14 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29801

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATINI KURTARMA

REHABİLİTASYON EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmenlik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yaban hayatı koruma gönüllüsü: Yurt içinden ve yurt dışından Merkeze gelen, yaban hayatına ilgi duyan ve konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, Merkezdeki tedavi, bakım ve besleme konularında yardımcı eleman olarak görev alan kişileri,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta Batı Anadolu olmak üzere Türkiye’deki yaban hayvan türlerinin belirlenmesi, koruma altında bulunan türlerin korunması ve çoğaltılmasını sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, bu alanda çalışan araştırmacıları desteklemek, eğitimler düzenlemek, hastane, laboratuar, barınak, istasyon, gözlem evleri, hayvanat bahçesi ve koruma ve kontrol alanları oluşturmak, güçten düşmüş, yetim, hasta ve yaralı yaban hayvanlarının tedavisi, bakımı, rehabilitasyonu, gerekli hallerde ötenazisi, doğada yayılan bulaşıcı hastalıkların belirlenmesi ve profilaktik önlemlerin alınması ile tedavisi tamamlanan canlının yeniden doğaya kazandırılmasını sağlayacak yapının ve uzun vadeli işletilebilmesi için gereken mekanizmaların, organizasyonların ve işbirliklerinin kurulmasını temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış bakıma muhtaç memeli, kuş, sürüngen ve çift yaşamlı yaban hayvanlarının koruma, kurtarma, tedavi, bakım, besleme ve türe özgü rehabilitasyonunu sağlayarak doğaya tekrar kazandırmak için hastane ve rehabilitasyon imkanları oluşturmak,

b) Türkiye’deki yaban hayvanı türlerinin sorunlarının belirlenmesi amacıyla bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler hazırlayarak Türkiye’deki yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili görev almak,

c) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre, çalıştay ve kurs gibi bilimsel ve eğitici faaliyetler düzenlemek, yaban hayatı uzmanı sertifikası vermek,

ç) Yurt içi ve dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak,

d) Yaban hayatla ilgili karşılaşılan sorunlarda kamu kurum kuruluş ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek, talep olması halinde yaban hayvanları barındıran birimlerde bu amaçla inceleme yapmak,

e) Yurtiçinde ve yurtdışında aynı amaçla faaliyet gösteren merkez/merkezlerle iş birliği içinde olmak, bu merkez/merkezlerden konusunda uzman kişilerin getirilmesini sağlayarak eğitim programları açmak,

f) Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen yurt dışı ve yurt içi gönüllüleri kabul etmek ve eğitim programları oluşturmak, bu kişilerin yaban hayatı konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak ve Merkez tarafından iki yıl süreli şekilde sertifikalandırılarak, buna ilişkin kayıtları tutarak, yapılan faaliyetler konusunda raporlar hazırlamak,

g) Doğaya dönemeyecek durumda olan yaban hayvanları üzerinden öğrencilere doğayı tanımaya ve korumaya yönelik farkındalık eğitimleri vermek,

ğ) Doğaya dönemeyecek durumda olan ve nesli tehlike altında bulunan yaban hayvanlarını üretim amaçlı kullanmak ve yavrularının doğaya dönmelerini sağlayarak, popülasyon dengesini korumak,

h) Yaban hayvanları ve yaban hayatı bilgisi ile ilgili müze, kitaplık, dokümantasyon merkezi kurmak ve halkı bilinçlendirmek için broşürler, film, slayt ve belgesel gibi yazılı ve görsel materyaller hazırlamak,

ı) Yaban hayvanlarının yaşayışları ve doğal yaşam alanları ile ilgili yapılan araştırmalar temelinde kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirerek yaban hayatla toplumsal yaşam alanı arasındaki bağın ve sınırların kurulmasına ve korunmasına katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcıları; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder. Müdür Yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıyı çağırmak ve gündemi hazırlamak.

b) Müdür Yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkezin personel ihtiyacını ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Müdür Yardımcıları ile birlikte, Merkezin çalışma programını hazırlamak ve çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasındaki koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından teklif edilen ve Rektörce belirlenen üç öğretim üyesi olmak üzere, toplam altı üyeden oluşur. Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Üyeler üç yıllığına Yönetim Kuruluna görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez Müdürün başkanlığında olağan olarak toplanır. Ancak Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar;

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışmaları Danışma Kurulunun kararına ve önerilerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,

c) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

ç) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak faaliyetleri düzenlemek,

d) Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda iki kez ve/veya gerektiğinde toplanmak,

e) Müdür tarafından sunulan personel ihtiyacını görüşüp karara bağlamak,

f) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari, yatırım ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını, planlarını tespit etmek ve hazırlamak,

g) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularına ilişkin önerilerini değerlendirip karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmenlik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.