9 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29796

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi ile yabancı dil düzeyinin belirlenmesinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi yabancı dil eğitimine ve bu eğitimin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Düzey: Başlangıç, orta öncesi, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere, öğrencinin yabancı dil yeterliğini gösteren her bir seviyeyi,

b) Hazırlık programı: Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen zorunlu yabancı dil eğitimi ile isteğe bağlı yabancı dil eğitiminin verildiği programı,

c) İlgili birimler: Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı yabancı dil birimlerini,

ç) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

d) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

e) Öğrenci bilgilendirme el kitabı: Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan yabancı dil eğitimi ve öğretimi uygulama ilke ve esaslarının açıklandığı yazılı bilgilendirme kaynağını,

f) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

g) Program: Öğrencilerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yerleştirildikleri önlisans ve lisans programları ile Hacettepe Üniversitesi enstitüleri tarafından yerleştirildikleri lisansüstü programları,

ğ) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

ı) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

i) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

j) Yabancı dil hazırlık eğitimi: Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıflarında verilecek yabancı dil hazırlık eğitimini,

k) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

l) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

m) Yüksekokul Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

n) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

o) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlarına yerleşen öğrencilerden, aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştikleri programa başlarlar:

a) Muafiyet sınavından başarılı olanlar,

b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senatonun belirlediği düzeyde puan almış olanlar,

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu ya da resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi

MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen öğrencilerden 5 inci maddede belirtilen muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayanların, kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini başarmaları zorunludur. Bu öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programın gerektirdiği yabancı dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil düzeylerine göre farklı öğrenci gruplarına farklı hazırlık programları uygulanabilir.

(3) İki farklı yabancı dilde hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıtlı olan öğrenciler;

a) Akademik yılın başında, her iki dilin muafiyet ve/veya düzey belirleme sınavlarına girebilirler. Her iki yabancı dilin sınavında da başarısız olmaları durumunda, Yüksekokula verecekleri dilekçelerinde, ilk olarak hangi yabancı dil hazırlık eğitimine devam etmek istediklerini belirtirler.

b) İlk yabancı dilin hazırlık programını başarıyla tamamlayanlar, ikinci yabancı dil hazırlık eğitimine başlamadan, ilgili yabancı dilin yapılacak muafiyet ve/veya düzey belirleme sınavlarına girerler. Bu öğrenciler, ikinci yabancı dilin muafiyet sınavında başarısız oldukları takdirde, ikinci yabancı dilde hazırlık eğitimine başlarlar.

c) Birinci yabancı dilde eğitime devam ederken, ikinci yabancı dilin muafiyet sınavına ve yeterlik sınavına girebilirler. Başarılı oldukları takdirde ikinci yabancı dil eğitiminden muaf olurlar.

(4) İki farklı yabancı dilde hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlar için azami süreler, her iki dil için ayrı ayrı değerlendirilir.

(5) Üniversitenin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapılan ve Türkçe hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlarına kayıt yaptırmış olan uluslararası öğrenciler;

a) Öncelikle Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlamak zorundadırlar.

b) Türkçe başarı koşulunu sağlayan, ancak 5 inci maddedeki muafiyet koşullarını sağlayamamış olanlar, yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık eğitimine başlamadan önce ilgili dilin yapılacak olan ilk muafiyet ve/veya düzey belirleme sınavlarına girerler. Başarısız oldukları takdirde, almakla yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık eğitimine başlarlar.

c) Türkçe hazırlık eğitimine devam ederken, almakla yükümlü oldukları yabancı dilin muafiyet sınavına ve/veya yeterlik sınavına girebilirler. Başarılı oldukları takdirde almakla yükümlü oldukları yabancı dil eğitiminden muaf olurlar.

(6) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Belirlenen ilke ve esaslar, Senatonun onayı sonrasında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Bilgilendirme El Kitabında ilan edilir.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzaktan öğretim ile yabancı dil öğretiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Yüksekokul kurullarınca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(8) Yabancı dil hazırlık eğitiminde başarı notu, 100 üzerinden en az 65’tir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında muafiyet sınavına girerler. Muafiyet sınavından başarısız olan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılır.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılan öğrencilerin yabancı dil düzeyleri, Yüksekokul tarafından uygulanan yabancı dil düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami iki yıldır.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 8 – (1) Yabancı dil eğitiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen öğrencilere, talep etmeleri halinde, Yüksekokuldaki olanaklar ölçüsünde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilebilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin yabancı dil düzeyleri, Yüksekokul tarafından yapılan yabancı dil düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla bir akademik yıldır.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler taleplerini akademik takvimde belirlenen tarihler içerisinde bildirirler.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminde başarılı olamayanlar yerleştikleri programa devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Yeterliği Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Yabancı dil yeterliği ölçme

MADDE 9 – (1) Yüksekokul tarafından gerçekleştirilen sınavlara ve bu sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzey belirleme sınavı: Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

b) Muafiyet sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla, her akademik yılın başında ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır.

c) Yeterlik sınavı: Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilerin, yabancı dil yeterliğini belirlemek amacıyla her yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

ç) Düzey bitirme sınavı: Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilere her düzeyin sonunda yapılan sınavdır.

d) Düzey içi sınavlar: Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince haberli ya da habersiz yapılan sınavlar, çalışmalar, sunumlar ve uygulamalardır.

e) Mazeret sınavı: Öğrencilerin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen, belgeye dayalı mazeretleri nedeniyle katılamadıkları sınavlar yerine yapılan sınavdır.

(2) Muafiyet sınavı ve yeterlik sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince bilgisayar destekli ve uzaktan sınav yapılabilir. Bilgisayar destekli ve uzaktan sınav uygulama ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin ilke ve esaslar Yüksekokul kurullarınca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

Yabancı dil yeterliği değerlendirme

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde öğrencilerin yabancı dil yeterliği aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Yabancı dil hazırlık eğitiminde devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yeterlik sınavına girme koşulları Yüksekokul kurulları tarafından belirlenir.

b) Yabancı dil hazırlık eğitiminde güz yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, ikinci yarıyıl başında kabul edilmiş oldukları programa başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise bahar yarıyılında yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

c) Yabancı dil hazırlık eğitiminde bahar yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında kabul edilmiş oldukları programa kayıt yaptırırlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise bir sonraki akademik yılın başında yapılan muafiyet sınavına Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girerler.

ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlara dayanılarak A1, A2, A3, B1 ve B2 notu ile muaf tutulanlar veya bu eğitimde A1, A2, A3, B1 ve B2 notu alarak başarılı olanlar, kendi eğitim ve öğretim programlarının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf tutulurlar. Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, hazırlık sonrası zorunlu yabancı dil dersine kayıt olabilirler veya dersin muafiyet sınavına dersi ilk kez alacakları yarıyıl başında katılabilirler. Öğrenciler, muafiyet sınav hakkından her ders için bir kez yararlanabilirler.

d) Türkçe programlara kayıtlı öğrencilerden; isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar yabancı dil hazırlık programında eğitimini gördükleri dildeki programda zorunlu olan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf tutulurlar. Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersine kayıt olabilirler veya dersin muafiyet sınavına dersi ilk kez alacakları yarıyıl başında katılabilirler. Öğrenciler, muafiyet sınav hakkından her ders için bir kez yararlanabilirler.

(2) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) Zorunlu yabancı dil eğitiminde azami eğitim süresini tamamlamasına rağmen başarısız olarak ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içerisinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav sonunda başarılı olanların programlarına kayıtları yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Ders başarı notları

MADDE 11 – (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a)

Puanlar             Notlar           Katsayılar

95-100              A1                4,00

90-94                A2                3,75

85-89                A3                3,50

80-84                B1                 3,25

75-79                B2                 3,00

70-74                B3                 2,75

65-69                C1                 2,50

0-64                  F3                 0,00

                         F2                 0,00

                         F1                 0,00

                         F6                 0,00

b) Harf notu karşılıklarına göre;

1) F1: Devamsızlık nedeniyle yeterlik sınavına girme hakkı yok, başarısız,

2) F2: Yeterlik sınavına girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,

3) F3: Yeterlik sınavına girdi, başarısız,

4) F6: Başlangıç düzeyinin üzerinde olup, dönem içi başarı notu olan en az 65 puanı sağlayamaması nedeniyle dönem sonu yeterlik sınavına girme hakkı yok,

olarak tanımlanır.

(2) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yeterlik sınavından A1, A2, A3, B1, B2, B3 ve C1 notlarından birini almış olması gerekir. Yeterlik sınavında,  F3 ve F2 notlarından birini alan öğrenci başarısız sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Devam durumu

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Öğrenciler, %80’den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdür.

(2) Ancak zorunlu yabancı dil eğitimi almakla yükümlü öğrencilerden kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için, Senatonun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir. Bu imkândan faydalanmak isteyen öğrenciler, taleplerini akademik takvimde belirtilen ders kayıt günleri içerisinde bildirirler.

İzin

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programı önlisans ve lisans öğrencilerinin, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilmelerinde, 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık programı lisansüstü öğrencilerinin izinli sayılabilmelerinde, 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Lisansüstü yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin izin işlemleri ilgili enstitü tarafından yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.