7 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29794

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğinin adı “Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğüne”, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Bant yayını: Bir spor karşılaşmasının, karşılaşma bittikten sonra kısmen veya tamamının yayınlanmasını,

ç) Cıngıl: İçinde reklam kelime veya kelimeleri bulunan müziği,

d) Federasyon: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını, bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

f) Gençlik ve spor kulübü: Genel Müdürlük, federasyonlar veya il müdürlüklerince tescilleri yapılan gençlik ve/veya spor kulüplerini,

g) Gençlik ve spor organizasyonu: Genel Müdürlük, federasyonlar ve il/ilçe müdürlüklerinin faaliyet programlarında yer alan ulusal veya uluslararası her seviye ve branştaki müsabaka, kamp, kurs, seminer ve benzeri gençlik ve spor faaliyetlerini,

ğ) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

h) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ı) Müşteri: Merkez ve taşra teşkilatından tahsis, reklam, kira, işletme, yayın ve benzeri konularda talepte bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

i) Naklen yayın: Bir spor karşılaşmasının oynandığı anda kısmen veya tamamının radyo ve televizyondan yayınlanmasını,

j) Pano: Yazılı reklam materyalini,

k) Reklam: Bir ürün, marka veya hizmetin çeşitli iletişim olanaklarını kullanarak, ticari yönden tanıtılmasını sağlayan gerçek veya sanal ortamdaki yazı, resim, amblem, film ve benzeri şekilleri,

l) Spot: Reklam amacı ile kullanılan kelime, deyim, cümle veya cümleleri,

m) Taşra teşkilatı: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini,

n) Yayın kuruluşu: Gençlik veya spor organizasyonlarını televizyon veya radyodan yayınlayan resmi veya özel kurum ve kuruluşları,

ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il ve ilçe başkanlıkları” ibaresi “il ve ilçe müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İl ve ilçe başkanlıklarınca” ibaresi “İl ve ilçe müdürlüklerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “il ve ilçe başkanlıklarına” ibaresi “il ve ilçe müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Milli takımlara sporcu gönderen ve milli sporcusu bulunan kulüplere spor tesislerinin tahsisinde öncelik tanınır. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne”  ibaresi “Spor Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il ve ilçe başkanlıklarınca” ibaresi “il ve ilçe müdürlüklerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il başkanlığınca” ibaresi “il müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Gençlik ve spor saha ve tesisleri aşağıdaki hallerde ücretsiz tahsis edilir:

a) Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlığın faaliyetlerine,

b) Milli bayramlar ile tesisin bulunduğu il ve ilçenin kurtuluş veya kuruluş günü kutlamalarına,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, spor federasyonları ve okulların bilet satışı yapılmayan ve herhangi bir şekilde gelir elde edilmeyen faaliyetlerine,

ç) Doğal afetler nedeniyle zarar görenler ile engelliler yararına düzenlenen faaliyetlere,         

d) Türkiye Futbol Federasyonunca organize edilen profesyonel ligler ile basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında en üst ligleri hariç olmak üzere gençlik ve spor kulüplerinin antrenman, spor ve gençlik faaliyetlerine,

e) Öğrencilere ve sporculara,

f) Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri yararına düzenlenen faaliyetlere,

g) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler yararına düzenlenen faaliyetlere,

ğ) Bakanlığın ilgili birimlerinin izni ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen gençlik ve spor faaliyetleri ile kamplarına.

Federasyonlar tarafından düzenlenen yarışmalara katılmayan veya katılma hakkı elde edemeyen kulüpler ile faaliyetlerini sporculardan ücret veya bağış alarak gerçekleştiren spor kulüplerine yapılacak tahsislerde ücret alınabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “il başkanlığına” ibaresi “il müdürlüğüne” ve ikinci fıkrasında yer alan “il başkanlığınca” ibaresi “il müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “il başkanlığınca” ibaresi “il müdürlüğünce”, (c) bendinde yer alan “Özerk federasyonlarca” ibaresi “Bağımsız federasyonlarca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “İl başkanlıkları” ibaresi “İl müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.