15 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29802

YÖNETMELİK

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ULUTÖMER): Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türk soylular dâhil, yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek ve bu uygulamayı çeşitli uzmanlık alanlarında gerçekleştirmektir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde birimler oluşturmak ve alanıyla ilgili konularda bakanlıklar, diğer üniversitelerin ilgili birimleri ve kamu kuruluşlarıyla ortak eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmek.

b) Alanla ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla işbirliği yaparak Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacak nitelikte yazılı ve görsel öğretim materyali hazırlayıp yayınlamak.

c) Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından yurt içi ve yurt dışındaki görevlendirmelerde öğretim elemanları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak.

ç) Türkçenin öğretilip araştırılması için Üniversite ve diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okuyan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerle mezunlarına yönelik ortak programlar hazırlamak, kurslar düzenlemek ve stajlar yaptırmak.

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

e) Türkçenin ana dil olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

f) Yabancılara Türkçe öğretimi yöntemleri üzerine araştırmalar yapmak.

g) Dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.

ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ı) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek.

i) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanları ve diplomatlara, iş adamlarına, Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek.

j) Türkçe öğrenmek isteyenlere uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesi öğretmek.

k) Kendini geliştirmek isteyenler için diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

l) Türkiye Türkçesi ile birlikte Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkçesi gibi Türk lehçeleriyle ilgili kurslar düzenlemek.

m) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

n) Akademik Türkçe ile ilgili kurslar ve seminerler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcılarını değiştirebilir. Müdür Yardımcıları bu sıfatları dolayısıyla oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet üç aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygulamak, Merkezin amaç ve faaliyetlerinde belirtilen konularda işleyişi sağlamak.

b) Merkezin işleri ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Müdür dâhil beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Müdürün teklifiyle Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları belirlemek.

b) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili karar almak.

c) Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerilerde bulunmak.

ç) Merkezde uygulanacak kursların açılmasına ilişkin esasları belirlemek.

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda bir sonraki Danışma Kuruluna rapor vermek.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Diğer kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve bunlara ilişkin protokolleri hazırlamak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre birimler oluşturulmasına ilişkin ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Rektörlüğe sunmak.

ğ) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

h) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

i) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara  bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az beş en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından üye seçilebilir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından önerilen bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez ve şube yöneticilerinin de Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını isteyebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve Merkez çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 16/7/2014 tarihli ve 29062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.