12 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29799

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM)’ni,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için ihtiyaç duyulan tüm alanlarda her türlü eğitim-öğretim, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması için ortam sağlamak, araştırma geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanı

MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar; öğretim materyali hazırlar ve sınav hizmetlerine destek sağlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler, proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, deney, kalibrasyon ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme hizmetlerini sunar, her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenler.

Eğitim-öğretim kurs programları

MADDE 7 – (1) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler ve eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları Merkezin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, ETÜSEM faaliyetlerini içeren raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden uluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetin Kurulu; başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.