14 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29801

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrenim süresi aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversitenin lisans programlarında azami öğrenim süresi, hazırlık sınıfı hariç yedi yıldır. Ön lisans programlarında ise azami öğrenim süresi dört yıldır.

b) Bu sürelerin sonunda mezun olamayanlara,  başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu derslerden, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ve daha önce hiç alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

c) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

ç) Azami öğrenim süreleri sonunda,  öğrenim gördüğü programın eğitim planındaki tüm derslerden başarılı olan ancak mezuniyet için gerekli Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) şartını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, AGNO’larını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu derslerden, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ve daha önce hiç alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

d) Ek sınav hakları sonunda, birden fazla başarısız dersi kalanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

e) Bir dersten başarısız olan ve sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

f) (b)  ve (ç) bentleri gereğince sınırsız sınav hakkını kullananlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme yaptırmayan öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve Üniversite ile ilişikleri kesilir.

g) Ek sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar, Senatoca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin;

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak için dilekçe ile başvurması,

b) Üst üste dört yıl katkı payı/öğrenim ücretini ödememesi ve ders kaydı yapmaması,          

c) Yükseköğretim mevzuatına göre zamanında öğrenimlerini tamamlayamaması,

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alması durumunda,

Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Öğrenim süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından, azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2012

28178

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/8/2012

28397

2-

30/1/2013

28544

3-

6/11/2013

28813

4-

26/10/2014

29157