9 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29796

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU HALK SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AHSAUM): Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bulunduğu Kırşehir ili ve Orta Anadolu bölgesi için önemi büyük olan dokumalar ve el sanatları, halk kültürü ve ürünlerine ilişkin projeler ve araştırmalar yapmak,

b) Halk sanatlarına yönelik atölye çalışmaları, uygulamalar ve üretimler yapmak,

c) Anadolu dokuma ve halk sanatları unsurlarını ortaya çıkarmak, yaymak, tanıtmak ve bu alanla ilgili bilimsel yayınları gerçekleştirmek,

ç) Kırşehir ve çevresi yöresel kültürünü, halk sanatları kültürünü araştırmak ve incelemek; kuramsal ve uygulamalı çalışmaları düzenlemek ve yönetmek; bu araştırma ve uygulamalı çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak ve sunmak,

d) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili bölümlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Anadolu halk sanatlarının dayandığı temelleri, bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde araştırmak; Türkiye için önemi büyük olan halk sanatları alanlarında derleme ve yayınlar yapmak,

b) Anadolu halk sanatlarının geliştirilmesi için ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

c) Üniversite öğrencilerinin ve halkın Anadolu halk sanatları konusunda bilgilenmelerini ve gelişmelerini sağlayıcı, yaratıcı çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve desteklemek,

ç) Anadolu halk sanatları ile ilgili gelişmeleri yakından izlemek, bu konuda ulusal ve uluslararası kurs, sergi, sempozyum, konferans benzeri toplantılar düzenlemek,

d) Anadolu halk sanatlarının yayılması ve gelişmesi için gerekli araç, gereç benzeri imkânları sağlayarak bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunmak,

e) Anadolu halk sanatlarının gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,

f) Anadolu halk sanatları alanında araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak,

g) Anadolu halk sanatları ürünlerinden meydana gelen bir müze ve arşiv oluşturmak,

ğ) Anadolu halk sanatları ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile işleyen bir dokümantasyon merkezi ve ihtisas kitaplığı kurmak,

h) Anadolu halk sanatlarının içerisinde yer alan sanatsal nitelikli gösteri, sergi, şenlik, kongre gibi etkinlikleri düzenleyerek el sanatları alanında çalışmalarını yürüten başarılı araştırmacı, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına ödül verilmesine ilişkin teklifini senatonun onayına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve dört öğretim elemanı ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyim aktarmak ve önerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Merkez ihtiyaç duyması halinde yarı zamanlı öğrenci de çalıştırabilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.