12 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29799

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanını, amacını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak, akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.

b) Proje döngü yönetimi konusunda bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

c) Proje hazırlayan veya hazırlayabilecek öğretim elemanları, öğrenciler, üniversite birimleri ve üniversite dışı kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Üniversitenin yürütücü kuruluş olduğu projelerde proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası proje çağrılarına ve teknik destek ihalelerine bireysel veya konsorsiyum ortağı olarak başvurmak.

e) Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek üzere çeşitli düzeylerde işbirliği ilişkileri kurmak, ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

f) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında projeler geliştirmek ve yürütmek; işbirliği ilişkisi kurulan işletmelere Ar-Ge faaliyetleri tasarlama, iş geliştirme ve girişimcilik konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak.

g) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları veya işbirliği ilişkisi kurulan sanayi kuruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka vb. konularda danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, üniversitede yenilikçi ve girişimci faaliyetler planlanmak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:

a) Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını aramak. Bu teklif çağrılarına proje hazırlamak isteyebilecek akademik birimler veya öğretim elemanlarının desteğe ihtiyaç duyabileceği teknik konuları önceden tespit ederek gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmak, bilgilendirici materyaller hazırlamak.

2) Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin veya birimlerinin yürütücüsü olduğu projelere proje hazırlama, başvuru, revizyon, yürütme, raporlama, denetleme ve sonlandırma konusunda danışmanlık desteği vermek.

3) Kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel kuruluşlara proje döngü yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti ve eğitim vermek.

4) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri proje yazma konusunda teşvik etmek, proje yazma eğitimleri vermek.

5) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri üretmeye veya bu projelerde yer almaya teşvik etmek.

6) Üniversite öğrencileri veya öğretim elemanları tarafından yenilikçi proje fikirlerinin geliştirilmesini özendirmek amacıyla çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek.

7) Çeşitli kuruluşların proje teklif çağrılarına özel, farklılaştırılmış proje döngü yönetimi eğitimleri vermek.

8) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamında değerlendirilebilecek konular öncelikli olmak üzere, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve araştırmacıları bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.

9) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, tanıtım etkinliklerini koordine etmek.

10) Proje sonuçlarının ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka vb. konularda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Tanıtım, bilgilendirme ve yayın faaliyetleri:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını taramak, ilgili tüm öğretim elemanlarına ve birimlere duyurmak.

2) Proje döngü yönetimi konusunda rehber yayınlar hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak.

3) Proje teklif çağrılarının, etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin duyurulduğu, rehber niteliğinde kaynakların paylaşıma sunulduğu bir web sitesi yayımlamak.

4) Üniversitede yürütülen başarılı örnek projelere ilişkin broşür, kitap vb. yayımlamak.

5) Merkez faaliyetlerini tanıtıcı broşür, bülten vb. yayımlamak.

6) Araştırma ve uygulama projelerinin sonuçlarını içeren bilimsel çalışmaların yayımlandığı dergi çıkarmak.

7) Üniversitenin yürütücü veya ortak olduğu projelerin sonuçlarının paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak.

c) Proje geliştirme ve yönetimi faaliyetleri:

1) Üniversite üretilen proje teklifi sayısının artması için, öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik farkındalık yaratıcı atölye çalışması, bilgilendirme semineri vb. etkinlikler düzenlemek.

2) Üniversitede üretilen çok-disiplinli projeleri teşvik etmek amacıyla bir forum oluşturmak, ilgili öğretim elemanlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemek.

3) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim veya öğretim elemanlarına geri göndermek.

4) Üniversite birimlerinin yürütücü olarak başvurduğu, ortak veya iştirakçi olarak yer alacağı projelerin, sözleşme imzalanmadan önce metinlerini incelemek, üniversitenin yasal ve mali yükümlülüklerini değerlendirmek ve ilgili birimlere bu konuda bilgi vermek.

5) Üniversitenin idari veya akademik birimleri tarafından sunulan çeşitli proje tekliflerinde, ilgili birimin talep etmesi durumunda projenin koordinatörlüğünü üstlenmek.

6) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje teklif çağrıları için proje yazmak, başvuru sahibi olarak başvuruda bulunmak, kabul edilmesi durumunda projeyi yürütmek.

7) Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. büyük uluslararası kuruluşlara proje teklifi hazırlamak, sunmak ve onaylanması durumunda projeyi yürütmek. Söz konusu faaliyetler için konsorsiyum kurmak, çalışma grupları oluşturmak.

8) Fon kaynağı kuruluşlara proje izleme ve değerlendirme konularında hizmet vermek.

9) Ulusal ve uluslararası proje yürüten kuruluşlara; proje yazımı, başvuru ve revizyon süreçlerinin yönetimi, uygulama, izleme, denetim, raporlama ve sonlandırma gibi süreçlerin tamamında veya bir kısmında sözleşme karşılığı hizmet vermek.

10) Üniversitede yürütülen projelerde; gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimi konularında destek sağlamak.

11) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak.

12) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.

ç) İşbirliği faaliyetleri:

1) Yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde kurulan işbirliği ilişkileri kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel yönetimler, kamu kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler üretmek ve yönetmek.

2) Yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ilişkileri kurmak, söz konusu kuruluşlarda proje döngü yönetimi konusunda kurumsal kapasiteyi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle desteklemek.

3) Üniversitede yürütülen projeler kapsamında üretilen bilgi ve tecrübelerin, proje sonuçlarının paydaşlarla paylaşılması için etkinlikler düzenlemek.

4) Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında proje girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek amacıyla sanayicilerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştaylar organize etmek; Üniversitenin Ar-Ge teknik alt yapı olanaklarının tanıtımını yapmak, sanayi kuruluşlarının bu imkânlardan faydalanabileceği iş birliği programları tasarlamak.

5) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

d) Diğer faaliyetler:

1) Üniversitede geçmişte yürütülmüş ve halen yürütülmekte olan projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayımlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak.

2) Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek.

3) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayımlamak.

4) Proje hazırlayan ve yürüten öğretim elemanlarının ve birimlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla bürokrasinin azaltıldığı bir iş akış modeli oluşturmak ve uygulamak.

5) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları veya işbirliği ilişkisi kurulan sanayi kuruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka vb. konularda danışmanlık hizmeti vermek.

6) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, üniversitede yenilikçi ve girişimci faaliyetler planlanmak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Birimler

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerin Üniversitede sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla üç kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün Üniversitenin öğretim elemanları arasından göstereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından seçilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini, gündemindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen en çok üç öğretim üyesi ve üniversite dışı kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulunda yer alacak üniversite dışı kurum temsilcileri; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilci, Kuzey Doğu Kalkınma Ajansından bir temsilci, Erzurum Valiliğinden bir temsilci, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından bir temsilci, Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinden bir temsilci, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından bir temsilci, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığından bir temsilci, Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden bir temsilci, KOSGEB Erzurum Müdürlüğünden bir temsilci, üç sektör temsilcisi ve üç sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere on sekiz üyeden oluşur. Danışma Kurulunda temsil edilecek sektörler ve sivil toplum kuruluşları, ilgili yılın çalışma programında yer alan faaliyetlerin kapsamına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.

b) Merkezin, Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliği ilişkileri kurma girişimlerine destek olmak.

Birimler

MADDE 15 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.