13 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29800

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH                     : 10/08/2016

KARAR NO            : 2016/ÖİB-K-46

KONU                      : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 30/04/2009 tarih ve 2009/20 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, 621 ada 2 no.lu (eski 602 ada, 3 no.lu) parselde bulunan 4.711,00 m2 yüzölçümlü arsanın (Denizli/Pamukkale Pınarkent Mahallesi, 621 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz) özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı, Denizli/Pamukkale Pınarkent Mahallesi, 621 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın; 965.000.- (Dokuzyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ateş Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ateş Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 960.000.-(Dokuzyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Denko Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Denko Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazların devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.