8 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29795

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2015 tarihli ve 29502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksekokul tarafından dönem başında yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar,”

“a) Yüksekokul tarafından yapılan yeterlilik sınavının her bir bölümünden en az 70 puan alanlar,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler de derslerin %85’ine devam etmek zorundadır ve dönem sonu itibarıyla devam koşulunu yerine getirmediklerinde hazırlık sınıfını tekrar etmezler ve yeni öğretim yılında bölümlerine başlarlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve yılsonunda başarılı ya da başarısız olan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında yerleştirildikleri bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, takip eden yeterlilik sınavlarına giremezler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlilik sınavı

MADDE 8 – (1) Yeterlilik sınavı öğretim yılı başında, birinci yarıyıl sonunda ve yıl sonunda olmak üzere üç kez yapılır. Devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler yıl sonu yeterlilik sınavına katılamazlar.

(2) Öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve daha önce başarısız olmuş öğrenciler için ayrı ayrı yapılabilir.

(3) Birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına, Yüksekokul Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılı başında kurlara göre belirlenip ilan edilen puanı birinci yarıyıl sonu itibarıyla alan hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile ikinci yıllarında hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkânları ile yabancı dil bilgilerini geliştiren öğrenciler herhangi bir not şartı aranmaksızın girebilirler.

(4) Yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına, yıl içi not ortalaması en az 50 olan hazırlık sınıfı öğrencileri ve yabancı dilini hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkânı ile geliştirmiş olan öğrenciler katılabilir.

(5) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfında başarısız olmuş öğrenciler herhangi bir koşul aranmaksızın sınav kaydı yaptırarak yeterlilik sınavlarına girebilir.

(6) Kısmen yabancı dille ve Türkçe eğitim yapan bölümlerde yeterlilik sınavında başarılı olmak için birinci aşamada en az 60 puan, ikinci aşamada en az 50 puan almak ve her iki aşamanın ağırlıklı ortalamasının en az 60 puan olması gerekir. Bu değerlendirmede birinci aşamanın ağırlığı %60 ve ikinci aşamanın ağırlığı %40 olarak hesaplanır. İkinci aşama sınavının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(7) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfında başarısız olmuş Türkçe öğretim yapan bölüm/program öğrencileri, yeterlilik sınavlarının birinci aşamasından en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılır ve ikinci aşamaya girmez.

(8) Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavının birinci aşaması, dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuma becerilerini kapsar. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Sınavın ikinci aşaması yazma, konuşma ve dinleme becerisi sınavlarını kapsar. İkinci aşamadaki her bir beceri sınavından en az 70 puan alan öğrenciler başarılı olup bölümlerinde okumaya hak kazanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seviye tespit sınavı

MADDE 9 – (1) Seviye tespit sınavı, yabancı dil hazırlık sınıfı programına devam edecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları notlara göre düzeylere ayırmak için yapılır. Bu sınavdan alınan puanların yılsonu başarı notuna etkisi yoktur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin giremedikleri ara sınavlarla ilgili mazeretlerinin kabulüne, Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Mazeretlerle ilgili başvurular, gerekli belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihini takip eden yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dönem arası ve dönem sonunda yapılan yeterlilik sınavlarına giriş şartlarını yerine getirip bu yeterlilik sınavlarının birinden başarılı olmak için gerekli puanı alan öğrenciler.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2015

29502