8 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29795

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE

MEZUNLARLA İLETİŞİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organları ve görevlerine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kariyer temsilcileri: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi kariyer temsilcilerini,

b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları

ve Personel İhtiyacı

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesinde kayıtlı eğitim-öğretim programlarındaki öğrenciler ve mezunlar ile yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini özel ve kamu sektörleri ile koordinasyon halinde vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ve mezunlarına gelecekte planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenler, danışmanlık hizmetleri verir. Mezunlarıyla iletişim içinde, ortak veya destekleriyle faaliyetler yürütür. Belirtilen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve planladıkları iş fikirlerini uygulamaya koymaları konusunda destek verir. Bu hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını ve bu alanlardaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. Gerektiği durumlarda faaliyetleri özel ve kamu sektörüyle koordinasyon halinde gerçekleştirir.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları;

a) Müdür ve Müdür Yardımcıları

b) Yönetim Kurulundan,

oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulundan bağımsız en fazla iki öğretim elemanını yardımcı olarak görevlendirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür istediğinde Müdür Yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki Merkez programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere Merkez faaliyet raporunu hazırlamak ve sunmak,

d) Etkinliklerin uygun yerlerde ilanını sağlamak,

e) Merkezin görevleriyle ilgili etkinliklere katılmak,

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte yedi kişiden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye değiştirilebilir veya tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları alır.

b) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturur, düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapar.

c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir ve ilgili konularda gerekli kararları alır.

ç) Eğitim-öğretim yılı sonunda fakültelerden, enstitülerden, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından gelen faaliyet raporlarını değerlendirir ve bunları bir rapor halinde Rektörlüğe sunar. Sunacağı bu raporla ilgili esasları belirler ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine eder.

d) Bir eğitim-öğretim yılında Merkezin hangi hizmetleri vereceğini ve yapacağı tüm etkinlikleri tespit eder.

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirler.

Kariyer temsilcileri

MADDE 12 – (1) Fakülte dekanlıkları, enstitüler ve yüksekokul müdürlükleri bünyesinde; kariyer faaliyetlerini ve mezunlarla iletişimi gerçekleştirmek ve danışmanlık konusunda destek vermek amacıyla birimler tarafından görevlendirilen, en az birer, en fazla üçer öğretim elemanı ve/veya öğrenci temsilcileridir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.