14 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29801

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMBRAN MALZEMELERİ VE

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yıldız Teknik Üniversitesi Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Membran malzemelerinin üretimi ve uygulamasına yönelik teknoloji geliştirmek ve ulusal ölçekteki endüstri ve kamu sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak.

b) Üniversitede membran malzemelerinin geliştirilmesi ve uygulamaları konusunda temel uygulamalı ve disiplinlerarası alanlardaki araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için altyapı oluşturmak, membran üretimi ve otopsisi hizmetlerini vermek.

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin membran malzeme tedariki ve otopsi hizmet ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ç) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği yapmak, disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar ve diğer tesisleri kurmak ve etkin bir biçimde çalışmasını sağlamak.

b) Laboratuvarlarda yapılan analizler ve AR-GE çalışma sonucu üretilen bilimsel sonuçları makale, bildiri ve kitap şeklinde yayımlamak.

c) Çalışma alanlarıyla ilgili konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Disiplinlerarası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak.

d) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak.

e) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.

f) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak; Merkezin geliştirdiği teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal buluş haklarını ve uygulamalarını öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılamak suretiyle yurt dışı kurumların da kullanımına sunmak.

g) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle disiplinlerarası işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

ğ) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür, müdür yardımcıları.

b) Yönetim kurulu.

c) Danışma kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları; Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Personel ihtiyacını belirleyip yönetim kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek.

f) Her yılsonunda, merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp yönetim kurulunun olurunu alarak Rektörlüğe sunmak.

g) Yönetim Kurulu tutanaklarını Uygulama ve Araştırma Merkezleri Üst Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, disiplinlerarası işbirliği imkânlarını geliştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç altı ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.

b) Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ile AR-GE gruplarını ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

c) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve AR-GE çalışmalarında ilgili araştırmacı, telif, patent, teknoloji transferi ve benzeri hususlarda hukuki esasları ile gelirlerin dağılım ve kullanımını ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.

e) Eğitim Programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Uygulama ve Araştırma Merkezleri Üst Kuruluna sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Müdür ve Müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Uygulama ve Araştırma Merkezleri Üst Kurulu tarafından uygun görülen, Yıldız Teknik Üniversitesi içinden veya dışından konu ile ilgili Kamu ve Özel Kuruluşların temsilcisi üyelerden ve/veya konu ile ilgili toplamda en az beş en fazla yirmi uzman kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur. Danışma Kurulunun görev süreleri üç yıldır. Danışma kurulu toplantılarında çoğunluk koşulu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından tahsis edilen kadrolara yapılacak atamalar ile sözleşmeli personel ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.