17 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29804

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE MEDENİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kültür ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kültür ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kültür ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kültür, tarih, edebiyat, filoloji, dilbilim, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, sosyoloji ve bunların alt alanlarında araştırmalar yapmak, bu amaçla yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, disiplinlerarası çalışmalar ve projeler yapmak ve/veya önerilen projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla akademik işbirlikleri yapmak, araştırma projelerini maddi destekler, yayınlar, seminer ve sempozyumlar aracılığıyla geliştirmek ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kültür, tarih, edebiyat, filoloji, dilbilim, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, sosyoloji ve bunların alt alanlarında araştırmalar/projeler yapmak ve/veya önerilen projeleri desteklemek, bu kanalla bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak,

b) Farklı medeniyetler ve coğrafyalarda kullanılmış ve kullanılmakta olan diller üzerine çalışmalar yürütmek, dilsel incelemeler yapmak, dilbilimsel veri sağlamak, farklı dillerdeki çeviri, yayım ve araştırma faaliyetlerini desteklemek,

c) Farklı medeniyetlerde ve coğrafyalarda üretilen kültür malzemesinin karşılaştırmalı olarak çalışılmasına imkân sağlayacak araştırmalar/projeler yapmak ve/veya önerilen projeleri desteklemek,

ç) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda yürütülecek bölgesel araştırmaları, kültürel saha çalışmalarını, sözlü tarih ve edebiyat araştırmalarını desteklemek,

d) Tarihi ve kültürel mirasın korunması, kayıt altına alınması ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılmasına destek olmak; günümüze ulaşmış tarihsel ve kültürel dokümanları ortaya çıkarma, koruma ve inceleme amacıyla yapılacak çalışmaları desteklemek,

e) Kentsel mirasın sürdürülmesi, yönetimi ve kent belleğinin yaşatılması konusunda araştırmalar/projeler yapmak ve/veya önerilen projeleri desteklemek,

f) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda yapılacak karşılaştırmalı ve/veya disiplinlerarası çalışmaları desteklemek,

g) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda dijital insani bilimler metotları üretmek, var olan metotların geliştirilmesi veya uygulanmasını desteklemek, 

ğ) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda yürütülen arşiv ve kütüphane çalışmalarını desteklemek, bu alanlarla ilişkili arşiv malzemelerinin işlevselleştirilmesini sağlamak, alanıyla ilgili dokümantasyon merkezleri kurmak ve her türlü altyapı çalışmasını desteklemek,

h) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda, Üniversitedeki eğitimin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle bu alanlarda ortak çalışma ve araştırmalar geliştirmek,

 ı) Çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal/uluslararası, resmi/özel kurum ve kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yürütmek,

i) Yürüttüğü akademik faaliyetler kapsamında ilgili merkezler ve üniversitelerle ortak akademik araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve akademik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak, bilimsel hareketliliği arttırmak,

 j) Hizmet içi eğitim faaliyetleri, toplantı, seminer, çalıştay, sempozyum gibi organizasyonlar düzenleyerek akademik etkileşim ve paylaşıma destek olmak, yürütülecek araştırmaların nitelik ve niceliğini arttırmak, organizasyonlardan sağlanan çıktılardan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

k) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

l) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu.

(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanına giren konularda işbölümü yapmak üzere, Merkez Birimleri ile Çalışma Grupları veya Proje Grupları kurulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez ve bağlı birimlerin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek,

ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere toplanır.

(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak,

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak,

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme usullerini belirleyip Rektöre sunmak,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 14/7/2014 tarihli ve 29060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dilbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.