9 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29796

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Dekan yardımcıları: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan yardımcılarını,

ç) Fakülte: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Hastane Müdürü: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürünü,

e) Klinik sorumlusu: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi klinik sorumlusu öğretim üyesini,

f) Merkez (Hastane): Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Merkez Müdürü (Başhekim): Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ğ) Merkez Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

h) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

ı) Üniversite: Uşak Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirmek.

f) Alanında yüksek lisans ve doktora yaptırmak.

g) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez (Hastane) bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Merkez Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Fakülte Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Müdür (Başhekim) ve Merkez müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları).

d) Hastane Müdürü.

e) Klinik Sorumlusu.

Dekan ve dekan yardımcıları

MADDE 8 – (1) Dekan ve dekan yardımcıları, 2547 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre atanır ve aynı maddede belirtilen görevleri yapar.

Fakülte Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre oluşturulur ve aynı maddede belirtilen görevleri yapar.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Başhekim, anabilim dalı başkanları ve anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi, Hastane Müdürü ve Başhekimin daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından en fazla otuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(3) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

Müdür (Başhekim)

MADDE 11 – (1) Müdür, Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Müdürün (Başhekimin) görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Müdürünün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

c) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

ç) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

d) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

e) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları)

MADDE 13 – (1) Başhekimin önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki başhekim yardımcısı atanabilir. Başhekim yardımcıları, Başhekimin yapacağı yetki devrine göre Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekime yardımcı olurlar.

(2) Başhekim, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dâhilinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Başhekimin görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Başhekim yardımcısı aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Hastane müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane müdürü, dört yıllık lisans mezunları ve/veya sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, on yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan ya da tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde beş yıl deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdürü, Başhekimin görev ve sorumluluk alanlarında Başhekimin ve Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan klinik öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 16 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Merkez Müdürüne (Başhekime) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.