13 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29800

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, her yarıyıl başında harcını yatırıp, derslere yazılmak suretiyle kaydını yenilemek zorundadır. Birinci sınıfa yeni kaydolan öğrenciler ise güz döneminde kayıt yenilemek zorunda olmayıp ilgili dönemde bulunan tüm dersleri almakla yükümlüdür. Kayıt yenileme Senato veya Fakülte Kurulu tarafından belirlenen usullere göre ve süresi içerisinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilmeleri için, ilgili birime muafiyet istedikleri derslerin isimlerini, ders içeriklerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde sunmaları gerekir. Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derslere muafiyet istekleri sonuçlanıncaya kadar devam eder. Muafiyet istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Muafiyeti kabul edilen derslerin başarı notları öğrencinin genel akademik not ortalamasına dâhil edilecek şekilde öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

(2) Öğrenciler muafiyet ve intibak başvurularını, en geç Üniversiteye ilk kaydını izleyen on işgünü içerisinde, dersin alınış tarihinden itibaren üzerinden on yıl geçmemiş olması koşuluyla, Dekanlığa yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin muafiyet istekleri, ayrıldığı yükseköğretim kurumunda başardığı dersler de göz önüne alınarak tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet ve intibak talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. Ders muafiyeti ve intibak işlemleri ile ilgili tüm işlemler Senato tarafından belirlenen usullere göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakültede eğitim-öğretim süresinin son sınıfında VEHİP uygulanır. Öğrenciler, mezuniyet hakkı kazanabilmek için VEHİP kapsamındaki olgunlaşma eğitimini alıp başarmak zorundadırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersleri, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, Üniversitedeki başka programların seçmeli dersleri arasından da seçebilir. Seçmeli derslerin onaylanması Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun öğretim elemanı tarafından fark edilmesi durumunda ise, ilgili öğretim elemanı sınav sonucunun ilanından itibaren on iş günü içerisinde bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına başvurarak not düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili bölüm başkanlığınca değerlendirilir; uygun görülen not değişikliği veya düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

(4) Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ara sınav notu değişikliği, dönem sonu sınavları başlayıncaya kadar, dönem sonu sınavı notu değişikliği bütünleme sınavları başlayıncaya kadar, bütünleme sınavı notu değişikliği ise en geç bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren 10 iş gününe kadar yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar mezunlara geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diploma bir defa verilir, diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçen ikinci nüsha diploma düzenlenir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/8/2012

28375