11 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29798

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye/stüdyo çalışması, ödev, küçük sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ve ilgili kurul ile Senato tarafından onaylanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir, bu koşullar ders tanıtım formlarında yer alır ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(4) Yarıyıl sonu sınavı uygulanan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili bölüm tarafından akademik takvimde ilan edilen zamana göre düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

c) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(5) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(6) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur. Sınavlarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gözetilir.

(8) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları dışında diğer sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.

(9) Hastalık raporları ve mazeret sınavları;

a) Hastalık sebebi ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak alınmış sağlık raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı yapılır.

b) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde belirlenir. Yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına katılmayıp geçerli hastalık raporu olmayan öğrenciye mazeret sınavı verilip verilmeyeceği dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir.

c) Öğrenci, raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremez. Öğrencinin raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık raporunun, sınava girildikten sonra idareye verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alınmayarak sınav geçerli sayılır.

ç) Öğrenci, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında sınav salonunu terk edemez; ettiği takdirde girmiş olduğu sınavın notu geçerli kabul edilir.

d) Uzun süreli raporlar sonucunda öğrenciye, 39 uncu maddeye göre yarıyıllık izin hakkı kullandırılabilir. Rapor süresi devamsızlıktan sayılmaz.

(10) Mazeret sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.

(11) Sınav evrakları en az beş yıl süreyle saklanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan öğrenciye, bulunduğu yarıyıl sonu sınavları ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Öğrencinin başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile belirlenir. Öğrenci, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.

(2) Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenciye, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları ders/derslerden, bulunduğu yarıyıl sonu sınavları ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrenciye, izleyen yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, bir ek sınav hakkı daha verilir. Genel not ortalaması halen 2,00'ın altında olan öğrenciye, mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayana kadar, aynı haklar tanınır.

(3) Ek sınav hakkı kullanacak öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınavlara girebilmek için bağlı bulunduğu fakülteye/bölüme/yüksekokula başvuruda bulunmak zorundadır. Zamanında başvurmadığı halde yapılan sınava giren öğrenciye sehven not verilmiş ise bu not geçersiz sayılır.

(4) Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında sınavlara girmeyen öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından yararlanamaz.

(5) Kayıtlı olunan programdan mezun olunabilmesi için müfredatta yer alan tüm dersler en az (DD) veya (S) harf notu ile tamamlanmak ve genel not ortalaması en az 2,00 olmak zorundadır.

(6) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz öğretimi için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi ve (I) notunun tamamlanması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

b) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2015

29401