: 2008/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2016/8)

MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1) 9/8/2016 tarihinden sonra Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden bu Tebliğin 6 ncı maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde belge tanzim edilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/12/2008

27075

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/10/2009

27385

2-

30/1/2010

27478

3-

21/3/2012

28240

4-

28/6/2016

29756