13 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29800

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİM, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, akademik çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

b) Genel Koordinatör: Merkezin Yönetim Kurulu başkanını,

c) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Mütevelli Heyeti: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

g) Yürütme Kurulu: Merkezin Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özellikle halkın ağız ve diş sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak ve sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için araştırma ve uygulamalar yaptırmak üzere programları düzenlemek, araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

b) Ağız ve diş sağlığı alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak,

c) Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,

ç) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) Yürütme Kurulu.

c) Genel Koordinatör.

ç) Tıbbi Koordinatör.

d) Mali Koordinatör.

e) İdari Koordinatör.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyeti Başkanı oluru ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Genel Koordinatör, İdari Koordinatör, Tıbbi Koordinatör ve Mali Koordinatör ile Üniversitede görevli en az bir öğretim üyesinden mütevellit en az beş kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Koordinatördür. Yönetim Kurulu, Genel Koordinatörün başkanlığında ayda bir kez, daha önce belirlenen gündem doğrultusunda toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak,

b) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

c) Merkezin kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak,

ç) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetine sunulmak üzere teklif hazırlamak,

d) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Rektörün bilgisine sunmak.

Yürütme Kurulu

MADDE 10 – (1) Yürütme Kurulu; Genel Koordinatör, Mali Koordinatör ve İdari Koordinatörden müteşekkil üç kişiden oluşur.

Yürütme Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları icra etmek,

b) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinde her türlü koordinasyonu sağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

ç) Düzenli olarak Merkezin faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna rapor vermek.

Genel Koordinatör

MADDE 12 – (1) Genel Koordinatör; Üniversite çalışanları arasından, en az lisans düzeyinde diploma sahibi, Mütevelli Heyeti Başkanı oluru ile Rektör tarafından, üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Genel Koordinatör yeniden görevlendirilebilir.

Genel Koordinatörün görevleri

MADDE 13 – (1) Genel Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlatmak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak,

c) Tıbbi ve İdari Koordinatörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

ç) Üniversite bünyesinde oluşturulacak merkeze bağlı yeni ünite ve birimlerinin hazırlanmasına ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunların içinde uygun bulunan ve Mütevelli Heyetçe kabul edilenlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

d) Merkez bünyesindeki proje grup, ünite veya birimler ile yeni kurulacak diğer ünite ve birimlerin yöneticilerinin seçimi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

e) Rektör tarafından verilen Merkez ile ilgili işleri yapmak.

Tıbbi Koordinatör

MADDE 14 – (1) Tıbbi Koordinatör; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Merkezin Başhekimi, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki öğretim üyelerinden herhangi biri arasından Genel Koordinatörün önerisi, Mütevelli Heyeti Başkanı oluru ile Rektör tarafından, üç yıllık bir süre için görevlendirilir.

Tıbbi Koordinatörün görevleri

MADDE 15 – (1) Tıbbi Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek,

c) Tıbbi standartlar ve Merkezin hedef ve değerleri doğrultusunda, grup genelinde sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek,

ç) Sunulan tıbbi hizmetlerin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak,

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak,

e) Tıbbi personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

İdari Koordinatör

MADDE 16 – (1) Genel Koordinatörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanı oluru ile en az lisans düzeyinde eğitim almış, idari konularda deneyimli bir kişi Rektör tarafından İdari Koordinatör olarak görevlendirilir.

İdari Koordinatörün görevleri

MADDE 17 – (1) İdari Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı diğer ünite veya birimlerin işletilmesini sağlamak, bunların kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Genel Koordinatöre yardımcı olmak,

b) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; ünite veya birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Genel Koordinatöre yardımcı olmak,

c) İdari personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yönetim Kurulunun vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

Mali Koordinatör

MADDE 18 – (1) Genel Koordinatörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanı oluru ile en az lisans düzeyinde eğitim almış, mali konularda deneyimli bir kişi Rektör tarafından Mali Koordinatör olarak görevlendirilir.

Mali Koordinatörün görevleri

MADDE 19 – (1) Mali Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Merkezin muhasebesinin, genel muhasebe esaslarına uygun şekilde tutulmasını gözetlemek,

c) Merkezin mali konularıyla ilgili Yönetim Kuruluna rapor sunmak,

ç) Yönetim Kurulunun vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Kurulunun önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.