12 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29799

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) Yurtiçinde yüksek lisans öğrenimlerini gerçekleştiren üyeler için öğrenimlerinin ilk üç yılında üye yıllık ödentisinin yarısı alınır. Herhangi bir işte çalışmadığını belgeleyen üyeler için bu muafiyet öğrenimleri süresince devam eder. Üyenin bu koşuldan faydalanabilmesi için yazılı başvurusu, okul kimliği fotokopisi ve/veya öğrenci belgesi ile bağlı bulunduğu birime başvurması ve her yıl bu belgeleri yenilemesi gerekir. Başvuru ya da yenileme yapılmamış yıla ait aidat normal bedeli üzerinden alınır.”

“e) Resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen üyeler yıllık üye ödentisinden muaf tutulurlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 51 –  Genel Merkezin bulunduğu il dışında üye sayısı üçyüzü aşan illerde, görev ve sorumluluk alanı o il ile sınırlı olmak koşulu ile Oda Şubesi açılabilir.

Yeni şube açılabilmesi için;

a) Şube açılması planlanan ilde en az dört (4) yıl aralıksız çalışmış bir il veya bölge temsilciliğinin olması,

b) Genel Merkez kayıtlarına göre o ilde bulunan üyelerin üçte biri (1/3)’nin imzalarını taşıyan başvurunun, Oda Genel Kurul tarihinden en az altı ay öncesinde İl Temsilciliği tarafından Oda Yönetim Kuruluna sunulması,

c) Şube olacak il veya illerin, giderlerini karşılayacak gelire sahip olması

zorunludur.

Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik kurallarına uygun ve zamanında yapılmış şubeleşme istemlerini, ildeki çevre sorunları, mesleki etkinlik düzeyi, sanayi potansiyelleri, gelir olanakları ve benzeri koşulları gözeterek, ilk olağan Genel Kurul gündemine alır. Genel Kurul gündemine alınmayan şubeleşme talebi Genel Kurulda görüşülemez. Genel Kurul gündemine alınan Şube kurulma önerisi Genel Kurula katılan delegelerin üçte ikisi (2/3)’nin onayı ile kabul edilir.

Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleki çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve Odanın yükümlü bulunduğu görevleri nedeniyle gerekiyorsa, Oda Genel Kurulunun kararı ile il merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek şube açılabilir.

Şubeler, etkinlik alanında bulunan illerdeki üye toplam sayısının üçte ikisi (2/3)’nin yazılı başvurusu, Şube Genel Kurulunun iki (2) kez toplanamaması ya da Olağan/Olağanüstü Şube Genel Kurulunda Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması durumunda, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulundaki delegelerin üçte ikisi (2/3)’nin onayı ile kapatılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.