14 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29801

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2016/7)

MADDE 1 – 7/7/2010 tarihli ve 27634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Karar’ın 9/A maddesinde oluşumu ve görevleri tanımlanan Kurul, üyelerin talep etmesi ve Başkanın daveti veya Başkanın resen daveti üzerine toplanır. Kurul, en az 7 iş günü önceden haber vermek kaydıyla Başkan tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı yeri ve tarihine ilişkin değişikliklerin toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce üyelere duyurulması zorunludur. Kurul toplantılarına, görüşülecek konuların niteliğine göre bilgi almak üzere, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de Başkan tarafından davet edilebilir. Toplantılara, Başkan, üyeler ve Başkan tarafından davet edilenler ile Başkan tarafından Genel Müdürlükten katılması uygun görülen görevli personel dışında kimse katılamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2010

27634