8 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29795

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve bunlarla ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İki Ders Sınavları

Madde 24 – İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün dersleri başarıp yalnızca iki dersi kalan öğrencilere iki ders sınav hakkı verilir. Öğrencinin sınavına gireceği iki dersin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir. Bir dersin tamamı teorik veya % 50’si teorik % 50’si uygulamadan oluşuyorsa iki ders sınavı uygulanır.  Dersin tamamı uygulamadan oluşuyorsa o ders için iki ders sınavı uygulanmaz. İki ders sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. İlgili yönetim kurulları iki ders sınavlarının başvuru süresini ve sınav günlerini belirler.

Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler başarısız oldukları iki dersin sınavına girebilmek için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için iki ders sınavından her bir ders için en az CC notu alması gerekir.  Bu sınavlardan alınan not, o dersin başarı notu olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sınavların değerlendirilmesi bağıl veya mutlak değerlendirme ile yapılabilir. Bağıl değerlendirme ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Mutlak değerlendirmede bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.