13 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29800

YÖNETMELİK

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunda ön lisans düzeyinde ve İngilizce hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerine, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunda birinci ve ikinci öğretim ön lisans düzeyinde ve İngilizce hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) GNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

c) Meslek Yüksekokulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,

ç) Müdür: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

e) Öğrenci İşleri Birimi: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimini,

f) Ön Koşullu Ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

g) Ön Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir program kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan mesleki-teknik yükseköğretimi,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) YNO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

i) Yönetim Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

j) Yüksekokul Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi ve toplam kredileri

MADDE 5 – (1) Meslek Yüksekokulunda, bir yıl isteğe bağlı hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresi iki, azami öğretim süresi dört yıldır. Öğrencinin mezun olabilmesi için tamamlaması gereken toplam ders kredi miktarı asgari 72, iş yüküne bağlı olarak tamamlaması gereken toplam kredi miktarı ise asgari 120 AKTS’dir. Azami öğretim süresini tamamladığı halde mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Kayıt dondurma süresi, bir eğitim öğretim yılını, iki yarıyılı geçemez.

(2) Kayıt dondurma azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Meslek Yüksekokulundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Eğitim-öğretimlerini azami öğrenim süresinde tamamlayamayanların öğrencilik statüleri, ders ve sınavlara katılma ile sınırlı olup normal öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmadan devam eder.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Öğretim dili Türkçe’dir. Meslek Yüksekokulunda, YÖK’ün onayı ile öğretim dili İngilizce olan programlar açılabilir. Öğretim dili İngilizce olan programlarda, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkçe okutulması zorunlu dersler ve seçmeli yabancı dil dersleri dışında öğretim İngilizce yapılır.

Eğitim-öğretim ve ders programları

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri yetmiş eğitim-öğretim gününden az olmamak üzere en az iki yarıyıldan oluşur. Ara sınavlar bu sürenin içindedir. Gerektiğinde yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Dersi veren birimce önerilen ve Müdür tarafından uygun görülen ders ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(3) Eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Öğretim süresince uygulanacak ders programları Meslek Yüksekokulu kurullarının uygun görüşü ile kesinleşir.

(4) Ders programlarında yer alan dersler, teorik derslerin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seçmeli ve ön koşullu olabilir. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Meslek Yüksekokulunda bir programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Birimince ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve Meslek Yüksekokulu tarafından kesin kayıtta istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Meslek Yüksekokulu tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydı için adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir. Öğrenci, tebligat adresi değişikliği olduğu takdirde, Öğrenci İşleri Birimine bildirmek zorundadır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından Meslek Yüksekokuluna yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

Akademik danışmanlık

MADDE 10 – (1) Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim elemanı, Yönetim Kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı alınarak yapılır.

(3) Öğrenci akademik danışmanının herhangi bir gerekçe ile görevinden ayrılması durumunda program içinden bir öğretim görevlisi akademik danışmanlık hizmetini sürdürür.

(4) Yönetim organları tarafından aylık, dönemlik ve/veya yıllık olarak istenen raporları hazırlar ve sunar.

Ders kaydı

MADDE 11 – (1) Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı fakat başarısız olduğu dersler öncelikli olmak üzere, o yarıyıl için öğrenci otomasyon sisteminden ders seçimini yapar ve danışman öğretim elemanının onayı ile kesin ders kaydını yaptırır. Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(2) İlk kaydını yaptıran birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri, kayıtlı oldukları programda bütün dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren ön koşullu dersler dışında ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde, danışman öğretim elemanının onayını almak koşulu ile kaydolduğu derslerden en çok iki dersi bırakabilir ve yeni dersler alabilir. Ancak, daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersleri bırakamaz.

Ders yükü

MADDE 12 – (1) Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi o ders için haftalık teorik ders saati miktarına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir.

(2) Ön lisans öğrencilerinin normal ders yükü kayıtlı oldukları akademik programların ilgili yarıyılı için öngörülen ders yüküdür. Bir yarıyılda öngörülen ders yükü üzerine en fazla iki ders veya 6 kredi alınabilir. Öğrenci öncelikle başarısız olduğu (FF, 0 olan) dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin bir yarıyıldaki toplam ders yükü 24 krediyi aşamaz, bunun üzerine alınacak her ders için Yönetim Kurulu kararı gerekir.

(3) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı ders yükü, öğrencinin isteği, danışman öğretim elemanının onayı ile belirlenir.

(4) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki asgari ders iş yükü 30 AKTS, azami iş yükü ise 40 AKTS’dir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 13 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders programında belirtilen sayıda ve türde seçmeli dersleri almakla yükümlüdür.

Zorunlu yabancı dil dersi

MADDE 14 – (1) Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde zorunlu ders olarak belirtilen yabancı dil dersi için her dönem ayrı ayrı İngilizce muafiyet sınavı uygulanır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam ettiği halde başarısız olan öğrenciler muafiyet alabilmek için bu sınavlara girmek zorundadır.

İngilizce hazırlık sınıfı

MADDE 15 – (1) Meslek Yüksekokulunun yabancı dilde öğretim yapan programlarına kayıt hakkı kazanmış öğrenciler İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulur. Başarılı olanlar veya ulusal/uluslararası bir yabancı dil sınavında Meslek Yüksekokulunun yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar doğrudan ilgili programa kayıt olur. Başarısız sayılan öğrenciler ise en az iki yarıyıl (bir yıl) süreli İngilizce hazırlık sınıfına kayıt olur. İngilizce hazırlık sınıfına kaydolan ve yılsonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yıl da İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilir ya da talepleri üzerine, Meslek Yüksekokulunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilebilirler. Ancak bunun için, öğrencinin kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, yükseköğretim programına giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir. Öğrenciler benzer geçiş hakkına ikinci yılın sonunda başarısız olmaları durumunda da sahiptirler.

(2) Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, istedikleri takdirde iki yarıyıl (bir yıl) süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu öğrencilerden İngilizce hazırlık sınıfı öğrenim ücreti alınır. İngilizce hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları programa devam eder. İngilizce hazırlık sınıfına isteğe bağlı olarak devam eden öğrencilerden başarılı olanlara İngilizce başarı sertifikası verilir.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Teorik derslerin en az %70 ine, uygulamalı derslerin en az % 80 ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Stajlar

MADDE 17 – (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve yapılan staj çalışmasının, Meslek Yüksekokulunda oluşturulan Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

(2) Normal öğretim süresi sonunda, kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere, her yıl Mütevelli Heyetçe kredi başına belirlenen ücreti esas alarak stajı tamamlamak için 3 kredi karşılığı ücreti ödemek şartıyla staj çalışmasını tamamlaması üzere süre verilir. Bu süre azami öğretim süresini geçemez. Bu süreyi geçen durumlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 18 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrencinin kaydının yapılması, yenilenmesi veya dondurulması için öğrenim ücretini yatırması gerekir.

Özel ve misafir öğrenciler

MADDE 19 – (1) Özel Öğrenci;

a) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

b) Özel öğrencilerin Meslek Yüksekokulundan ders alabilmeleri için her şeyden önce Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti tarafından kredi başına belirlenmiş öğrenim ücreti ile dersin kredi sayısının çarpımını ödemiş olmaları zorunludur.

(2) Misafir Öğrenci;

a) Misafir öğrenciler Yönetim Kurulunun onayı ile misafir öğrenci olarak kabul edilir ve belirlenen derslere devam edebilir.

b) Misafir öğrenciler, Yönetim Kurulunun yönetmelik ve uygulama esaslarında belirtilen kurallara uymak ve kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin koşullarını yerine getirmek zorundadırlar.

c) Misafir öğrenciler sınava girme, ödev hazırlama ve devam gibi kayıtlı öğrencilerin yerine getirmek zorunda oldukları ders faaliyetlerini yerine getirmek zorunda değillerdir.

ç) Misafir öğrenciler, dersi izlemeleri için Mütevelli Heyeti tarafından kredi başına belirlenmiş öğrenim ücreti ile dersin kredi sayısının çarpımını ödemiş olmaları zorunludur.

d) Eğitim-öğretim süresi devam ederken dersi bırakmaları halinde misafir öğrencilere ödemiş oldukları öğrenim ücreti iade edilmez.

e) Misafir öğrencilere aldıkları dersler ile ilgili bir belge verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınavlar ve mazeret sınavlarından oluşur.

Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları

MADDE 21 – (1) Her ders için, her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl sınav döneminden önce ilan edilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavı bir dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Bu sınava dersi alan ve devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir.

(3) Öğrenci İşleri Birimi tarafından yarıyıl sonu sınavlarından bir hafta önce devamsızlığı ilan edilen öğrenciler, yılsonu sınavına giremezler. Girmeleri halinde ise sınavları iptal edilir.

(4) Öğrencilerin güz ve bahar dönemi sınavları ile ilgili olarak, sağlık durumlarına ilişkin mazeretlerini sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Sağlık durumları veya başka kabul edilebilir mazeretleri nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler hakkında Yönetim Kurulu karar alır.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) Mazeretleri nedeniyle yıl içi ara ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerini belgelemek kaydıyla Öğrenci İşleri Birimine müracaat etmeleri gerekir. Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları yapılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları dersler için tanınan bir hak olup her dönemin sonunda o döneme ait derslerin bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bütünleme sınavlarına:

a) Ara sınava ve final sınavının herhangi birisine girmeyen, ara sınav ve final sınavının her ikisine girmeyen veya girdiği halde sınavlar sonucunda güz ve bahar yarıyılı sonu notu olarak FF ve FD alıp başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına başarısız olduğu derslerden doğrudan,

b) Final sınavları sonucunda güz ve bahar yarıyılı dönem sonu notu olarak DC, DD, CC üstü nota sahip olan öğrenciler Öğrenci İşleri Birimine dilekçe vererek veya Öğrenci Otomasyon Sisteminden başvurarak bütünleme sınavına girebilirler.

Ek sınav hakkı tek ders sınavı ve not yükseltme sınavı

MADDE 24 – (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla, diğer tüm derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş ancak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler seçtikleri 2 dersten not yükseltme sınavına girebilirler. Not yükseltme sınavından alınan not, nihai not olarak transkripte işlenir. Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden yarıyıl sonu sınav dönemlerinde bu dersi tekrar almak zorundadır. Ancak öğrenci bu derslerden AA bile alması durumunda dahi genel not ortalaması 2,00 olmayacaksa bu öğrenciye not yükseltme sınav hakkı verilmez.

Ders başarısı ve değerlendirme esasları

MADDE 25 – (1) Her dersin; ölçme değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde etki oranı ders müfredatında belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavda ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev ve benzeri çalışmalardan alınan notlarla, yarıyıl sonu sınavından alınan not dikkate alınarak hesaplanır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 26 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için mutlak değerlendirme yöntemi uygulanarak aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlardan biri, ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak takdir edilir.

Puan

Harf Notu

Katsayısı

Başarı Durumu

Not Ortalaması

90-100

AA

4,0

Başarılı

Katılır

80-89

BA

3,5

Başarılı

Katılır

75-79

BB

3,0

Başarılı

Katılır

70-74

CB

2,5

Başarılı

Katılır

60-69

CC

2,0

Başarılı

Katılır

45-59

DC

1,5

Genel not ortalamasına göre başarılı/başarısız

Katılır

30-44

DD

1,0

Genel not ortalamasına göre başarılı/başarısız

Katılır

25-29

FD

0,5

Başarısız

Katılır

1-24

FF

0,0

Başarısız

Katılır

0

DZ

0,0

Devamsız

Katılır

Transfer notu ve harf sembolleri

MADDE 27 – (1) Transfer notunun intibakında; 4’lük not sistemi ile 100’lük not sistemi arasındaki geçişlerde, YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları ile ilgili kriterleri dikkate alınır.

(2) 26 ncı maddede belirtilen harf notları dışında aşağıda belirtilen harf sembolleri kullanılır:

a) G (Geçer) notu; kredisiz derslerin başarılması karşılığı verilir.

b) K (Kalır) notu; kredisiz derslerde başarısız olunması karşılığı verilir.

c) E (Eksik) notu; öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, özürleri nedeni ile ders için gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu notu alan öğrenciler, eksikliklerini tamamlayarak, dersle ilgili bir başarı notu almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notuna dönüşür.

ç) V: Vazgeçilen ders notu; üçüncü yarıyıldan itibaren her yarıyılda akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde, ilgili dersin öğretim elemanının uygun görmesi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bırakılan en fazla iki dersi kapsar ve öğrenci transkriptine V olarak işlenir. Bu harf notu ortalamaya katılmaz. Ön koşullu dersler ile daha önce alınan ve başarısız olunan derslerden vazgeçme yapılmaz.

d) T: Transfer notu; başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

e) DZ: Devamsız notu; yarıyıl içerisinde devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci için verilir.

f) M: Muaf notu; Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarında muafiyet sınavına girilerek başarılan yabancı dil ve bilgisayar derslerine verilir.

Başarı

MADDE 28 – (1) YNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatlerinin 26 ncı maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO, öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin 26 ncı maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler, muaf olunan dersler ve transfer notu verilen dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilir.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Yarıyıl başarı notu DZ, FF ve FD olan öğrenciler, derslerin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle bu dersleri alırlar. Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte en son alındığı yarıyıla işlenir ve o yarıyılın ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate alınır.

(2) Yarıyıl veya yılsonu sınavları sonucunda, bulunduğu güz veya bahar yarıyılı derslerinden DZ, FF, FD notlarını alarak, bu derslerden başarısız olan öğrencilerin genel not ortalamalarına bakılmaksızın, bir sonraki yıl dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamaları ve akabinde ise azami öğrenci iş yükünü (AKTS) aşmamak koşulu ile bulundukları dönemin derslerini almaları gerekir. Ayrıca öğrenciler azami iş yükünü aşmamak koşulu ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla sadece DD ve DC notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

(3) Tekrarlanan dersler için, öğrencinin o derslerden daha önce almış olduğu nota bakılmaksızın aldığı son not geçerlidir.

Notlara itiraz

MADDE 30 – (1) Bir sınavın sonucuna, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Öğrenci İşleri Birimine öğrencinin bizzat kendisi tarafından bir dilekçe ile maddi hata yönünden incelenmesi için itiraz edilebilir. İtirazın yapıldığı sınav sonucu, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu öğretim elemanı tarafından yazılı ve gerekçeli olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından yazılı olarak iletilen itiraz sonucunu Öğrenci İşleri Birimi öğrenciye tebliğ eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve Kayıt Dondurmaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma

MADDE 31 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün programında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamladığında genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek ise diploma almaya hak kazanır. Genel not ortalaması 3,00-3,49 olanlar onur, 3,50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(2) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır. Staj ile ilgili diğer hükümler Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen staj yönergesinin esaslarına göre yürütülür.

(3) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 olan ancak FF ve FD başarısız dersi kalan öğrencilere Yönetim Kurulu tarafından tek ders sınavı açılır.

Kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğretim ücretlerini ödemek koşuluyla Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ön lisans programlarında en az 1 yarıyıl, en çok 2 yarıyıl kayıt dondurulabilir.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma başvurularının akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılması gerekir.

Kayıt sildirme

MADDE 33 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Birimine bir dilekçe ile başvurarak kayıt sildirme isteğinde bulunabilir. Bu durumdaki öğrenciler ile ilgili işlemler Meslek Yüksekokulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Kendi isteği ile kayıt sildiren, Meslek Yüksekokulundan çıkarma cezası alan veya mezun olmak suretiyle Meslek Yüksekokulundan ayrılan öğrencilerin, diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekir.

a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurması gerekir,

b) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz,

c) Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, var olan güncel ve önceki mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

İlişik kesme

MADDE 34 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin Meslek Yüksekokulundan ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Aynı öğretim düzeyinde bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının ve kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması veya yalan beyanla kayıt yaptırması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 35 – (1) Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 36 – (1) Meslek Yüksekokuluna yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyeti onayına sunulur.

Burslu öğrenciler

MADDE 37 – (1) Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere verilecek burslar Meslek Yüksekokulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 18/11/2013 tarihli ve 28825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.