16 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29803

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ahi Evran Üniversitesinin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

b) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

d) Üniversite Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) Yüksekokul: Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

f) Yüksekokul Müdürlüğü: Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

g) Yüksekokul Yönetim Kurulu (YYK): Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Hazırlık eğitim-öğretimi, öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü düzeyde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak için verilir. Hazırlık sınıflarında yabancı dil İngilizcedir.

(2) Hazırlık eğitimi programları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfında öğretim, yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri öğrencilerin seviyeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Gerekli hallerde, Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(4) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam zorunludur. Öğrenci, öngörülen toplam yıllık ders saatinin %20’sine devam etmemesi halinde devamsızlıktan kalır. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin diplomalarına, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır ve öğrenciye sertifika verilir.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemek zorundadır.

(8) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(9) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

(10) Hazırlık eğitimi-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü kanuni eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 6 – (1) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin kayıt işlemleri, duyurulan kayıt haftası süresince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 60 veya üstü puan almış olmak,

b) Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavının (E-YDS) İngilizce alanından en az 60 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen bir sınavdan, bu puan muadili bir puan almış olmak,

c) Daha önce Üniversitenin veya başka bir üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak veya başka bir üniversitenin yaptığı yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmak,

ç) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

Yeterlik sınavı

MADDE 8 – (1) Yeterlik sınavı her yıl güz yarıyılı başında ders kayıt döneminden bir hafta önce Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih ve esaslar çerçevesinde yapılır. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

Seviye tespit sınavı

MADDE 9 – (1) Seviye tespit sınavı, hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçmek ve değerlendirme sonucunda öğrencileri aynı seviyeden oluşan sınıflara yerleştirebilmek için yapılır. Öğrenciler düzeylerine göre gruplara ayrılır. Seviyelerine göre gruplara verilen haftalık ders saati YYK kararı ile düzenlenebilir. Yılsonunda bütün gruplar aynı seviyedeki ortak sınava girerler.

(2) Seviye tespit sınavı her yıl güz yarıyılında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarih ve belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Seviye tespit sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan başlangıç grubuna yapılır.

Sınavlar ve notlar

MADDE 10 – (1) Sınavlar, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, proje ve ödevler, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşup, yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir. Arasınavlar ile yılsonu ve bütünleme sınav notlarının %80’i yazılı ve %20’si sözlü sınavlardan oluşur. Sözlü sınavlar en az üç öğretim elemanından oluşan komisyon tarafından yapılır. Komisyon üyeleri Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenir.

(2) Ara sınavlar, her iki dönemde ikişer sınav olmak üzere toplam dört sınav olarak uygulanır ve bu sınavların aritmetik ortalaması yıl içi ara sınav notu olarak %40 oranında yılsonu genel başarı notuna yansıtılır.

(3) Kısa süreli sınavlar haberli veya habersiz yapılan sınavlardır. Her dönem en az beş kısa süreli sınav yapılır ve bu sınavların aritmetik ortalaması alınarak %15 oranında yılsonu genel başarı notuna yansıtılır.

(4) Proje ve ödevler %5 oranında yılsonu genel başarı notuna yansıtılır.

(5) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Yılsonu sınav notu, genel başarı notuna %40 oranında yansıtılır. Yılsonu veya bütünleme sınavından 100 puan üzerinden en az 50 alınması zorunludur.

(6) Bütünleme sınavında yılsonu sınavı kriterleri geçerlidir.

(7) Genel başarı notu, ara sınavların not ortalamasının %40'ı, kısa süreli sınavların not ortalamasının %15’i, proje ve ödevlerin not ortalamasının %5’i ile yılsonu/bütünleme sınav notunun %40'ı alınarak hesaplanır. Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 11 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Mazeret sınavları

MADDE 12 – (1) Kısa süreli sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Diğer sınavlardaki mazeret durumları, 4/10/2011 tarihli ve 28074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 13 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden, yeterlik sınav notu ya da genel başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır ve ilgili programlarının birinci sınıflarına kaydı yapılır.

(2) Hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir ve haklarında ve 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin onbeşinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfını izleyen yıllarda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler, ilan edilen sınav tarihinden bir hafta önce Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 14 – (1) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin ortak zorunlu yabancı dil dersleri, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre düzenlenir.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının talebi üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirilir ve yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 15 – (1) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 60 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinden muaf olurlar.

(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrencilerin ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet durumu, Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenir.

Başarı durumu

MADDE 16 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri başarı durumu, Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 17 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 24/6/2012 tarihli ve 28333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.