14 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29801

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yaşar Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretim esasları, sınavları ve mezuniyet koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamı, Yaşar Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı ortalama: Bir grup dersin her birinden alınan notun o dersin kredi saati ile çarpılmasıyla elde edilen toplamın, bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesiyle bulunan ortalama değeri,

b) Bölüm: Yaşar Üniversitesi fakültelerine, Meslek Yüksekokuluna ve Yüksekokula bağlı bölümlerden her birini,

c) Dekanlık: Yaşar Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlıklarını,

ç) Dönem: Güz ve bahar yarıyıllarının her birini,

d) Fakülte: Yaşar Üniversitesine bağlı fakülteleri,

e) Hazırlık Sınıfı: Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfını,

f) İlgili kurul: Yaşar Üniversitesine bağlı fakülte/Meslek Yüksekokulu kurullarını,

g) İlgili yönetim kurulu: Yaşar Üniversitesine bağlı fakülte/Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarını,

ğ) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS),

h) Meslek Yüksekokulu: Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,

ı) Mütevelli Heyeti: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) Öğrenci: Yaşar Üniversitesi öğrencisini,

j) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Yaşar Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

k) Öğretim ücreti: İki dönem karşılığı olarak alınan yıllık ücreti,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Program: Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda mevcut programlardan her birini,

n) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,

p) Yaşar Üniversitesi Kredisi: Dersin teorik saati ile uygulama saatinin yarısının toplamını,

r) Yatay Geçiş Komisyonu: Yaşar Üniversitesi Yatay Geçiş Komisyonunu,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) Yüksekokul müdürlüğü: Yaşar Üniversitesine bağlı Yüksekokul müdürlüklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitede YÖK tarafından zorunlu tutulan dersler dışında, eğitim-öğretim dili İngilizcedir.

(2) Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile İngilizce dışındaki dillerde de ders, program, bölüm veya hazırlık sınıfı açılabilir.

(3) Dil eğitimi almak zorunda olan öğrenciler ilgili hazırlık programına devam ederler. Bu öğrenciler Hazırlık Sınıfının ilgili mevzuatına tabidirler.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Ön lisans/lisans eğitim-öğretim programında akademik yıl en az iki dönemden oluşur.

(2) Staj ve yaz okullarının süresi ve uygulama esasları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Üniversitede normal öğretim süresi ön lisans programlarında iki, lisans programlarında dört akademik yıldır. Azami öğretim süresi ön lisans programlarında dört, lisans programlarında yedi akademik yıldır.

(2) Yabancı dil hazırlık programının normal süresi bir yıl, azami süresi iki yıldır.

(3) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin;

a) Bölüm değiştirmeleri halinde önceki ön lisans ve lisans programlarında geçirdikleri süre, öğretim sürelerine dâhil edilmez. Aynı bölüme yatay geçiş yapılması halinde geçirilen önceki süre eğitim süresine dâhil edilir,

b)Yabancı dil hazırlık programında geçirdikleri süre ise eğitim süresine dâhildir.

(4) Dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki programdaki geçirdikleri süre eğitim sürelerine dâhil edilmez.

(5) İzinli olunan dönem veya dönemler ile yaz eğitimi, öğretim süresi hesabına dâhil edilmez.

(6) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin uzaklaştırıldığı süre öğretim süresine dâhildir.

(7) Kayıtlı olduğu eğitim programını azami süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde, üniversite ile ilişkileri kesilir.

(8) Yönetmelik hükümlerindeki azami öğretim süresinin hesabında, 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte üniversitede kayıtlı olan öğrenciler bakımından daha önceki öğretim süreleri dikkate alınmaz.

(9) Dört yıl üst üste öğretim ücretinin ödenmemesi ve/veya kayıt yenilenmemesi halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim programlarının yapılması, program ve ders değişiklikleri ile yeni ders açılması teklifleri, ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi üzerine karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur.

(2) Eğitim-öğretim programları, teorik, teorik-uygulamalı, seminer veya uygulamalı derslerden oluşur.

Akademik yıl

MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dönem esasıyla yürütülür. Bir akademik yıl, her biri Üniversite  tarafından belirlenen sürelerden oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde belirtilir.

(2) Akademik takvim, Senato tarafından her akademik yıl için akademik yılın başlamasından en az altı ay önce belirlenir ve duyurulur. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarih ve sürelere uymakla yükümlüdür.

(3) Yaz okulu, 27/4/2014 tarihli ve 28984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Uygulamaları

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların başvurusu, Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin kararı ve gerekiyorsa YÖK’ün onayı ile ikinci öğretim, çift diploma programı, uzaktan öğretim, yaygın öğretim, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Yatay ve dikey geçiş

MADDE 11 – (1) Kurum içi veya kurum dışından yapılacak yatay geçiş başvuruları ilgili yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde Yatay Geçiş Komisyonunca değerlendirilir.

(2) Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunları hakkında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler, Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemeleri halinde, aşağıdaki hallerde yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar;

a) Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden başarılı olanlar,

b) Gelmiş olduğu yükseköğretim kurumunda, geçiş yapılan bölüm/programın gerektirdiği hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar veya bu sınıftan muaf tutulanlar.

Değişim programları

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan işbirliği programları çerçevesinde yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde öğretim görmek üzere izinli sayılabilir.

(2) Değişim programları çerçevesinde verilen izinlerde, 33 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

(3) Değişim programları çerçevesinde yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde öğretim görecek Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin bu kurumlarda alacakları derslerin ve uygulamalar ile yapacakları stajların, ilgili bölüm/program başkanlığı ve yönetim kurulu tarafından önceden onaylanması gerekir.

Yan dal programı

MADDE 13 – (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu programa ek olarak bir yan dal programına kaydolmak üzere başvurabilir. Yan dal programı, farklı bir lisans programı anlamını taşımaz ve programa ilişkin hususlar ilgili mevzuata göre belirlenir.

Çift ana dal programı

MADDE 14 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu programdan başka bir programa, eş zamanlı olarak kaydolmak üzere başvurabilir. Çift ana dal programı, farklı bir lisans programıdır. Çift ana dal programına ilişkin hususlar ilgili mevzuata göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul Esasları

Öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri

MADDE 15 – (1) Üniversiteye lisans ve ön lisans programlarına öğrenci kabulü, aşağıdaki şekillerde yapılır:

a) Üniversite lisans ve ön lisans programlarına, ÖSYM tarafından yapılan seçme ve yerleştirme işlemlerine göre öğrenci kabul edilir. Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazanan veya kabul edilenlerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM veya Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından, Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır. Belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybetmiş olurlar.

b) YÖK’ce düzenlenen esaslara göre belirli sanat dallarında özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir.

c) Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitece belirlenen esaslar doğrultusunda, Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi tarafından alınır. Bu başvurular ilgili bölüm başkanlığının görüşü doğrultusunda yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

ç) Üniversiteye ön lisans ve lisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. 

d) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan işbirliği anlaşması kapsamında veya değişim programları çerçevesinde Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, belirli bir süre için tam zamanlı öğrenci statüsünde kabul edilirler. Bu öğrencilere, öğretim süresinin sonunda kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren not dökümü belgesi verilir.

e) Üniversiteye, özel öğrenci sıfatıyla da öğrenci kabulü mümkündür. İlgili yönetim kurulu tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip olanlar, lisans/ön lisans diploma programlarında verilen dersleri alabilirler. Bu öğrencilere kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not döküm belgesi verilir. Bu belge diploma veya derecelendirme değildir. Özel öğrenciler Yaşar Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversiteye öğrenci kabulü ile ilgili başvuru ve kayıtlar, akademik takvim ile başvuru takviminde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. 

(3) Öğrencilerin Üniversiteye verdikleri belge ve bilgiler gerçeğe aykırı olduğu takdirde Üniversite ile ilişkileri kesilir; Üniversiteden ayrılmışlar ise diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve gerekli yasal işlemler yapılır.

Öğretim bedeli

MADDE 16 – (1) Üniversitedeki ön lisans/lisans programlarının yıllık öğretim bedelleri, bir sonraki öğretim yılında geçerli olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci öğretim ücretini, akademik takvimde ilan edilen ders kayıt süresi içinde ödemekle yükümlüdür.

(3) Dönem ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz, bu durumdaki öğrenci ders, sınav ve benzeri eğitim-öğretim etkinliklerine alınmaz.

(4) Öğrenci, lisans programında dört yıl, ön lisans programlarında iki yıl süresince alacağı derslerin kredi değerine bakılmaksızın o yıl için belirlenen dönem ücretini öder.

(5) Eğitimini dördüncü fıkrada belirtilen sürede tamamlayamayan öğrenci, kredi başına ücret üzerinden ödeme yapar. Bu ücretlendirme dönem ücretini aşamaz.

(6) Kayıtlandığı dönemde mezuniyet durumunda olup asgari 20 kredi şartının altında ders alan öğrenci, kredi başına ücret üzerinden ödeme yapar. Bu ücretlendirme dönem ücretini aşamaz. 21 ve daha fazla kredi alındığı takdirde dönem ücretinin tamamı ödenir.

(7) Hazırlık sınıfı güz dönemi yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci, bahar döneminde dönem ücretini ödeyerek kaydını yaptırır.

(8) Özel öğrenciler kredi başına ücret öderler. Bu ücret, öğrencilik hakkı kazanıp kayıt olunduğunda eğitim ücretinden düşülmez.

(9) Disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciye ücret iadesi yapılmaz.

(10) Disiplin cezası almış öğrencinin ceza süresi içerisinde yatırmış olduğu ücret dönem ücretinden sayılır, iade edilmez.

Burslar

MADDE 17 – (1) Lisans ve ön lisans öğrencilerine sağlanacak burslarla ilgili tüm koşullar, miktarlar ve süreler Üniversite tarafından belirlenen esaslara tabidir.

Dönem ders kayıtları

MADDE 18 – (1) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğretim bedelini ödedikten sonra dönem kayıtlarını yeniler ve ders kayıtlarını yaparlar. Tam burslu öğrenciler de kayıt yenileme ve ders kayıtlarını yapmakla yükümlüdür.

Akademik danışmanlık

MADDE 19 – (1) Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölümün/programın başkanı tarafından bir akademik danışman görevlendirilir. Öğrencinin kayıt yenileme, bireysel ders programı oluşturma ve ders alma-bırakma işlemleri danışmanının rehberliğinde yapılır. Öğrencinin kayıt işlemlerindeki hata ve eksikliklerden öğrenci sorumludur.

Program müfredatları

MADDE 20 – (1) Lisans ve ön lisans programlarının müfredatı bölümlerin teklifi, ilgili kurulun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Derslerin kredi değerleri, AKTS kredisi ve Yaşar Üniversitesi kredisi olarak düzenlenir.

(3) Bir müfredat, bir dönemde en az 28, en fazla 32 olmak üzere, ön lisans programları için toplam 120, lisans programları için toplam 240 kredi olacak şekilde düzenlenir.

Not ortalaması

MADDE 21 – (1) Öğrencinin başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir.

(2) Dönem not ortalaması, öğrencinin o dönem kayıt olduğu bütün derslerin başarı notlarının sayısal değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin öğretim süresi boyunca kayıt olduğu bütün derslerin başarı notlarının sayısal değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.

(4) Ağırlık olarak derslerin AKTS kredi değerleri kullanılır. 

(5) Akademik not ortalamaları virgülden sonra iki basamak olarak gösterilir. Akademik not ortalamalarında virgülden sonraki üçüncü basamak göz önüne alınmaz.

(6) Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not değerlendirmeye katılır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not döküm belgesinde gösterilir.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Öğrenci bir dönemde en az 20 en fazla 40 kredilik ders alabilir. Ancak, lisans eğitimini sekiz dönemde, ön lisans eğitimini iki yılda tamamlayamayan veya mezuniyet durumunda olan öğrenci için asgari kredi şartı aranmaz.

(2) Öğrencilerin birinci fıkra hükmüne tabi azami ders yükleri başarılı, sınamalı ve başarısız statülerine göre belirlenir.  Kayıtlı olduğu programa yeni başlayan öğrenciler için bu statüler ikinci dönemin sonundan itibaren uygulanır.

(3) Yıllık ders içeren programlarda bu statüler yıllık başarı durumuna göre belirlenir.

Başarılı öğrenciler

MADDE 23 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2,00 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.

(2) Başarılı öğrenciler bir dönemde en fazla 40 kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(3) Herhangi bir dönem sonunda en az 28 kredilik ders yükü almış olmak ve (F), (U), (W) veya (NA) notu almamış olmak koşulu ile dönem not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar o dönem için onur öğrencisi, 3,50 ve daha fazla olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

(4) Disiplin cezası almış olan öğrenciler, onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi uygulamasının dışında bırakılır.

Sınamalı ve başarısız öğrenciler

MADDE 24 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 1,75-1,99 aralığında olan öğrenci  sınamalı sayılır.

(2) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 1,75’in altında olan öğrenci başarısız sayılır.

(3) Dönem kayıtları sırasında öğrencinin daha önceki dönemlerde bir harf notu almamış olduğu bütün dersler o öğrenci için yeni ders olarak tanımlanır.

(4) Sınamalı statüsünde olan öğrenci, en fazla 20 kredilik yeni ders olmak üzere, toplam en fazla 32 kredilik ders alabilir. Sınamalı statüsünde olan öğrenci, öncelikle daha önce (F), (W), (U) ve (NA) notları ile tamamladığı, dersleri tekrarlar. Bunun yanı sıra daha önce (C-), (D+) veya (D) notlarıyla tamamladığı derslerden istediklerini de tekrarlayabilir. Öğrencinin ilgili dönemde tekrar edeceği yeterli ders bulunmaması durumunda 32 krediye kadar yeni derse kayıtlanabilir.

(5) Başarısız statüsünde olan öğrenci, yeni ders alamaz. Bunun yerine öncelikle tekrarlamak zorunda olduğu (F), (W), (U) ve (NA) notlu dersler ile daha önce (C-), (D+) veya (D) notlarıyla tamamladığı derslerden istediklerini tekrarlar. Bu durumdaki öğrenciler toplam en fazla 32 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Öğrencinin ilgili dönemde tekrar edeceği ders bulunmaması durumunda en fazla 20 krediye kadar yeni derse kayıtlanabilir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler kayıtlı bulundukları derslerden seçimlik olanlarını,  akademik takvimdeki ders ekleme-ders bırakma süresi içinde, danışmanlarının rehberliğinde değiştirebilir, bırakabilir veya yeni seçimlik ders alabilirler.

(2) Zorunlu bir dersin başka bir zorunlu dersin alınması kaydıyla bırakılması mümkündür.

(3) Ders kayıtlarını süresinde tamamlayamayan öğrenciler, en son ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıtlarını tamamlayabilirler.

(4) Ders ekleme-bırakma bitim tarihinden sonra ders kayıt işlemi yapılmaz.

(5) Öğrenci kayıtlanmamış olduğu derse devam edemez ve sınav ve diğer yükümlülüklerini yerine getiremez. Aksi durum derse kayıt olunduğu anlamına gelmez, verilen notlar not döküm belgesine işlenmez.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Başarılı öğrenciler daha önce ancak  (C-), (D+) ve (D) notu almış oldukları bir dersi, ders ekleme-bırakma döneminde ve derste yer olması kaydıyla tekrarlayabilirler.

(2) Sınamalı ve başarısız statüsündeki öğrenciler daha önce (C-), (D+) ve (D) notu almış olduğu derslerden istediklerini tekrarlayabilirler.

(3) Programındaki zorunlu bir dersten (F), (U), (W) ve (NA) notlarından birini alan öğrenci, o derse açıldığı ilk dönemde öncelikle kayıt olmak zorundadır.

(4) Programındaki seçmeli bir dersten (F), (U), (W) ve (NA) notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine aynı ders grubundan bir başka seçmeli dersi alabilir.

Ders saydırma

MADDE 27 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan ya da Üniversitedeki başka programlardan alınmış derslerin öğrencinin kayıtlı olduğu programın müfredatındaki zorunlu veya seçmeli derslere ya da seçmeli ders gruplarına sayılacak dersin programın öğretim dili koşullarına uygun olması gereklidir.

(2) Yatay ve dikey geçişlerde başka bir yükseköğretim kurumundan alınmış dersler saydırılabilir. Bu dersler alındığı kurum ve/veya programdaki adı ve kodu ile öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

(3) Bir ön lisans veya lisans programını bitirip aynı veya bir başka ön lisans veya lisans programına başvuran öğrencilerin daha önce bitirdiği programda almış olduğu derslerin intibakı yapılmaz.

(4)  İntibak edilen derslerin veya stajların harf notu, not döküm belgesine işlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretim Süreçleri

Dersler

MADDE 28 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarında aşağıdaki dersler yer alır:

a) Zorunlu ders grubu, program zorunlu dersler, Üniversite zorunlu dersler ve YÖK zorunlu derslerinden ibarettir. Bunlardan;

1) Program zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için başarılı olması gereken derslerdir. Program zorunlu derslere, ilgili fakülte kurul kararı ile aynı zamanda bir başka bölümün seçmeli ders statüsü de verilebilir.

2) Üniversite zorunlu dersler (UFND), öğrencinin mezun olabilmesi için başarılı olmak zorunda olduğu, bilgi-görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla aldığı derslerdir. Bu dersler, Senato tarafından belirlenen, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamayan derslerdir.

3) YÖK zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen derslerdir.

b) Seçmeli ders grupları:

1) Alan seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında yer alan seçmeli dersler arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir. Bir alan seçmeli dersinden başarısız olunması halinde öğrenci bu dersin yerine, ders alma-bırakma süreci sonuna kadar başka bir alan seçmeli dersi alabilir. Öğrenci, başarısız olduğu alan seçmeli ders yerine başka bir alan seçmeli ders alarak bu derse ait yükümlülüğünü yerine getirir, ancak her hâlükârda başarısız olduğu alan seçmeli dersi not döküm belgesinde yer alır.

2) Üniversite seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programa destek niteliği taşıyan, yan dal ve/veya çift ana dal yapmaya fırsat verecek dersler ile öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda almak istediği derslerden ve Senato tarafından onaylanan derslerden oluşur. Bu dersler aynı zamanda bir programın alan seçmeli dersi olabilir. Öğrenci, başarısız olduğu Üniversite seçmeli dersi yerine aynı derslerin içinden bir başka Üniversite seçmeli dersi alıp başarmak zorundadır. Bir ders aynı anda hem alan seçmeli hem de Üniversite seçmeli ders yerine saydırılamaz.

c) Ön koşullu dersler, alınabilmesi için önceki dönemlerde yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması zorunlu olan derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Eş koşullu dersler, alınabilmesi için bulunduğu dönemlerde yer alan derslerden bir veya birkaçının kayıtlanması zorunlu olan derslerdir. Bu dersler blok halinde eklenir/bırakılır veya bu derslerden blok halinde çekilme yapılır. Eş koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

d) Sertifika dersleri, öğrencinin talebi doğrultusunda, alıp devam etmesi halinde katılım yahut başarı belgesi alabileceği, ilgili müfredatta bu şekilde tanımlanmış ders ve ders gruplarıdır. Bu dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için aranan asgari kredi miktarında dikkate alınmaz. Bu statüde alınan derslerde devam zorunluluğu yerine getirilmesi durumunda katılım, ders veya derslerden geçilmesi halinde başarı sertifikası verilir.

Derslere devam, sınav ve değerlendirme

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders kapsamındaki her türlü etkinliğe katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Derslere devam, sınavlar ve değerlendirme ile ilgili hususların her dersin öğretim elemanı tarafından belirlenip, ders izlencesinde eğitim-öğretim dönemi başında öğrencilere duyurulması zorunludur. Ders izlencesinde aksi belirtilmedikçe dönem sonu sınavına katılmak için teorik ders saatlerinin en az %70’ine, uygulama ders saatlerinin de en az %80’ine devam zorunludur.

(3) Derse devam zorunlu olup ders programında saatleri çakışan dersler hiçbir şekilde ve hiçbir koşul altında aynı anda alınamaz.

(4) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(5) Sınav çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav: Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye, yazılı, sözlü ve benzeri çalışmalar içeren derslerin dönem içi değerlendirmeleri ara sınav olarak kabul edilir. Ara sınavların tarihleri ile dönem başarı notu içindeki ağırlığı ders izlencesinde belirtilmek zorundadır.

b) Dönem sonu sınavı: Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye, yazılı, sözlü ve benzeri çalışmalar içeren derslerin dönem içi değerlendirmeleri dönem sonu sınavı olarak kabul edilir. Dönem sonu sınavlarının başarı notu içindeki ağırlığı ders izlencesinde belirtilmek zorundadır.

c) Diğer değerlendirmeler: Öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenmek ve ders izlencesinde yer almak kaydıyla kısa sınav, ödev, katılım, telafi, yazılı, sözlü ve benzeri şekilde değerlendirme yöntemleri kullanılabilir. 

ç) Mazeret sınavı: Niteliğine uygun olması koşuluyla ara sınav veya dönem sonu sınavlarından birine girmeyen öğrencilerden 33 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslar doğrultusunda geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenlere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kaybederler.

d) Tek ders sınavı: 34 üncü maddede belirtilen mezuniyet koşulları dikkate alınarak,  akademik takvimde belirtilen tarihlerde tek ders sınavı yapılır.

(6) Sınav belgeleri dönem sonu sınavları sonrası en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir ve bu belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından bir yıl süre ile saklanır. Sınava ilişkin basılı belge sunabilecek durumda olmayan öğretim elemanları yapılan çalışmaları sayısal (dijital) ortamda teslim ederler.

Notlar

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, ders izlencesinde açıkça belirtilen dönem boyunca tamamladıkları sınav, ödev ve diğer çalışmalarının sonuçlarına göre her dersin öğretim elemanı (öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman) tarafından bir harf notu ile belirlenir. Harf notlarının not ortalaması hesaplarında kullanılması amacıyla 0,00 ile 4,00 arasında sayısal katsayı karşılıkları vardır. Harf notları ve katsayıları aşağıda belirtilmiştir.

 

Harf Notu                              Katsayısı

A                                               4,00

A-                                              3,70

B+                                             3,30

B                                               3,00

B-                                              2,70

C+                                             2,30

C                                               2,00

C-                                              1,70

D+                                             1,30

D                                               1,00

F                                                0,00

 

(2) Diğer harfler ve anlamları aşağıdaki şekildedir.

 

Harf Notu                                Anlamı

S                                              Yeterli

U                                             Yetersiz

I                                               Eksik

NA                                          Devamsız

W                                            Çekilme

T                                              Transfer

P                                              Devam

 

a) S notu not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U notu not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) I notu dönem sonu sınavı olmayan ve/veya uygulamalı derslerde harf notu verilebilmesi için gerekli çalışmaları zamanında tamamlayamamış öğrenciler için verilebilir. Notların son teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde harf notuna dönüştürülmemiş (I) notu otomatik olarak F ya da U notuna dönüşür.

ç) NA notu derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA notu F ya da U notu gibi işlem görür.

d) W notu öğrencinin yazılı başvurusu ile dersten çekilen öğrenciye verilir. W notu akademik ortalama hesaplarında dikkate alınmaz, ancak not döküm belgesinde gösterilir. Öğrenci öğretim süresince lisans programlarında en fazla dört, ön lisans programlarında ise en fazla iki dersten çekilebilir. Dersten çekilme başvurusu, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. Daha önceki bir dönemde C-, D+ ve D notunu yükseltmek amacıyla alınan bir dersten çekilen öğrencinin akademik ortalaması hesaplanırken önceki aldığı not geçerli sayılır.

e) T notu akademik ortalama hesaplarında dikkate alınmaz.

f) P notu yıllık değerlendirilen derslerde öğrencinin başarıyla devam ettiğini gösterir ve not ortalamasına dâhil edilmez.

g) Not ortalamasına dâhil edilen derslerde en az D, dâhil edilmeyen derslerde ise S notu geçer nottur.

Notların açıklanması ve maddi hata itirazı

MADDE 31 – (1) Sınav, ödev ve diğer çalışmalara ilişkin değerlendirme notları öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenciler, değerlendirme sonucunun ilanından itibaren en geç 3 iş günü içinde yazılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak, maddi hata incelemesi isteyebilir. Öğretim elemanı, dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, incelemeyi sonuçlandırır.

(3) Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve ilgili öğretim elemanı tarafından yapılacak inceleme sonucu, bir tutanakla tespit edilerek gerekli yönetim kurulu kararının alınması için ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirilir.

(4) Harf karşılığı olarak ifade edilen ders başarı notları ise öğretim elemanları tarafından dönem sonu sınav döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemine girişi yapılarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hatanın düzeltilmesi, öğretim elemanının başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders notlarında yapılan maddi hatanın, en geç izleyen dönemin ders kayıtlarına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Kopya ve intihal

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, sınavda kopya çekmeye teşebbüs etmesi veya kopya çekmesi, intihal yapması veya sunduğu bir akademik çalışmasını kendisinin yapmadığının saptanması, proje veya staj raporunda intihal halinde durum ilgili öğretim elemanı tarafından bir tutanak düzenlenerek derhal ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. Kopya veya intihalde, o sınavdan veya ödevden F notu verilir. Öğrenci hakkında ayrıca, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Mazeret ve izin

MADDE 33 – (1) Sınav izni, öğrencinin tablo 1’de tabloda gösterilen mazeretlerle Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvimde belirlenen gündeki sınava giremeyecek olması nedeni ile kendisine verilen yeniden sınava girme hakkıdır. Öğrenci;

a) Mazeretli sayıldığı sürede herhangi bir sınava giremez, girdiği sınavlar geçersiz sayılır,

b) Bir sınava katıldıktan sonra belirttiği mazeret girmiş olduğu sınav için kabul edilmez.

 

Tablo 1. Sınav izni nedenleri, başvuru ve izin süreleri.

İZİN TÜRLERİ

İZİN NEDENLERİ

BAŞVURU SÜRESİ

İZİN
SÜRELERİ

Sınav izni

Spor, kültürel etkinlikler ve sanatsal etkinlikler

Mazeretin sona ermesinden itibaren 3 iş günü içinde

İlgili sınav için

Resmi Sağlık Raporu

Ailevi nedenler (üçüncü dereceye kadar kan ve sıhhi hısımlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması kaydıyla)

Doğal afet ve felaket

Gözaltı ve tutukluluk

 

(2) Ders izni, öğrencinin tablo 2’de gösterilen mazeretler nedeni ile Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvimde belirlenen süre içinde derse katılamayacak olması nedeniyle verilen izindir.

 

Tablo 2. Ders izni nedenleri, başvuru ve izin süreleri.

İZİN TÜRLERİ

İZİN NEDENLERİ

BAŞVURU SÜRESİ

İZİN SÜRELERİ

Ders izni

Spor, kültürel etkinlikler ve sanatsal etkinlikler

Görevlendirme kararını takiben 5 iş günü içinde

Görevlendirme süresince

 

Doğal afet ve felaket

Mülki amirden alınan belge tarihinden itibaren 5 iş günü içinde

Afet ve felaket süresince

 

Tam teşekküllü heyet raporu

 

Raporu aldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde

Rapor süresince

Gözaltı ve tutukluluk (halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi kaydıyla)

Salıverme sonrası 5 iş günü içinde

Gözaltı tutukluluk süresince

 

Ailevi nedenler (Anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması kaydıyla)

Engelin ortaya çıkmasından itibaren 5 iş günü içinde

Ailevi engel kalkıncaya kadar

Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması

İmkânın ortaya çıkmasından itibaren 5 iş günü içinde

Etkinlik süresince

 

(3) Dönem izni, öğrencinin Tablo 3’te gösterilen mazeretlerle Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvimde belirlenen dönemde eğitimine devam edememesi nedeni ile verilen ve eğitim süresinden sayılmayan izin dönem veya dönemleridir. İzinli olunan süreler eğitim süresinden sayılmaz. Bu sürelere ilişkin dönem ücreti alınmaz, alınmış ücret iade edilmez, bir sonraki döneme mahsup edilir.

 

Tablo 3. Dönem izni nedenleri, başvuru ve izin süreleri.

İZİN TÜRLERİ

İZİN NEDENLERİ

BAŞVURU SÜRESİ

İZİN SÜRELERİ

Dönem İzni

Hazırlık Sınıfından ara dönemde gelmek

Kayıt yenileme haftası

1 dönem

Tam teşekküllü heyet raporu

 

 

 

Raporu aldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde

1 - 4 dönem

 

Doğal afet ve felaket

Mülki amirden alınan belge tarihinden itibaren 5 iş günü içinde

Askerlik

Celp emrini takip eden 5 iş günü içinde

Gözaltı, tutukluluk ve hapis cezasına mahkûmiyet

Salıverme sonrası 5 iş günü içinde

Ailevi nedenler (Anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması kaydıyla)

Engelin ortaya çıkmasından itibaren 5 iş günü içinde

 

(4) Bahar döneminde hazırlıktan bölüme geçen öğrenci için öğretim ücreti bir sonraki dönem ücretinden mahsup edilmek üzere tam olarak tahsil edilir ve hiçbir koşulda iade edilmez.

(5) Öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeretli sayılacağı süre lisansta en fazla dört, ön lisansta en fazla iki dönemdir.

(6) İzin dilekçesi, gerekli belgelerle beraber ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilir, müracaat fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(7) Öğretime YÖK kararı ile ara verilmesi durumunda söz konusu dönem boyunca öğrenci hakkında durumuna uyan izin işlemi yapılır.

(8) Sağlık raporları derse devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Mezuniyet

MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için programının müfredatında gerekli olan krediyi tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2,00/4,00 olması zorunludur. Bu şartları karşılayamayanlardan:

a) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2,00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrenciler, ders tekrarına ilişkin hükme tabi olurlar.

b) Yalnızca tek bir dersten proje, atölye uygulamaları, stüdyo, laboratuvar, seminer, staj ve tez dersleri hariç olmak üzere F veya U notu almış oldukları için mezun olamayan öğrencilere, akademik takvimde belirlenen tarihlerde sınav hakkı verilir. İkinci ve sonraki tek ders sınav hakları için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücret uygulanır. Bu değerlendirmeler sonucunda alınan harf notu F veya U notunun yerine geçer. Bu değerlendirmelerde mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz. Değerlendirmelerde başarılı olsa bile genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler, ders tekrarına ilişkin hükme tabi olurlar.

Lisans diploması

MADDE 35 – (1) Üniversitede bir lisans programını Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak tamamlayan öğrencilere, öğretim görmüş oldukları dalda lisans diploması verilir. Diplomada öğrencinin hangi fakülte ve programdan mezun olduğu belirtilir.

(2) Öğretimlerini 3,50 veya daha yüksek genel not ortalaması ile tamamlayanlar yüksek onur, 3,00 ile 3,49 arasında genel not ortalaması ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumları diplomada belirtilir. Disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.

Ön lisans diploması

MADDE 36 – (1) Üniversitede bir ön lisans programını Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak tamamlayan öğrencilere, öğretim görmüş oldukları dalda ön lisans diploması verilir. Diplomada öğrencinin hangi yüksekokul ve programdan mezun olduğu belirtilir.

(2) Öğretimlerini 3,50 veya daha yüksek genel not ortalaması ile tamamlayanlar yüksek onur listesi, 3,00 ile 3,49 arasında genel not ortalaması ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumları diplomada belirtilir. Disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.

(3) Lisans programlarının ilk dört döneminde verilen dersleri başarı ile tamamlayan öğrenci de başvurduğu takdirde ön lisans diploması alabilir. Diplomasını alan öğrenciler lisans eğitimine devam edemez.

Kayıt sildirme

MADDE 37 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yazılı olarak kişisel başvurmaları koşuluyla kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlere hiçbir koşulda öğretim bedeli iadesi yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş dönemi hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mülga yönetmelik döneminde alınan notlar geçerlidir. Alınmış notların yeni yönetmelik hükümlerine göre dönüşümü yapılmaz.

(2) 2016-2017 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren yeni not sistemi uygulanır.

(3) 2016-2017 Akademik Yılında mevcut öğrencilerin, her iki dönemdeki ders yükleri azami 40 AKTS’dir. Bölüme ilk defa kayıtlanacak öğrenciler (yatay ve dikey geçiş ile gelecek öğrenciler dâhil) ise her iki dönemde de sadece müfredatında ilgili dönem için tanımlı olan dersleri alırlar.

(4) 23 üncü ve 24 üncü maddelerde tanımlanan statüler, 2016-2017 Akademik Yılı Güz Döneminin sonunda uygulanmaz, 2017-2018 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.