5 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29792

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşu,

c) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

ç) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,

d) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

e) Merkez (MÜESBAM): Mersin Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koordinasyon grubunu,

g) Müdür: Merkez Müdürünü,

ğ) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

h) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

ı) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,

i) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; egzersiz ve spor bilimleri alanında, egzersiz ve spor psikolojisi, beden eğitimi ve spor pedagojisi, egzersiz ve spor fizyolojisi, fiziksel aktivite, spor ve sağlık, hareket ve antrenman, spor biyomekaniği ve motor kontrol, rekreasyon, sporda sosyal alanlar, spor yönetimi, egzersiz metabolizması ve beslenme ile ilgili ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik araştırma yapmak isteyenlere kaynak sağlamak, her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık yapmak, her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek ve önermek, ilkyardım kursları ve cankurtaran kursları açmak, özel gruplar ve engellilerde sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak, yaralanmış sporcuların spora dönüş dönemlerinde destek olmak, bölge spor adamları ve sporcularına sağlık hizmeti sunmak ve sağlık hizmeti sunanlara eğitim vermek ve ihtiyaç duyulan yerlerde yukarıdaki konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak yoluyla yeni uygulama modelleri ortaya koymak, araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uzman öğretim üyeleriyle tartışacakları ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini hazırlamak, spor ve egzersiz psikolojisi araştırma grubunu ve diğer alanlarla ilgili bilimsel araştırma gruplarını kurmak, araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bilimsel ortamı sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:

a) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, egzersiz ve spor bilimleri alanında araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara bilimsel kaynak, katkı ve destek sağlamak.

b) Profesyonel ve amatör sporculara yönelik beslenme, sağlıklı yaşam, antrenman programları yapmak ve uygulamak, atıcılık ve avcılık, atletizm, badminton, basketbol, bedensel engelliler, beyzbol, softbol, korumalı futbol ve ragbi, bilardo, binicilik, bisiklet, bocce, bowling, dart, boks, briç, buz hokeyi, buz pateni, cimnastik, dağcılık, tırmanma ve trekking, dans, salsa, tango, pilates, aerobik egzersiz, yamaç paraşütü, eskrim, geleneksel sporlar, gelişmekte olan sporlar, golf, görme engelliler, halk oyunları, halter, hentbol, herkes için spor, hokey, işitme engelliler, izcilik, judo, karate, kano, kayak, kızak, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, motosiklet, okçuluk, okul sporları, oryantiring, otomobil sporları, özel sporcular, satranç, sualtı sporları, sutopu, tenis, triatlon, üniversite sporları, voleybol, vücut geliştirme, fitness, yelken, yüzme vb. tüm spor branşlar ile ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak, bu branşlarla ilgili yaz-kış spor okulları, sertifika programları, akreditasyon, kurslar vb. açmak, bu branşlarla ilgili olarak spor bölümü öğrencilerine staj imkanı sağlamak, çocuk, genç ve yetişkinlere spor eğitimi vermek.

c) Özel gruplar ve engellilerde, sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, bu amaçlar doğrultusunda ekipman ve malzeme desteği sağlamak. Aletler ve malzemeler almak, engelli ve özel grupları çalıştırmak, bu kişilerin ulaşımlarını sağlamak için yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak araç ve araçlar satın almak ve kiralamak, spor tesislerini engellilerinde kullanabileceği şekilde tasarlamak, bu kişilerin ulaşım araçlarının planlama çalışmalarını yapmak.

ç) Üniversite Yönetim Kurulunca verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma Kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte Üniversite öğretim elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak,

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak,

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurulunun, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki kişiler arasından, Yönetim Kurulunca belirlenecek en fazla sekiz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve istişarî nitelikte görüş bildirir.

Koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.