4 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29791

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİM

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/06/2007 tarihli ve 26550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Merkez Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede  görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversite öğretim elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenden dolayı görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.”

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu üç ayda bir ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi sonlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(e) Merkezde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim programları, sertifikasyon sistemi hususunda temel ilke, esas ve usulleri belirlemek,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/06/2007

26550