17 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29804

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle kayıt dondurulan süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler; Rektörlüğün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili birim veya bölümüne kayıt yaptırır ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam eder. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrencilere 1 yıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir. Lisans programlarının toplam kredisi 240, önlisans programlarının toplam kredisi 120’dir. Derslerin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi, öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili bölüm/program kurulu tarafından ders planı ile birlikte ilgili kurulun onayına sunulur. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının ders planı Haziran ayı sonuna kadar birimlerin ilgili kurullarında görüşülerek belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı lisans öğrencileri genel not ortalamalarının 3 ve üzerinde olması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 45 AKTS’yi aşmamak şartıyla, ders saatleri çakışmayacak şekilde bir üst sınıftaki derslerden de alabilirler. ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılacak sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları ile tek ders ile ek sınavlardır. Sınavlar; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.”

“(5) Mezun olması için staj dışında tek dersi kalan öğrencilerin daha sonraki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için, ilgili dersi daha önce almış, devam şartını sağlamış ve derse son açıldığı dönemde kayıt yaptırmış olması gerekir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

“(6) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavına girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

Puan            Harfli Notu           Katsayı         Başarı Durumu

90-100                AA                     4,00                   Başarılı

80-89                   BA                     3,50                   Başarılı

70-79                   BB                      3,00                   Başarılı

65-69                   CB                      2,50                   Başarılı

60-64                   CC                      2,00                   Başarılı

50-59                  DD                     1,50                  Başarısız

30-49                   FD                      1,00                  Başarısız

0-29                     FF                      0,00                  Başarısız

                                                                                                  ”

“3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak bütünleme sınavı sonrası, içinde bulunulan yarıyılda kayıt yaptırılan derslerin ortalaması 2,5 ve üzerinde olan öğrenciler DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1,50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. İlgili derslerden DD notu ile başarılı sayılmak için; ilgili derslerin bütünleme sınavına girilmesi zorunlu olup; dönem sonu sınavlarında başarı ön şartı olarak aranan 100 üzerinden en az 50 puan alma şartı bu derslerde aranmaz. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili kurul tarafından belirlenerek ilan edilir. Tek ders ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Öğrencinin öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

d) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kaydın yenilenmemesinden dolayı, ilgili birimin yönetim kurulu ile Üniversite Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

e) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve alıp da devamı sağlanmayan dersler de dahil olmak üzere başarısız ders sayısını 5 ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğü yerine getirilememiş bir dersi kalan veya devam yükümlülükleri yerine getirilmiş olsa dahi birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/9/2011

28057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/8/2012

28373

2-

30/1/2013

28544

3-

23/6/2013

28686

4-

25/9/2013

28776

5-

10/09/2014

29115

6-

13/7/2015

29415