7 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29794

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KAROTUM): Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, robot ve robot teknolojilerini toplumun her kesimine tanıtmak, yapacağı çalışmalarla, toplumu robot ve robot teknolojileri konusunda bilinçlendirmek, robot kullanımını teşvik etmek, Üniversite sanayi işbirliklerini sağlayarak gerekli ara elemanları yetiştirmek, robot ve robot teknolojileri konusunda eğitimler düzenlemek, robot yarışmaları için sertifikalı hakemler yetiştirmek, araştırma, bilimsel çalışma ve projeler yapmak ve desteklemek, bilimsel akademik çalışmalardan elde edilecek sonuçları ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlarda sunulmasını/yayınlanmasını desteklemek, robot teknolojileri konusunda problemlere çözümler üretmek için sanayi işbirlikleri gerçekleştirmek, bu alana genç araştırmacıların ilgisini çekmek için sergi, yarışma, sempozyum, çalıştay, seminerler düzenlemek, bu alanda ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren özdeş merkezler ve sektör temsilcileri ile iyi bir işbirliği sağlamak, akademisyenlerin sanayi temsilcileri ile aralarında bir köprü oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Endüstriyel robotlar birimi, mobil robot birimi, askeri (güvenlik) amaçlı robot birimi, sürü robot birimi, robot ar-ge birimi, robot görmesi, yapay zeka birimi, eğitim birimi alanlarında gerekli altyapı ve teknolojileri sağlamak. Bu alanla ilgili ihtiyaç duyulması durumunda yeni birimler ve benzer çalışma alanları oluşturmak.

b) İlgili birimlerde araştırma projeleri geliştirmek ve sanayinin bu alanda karşılaştığı problemlere çözümler üretmek ve projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

c) Dünyadaki ve ülkemizdeki benzer merkez ve ilgili sektör temsilcileri ile işbirliği yapmak ve merkezi uluslararası bilgi edinim noktası haline getirmek.

ç) Ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlar için bildiri/yayınlar yapmak ve desteklemek, bu tip organizasyon ve faaliyetleri desteklemek ve düzenlenmesine öncülük etmek.

d) Robot teknolojileri konularında lisans/yüksek lisans ve/veya doktora çalışmalarında kurulması gereken deney ve prototip tasarımlarında destek sağlamak.

e) Robot teknolojilerini halkımıza tanıtmak.

f) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine robot yapım eğitimleri düzenlemek.

g) Ülkemizde düzenlenen robot yarışmalarını desteklemek ve yarışmalar için sertifikalı hakem yetiştirmek.

ğ) Sanayinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek, gerekli eğitimleri vermek.

h) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Çalışma Alanı ve Uygulama İşlemleri

Merkezin çalışma alanı

MADDE 7 – (1) Merkez faaliyetleri, robot ve teknolojileri ile ilgili alanlarda eğitim, araştırma, proje, akademik çalışma, sanayi-üniversite işbirliği sağlama, sektörün sorunlarına çözümler üretme, ilgili alanda yapılacak faaliyetlere destek sağlamaktır.

Uygulama işlemleri

MADDE 8 – (1) Merkez, robot teknolojilerinin konularını tanıtacak programlar, seminerler, çalıştay düzenler ve benzer faaliyetleri destekler.

(2) Merkez, robot laboratuarları tasarlar ve kurulmasında danışmanlık hizmetleri verir.

(3) Merkez; kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için robot teknolojileri konuları kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri, dersler ve eğitim programları, planlar, düzenler, bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlar. Diğer kurum, kuruluş ve yükseköğretim kurumlarından bu konularda Karabük Üniversitesine sağlanacak kurslar, seminerler, konferanslar ve derslere ilişkin planlama, düzenleme, uygulama ve eşgüdümü yapar.

(4) Merkez, amaçları doğrultusunda: Robot teknolojileri kapsamında gereken gelişimleri takip eder, uygulamalar için sistem tasarımı yapar, teknik işleri yürütür; gereken alt yapı oluşturmasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 9 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Danışma Kurulu.

b) Merkez Müdürü.

c) Yönetim Kurulu.

Merkez danışma kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversitenin robot ve robot teknolojileri konusunda ilgili Fakültelerine bağlı ilgili bölümlerin bölüm başkanlarından, ilgili Meslek Yüksekokullarının müdürlerinden, ilgili Enstitü müdürlerinden oluşur. Bu birimlerden Merkez Danışma kuruluna katılım mecburi değildir. Konu ve kapsam gereği merkez danışma kuruluna sanayi temsilcileri ve alanında uzmanlar davetle çağrılabilir. Merkez Müdürü, Merkez Danışma Kurulunun doğal Başkanıdır.

(2) Merkez Danışma Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Merkez Kurulu Üyeliğine görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine o üyelerin ait olduğu birimden olmak üzere kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

Merkez danışma kurulunun toplanması ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere, gerekli hallerde daha sık olmak üzere toplanır ve Merkezin yaptığı faaliyetler hakkında bilgi alır. Merkezin gelişimi için gerekli görüş, öneri ve tavsiyelerini sunar. Danışma Kurul toplantısı ve tavsiye kararları için salt çoğunluk aranır.

(2) Merkez Danışma kurulunun görevleri, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

Merkez müdürü

MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı Öğretim Üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygular.

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkez amaçları doğrultusunda yönetir.

c) Merkezin çalışma alanı bağlamında çalışmalar yapar.

ç) Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksekokulları, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerle KAROTUM’un faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulması durumunda eşgüdümü sağlar.

d) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulu onayına sunar.

e) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor verir.

Müdür yardımcıları

MADDE 14 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanlarından iki kişi üç yıl için Merkez Müdürü tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları aynı usulle Merkez Müdürü tarafından değiştirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi sona erer. Merkez Müdürü, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcıları merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri koordine etmek için Merkez Müdürü tarafında görevlendirilirler.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dahil beş kişiden oluşur. Diğer iki üye; öğretim elemanları arasından merkez müdürünün önereceği dört öğretim üyesi/elamanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Robot teknolojileri ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş, proje ve danışmanlık tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan alt çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık planlamalar yapmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri organize etmek.

g) Merkezin destekleyeceği proje, araştırma, konferans, sempozyum ve benzeri alanla ilgili faaliyetleri belirlemek.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Mali konular

MADDE 18 – (1) Mali konulardaki iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.