7 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29794

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KBÜ-KAM): Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadının kazanmış olduğu hakları ve çağdaş toplum içindeki yerini temel alarak tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması, insan haklarının yerleştirilmesi ve korunmasına yönelik bilinçlendirme çabalarına destek çıkmak, yönlendirmek ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu bilinçlendirmek.

b) Kadına yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Eğitim, sağlık, ekonomik kalkınma, sağlık ve sosyal haklar, iç ve dış göçler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, siyasal katılım ve üretim gibi konular başta olmak üzere üniversitenin ilgili bölüm ve ana bilim dallarının işbirliğiyle yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmalarıyla ilgili bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara katılımı özendirmek.

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tüm yönleriyle kadın çalışmalarına ilişkin ders, seminer ve tezler verilmesini sağlayarak; öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanlarda çalışanlara destek vermek. Bu konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle işbirliğine girerek etkinliklere öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımını özendirme ve gönüllü gruplar oluşturmak.

d) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı bir anabilim dalının kurulmasını sağlamak.

e) Kamu kuruluşu ve her türlü tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve her türlü danışmanlık hizmeti sunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak.

g) Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve kadınların eğitimini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlardaki çalışmalarını desteklemek.

ğ) Kadın çalışmalarıyla ilgili sürekli yayınlar yapmak, var olan yayınlara katılmak, desteklemek, konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak.

h) Yerleşkede güvenli yaşamın sağlanması için bilgilendirme, ulaşılabilir başvuru yerleri ve diğer gerekleri (aydınlatma, ulaşım ve benzeri.) yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin Yönetim Organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek,

d) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları veya idari personel arasından en çok iki kişi üç yıl için rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili çalışmalarda Müdüre yardımcı olurlar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve üniversite bünyesinde çalışan dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında bulunan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda bir kez gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanmak,

b) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

c) Yürütülecek çalışmalarla ilgili konularda karar vermek,

ç) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.