4 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29791

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DAVRAZ YÜKSEK İRTİFA

SPORTİF PERFORMANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, kullanım alanlarını, faaliyetlerini, yönetim organ ve organizasyonlarına ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri ve yönetim organ ve organizasyonlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez Müdürü: Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

b) Merkez Yönetim Kurulu: Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

c) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Görevleri, Yönetim Organları ve Personel

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite, kulüp, takım veya ferdi, milli, amatör ve rekreasyonel boyutta spor yapan lisanslı veya lisanssız bireylere antrenman, kurs, eğitim ve yüksek irtifa ile ilgili araştırma, proje, yetenek seçimi ve yönlendirilmesi, olimpik branşlarda kurs ve eğitim hizmetleri vermek.

b) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin takım veya ferdi sporcuların rutin performans analiz ve kontrollerini yapmak ve istatistiksel analiz raporlarını hazırlamak.

c) Yüksek irtifa ve diğer spor alanları ile ilgili tesis, egzersiz, antrenman programları, performans analizleri ve yetenek seçimi ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Performans testleri yapmak.

d) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin sağlık kontrollerini ve takiplerini yapmak.

e) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin spor yaralanmalarından korunma, spor veya egzersiz esnasında ilk yardım prensipleri ve tedavi süreçleri ile ilgili eğitim vermek.

f) Spora dönüş egzersiz ve antrenman programları düzenlemek.

g) Yetenek seçimi ve yönlendirmesinde tıbbi ve performans belirleme testleri yapmak.

ğ) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin, fiziksel ölçümlerini yapmak.

h) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin postür analizlerini yapmak.

ı) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin biyokimya testleri, kan ve hormon testlerini yapmak.

i) Fizyolojik testleri yapmak.

j) Elit ve amatör sporcuların teknik test analizlerini yapmak.

k) Taktik ve maç analizleri eğitimi vermek ve yapmak.

l) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin beslenme programlarını incelemek, her branş ve kategori için özel diyet programları hazırlamak.

m) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin müsabaka dönemi sauna ve masaj uygulamalarını yapmak.

n) Merkez bünyesinde, Üniversite içi akademik ve idari birimlerle işbirliği yaparak proje, akademik araştırma, geliştirme, konferans, sempozyum, seminer ve çalışmalar yapmak.

o) Spor federasyonları ile milli kamp program ve organizasyonları yapmak.

ö) Diğer kurum ve kuruluşlarca işbirliği yaparak proje, akademik araştırma, geliştirme, konferans, sempozyum, seminer ve çalışmalar yapmak ve bunların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

p) Dağ bisikleti, kayak, snowboard ve benzeri kurslar açmak ve eğitim vermek.

r) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yetki ve görev alanları içerisine giren konularda, Merkezin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak destek sağlamak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki konuların yürütülmesinde Üniversite ile ilgili Fakülte, Yüksekokul, Bölüm, Anabilim Dalları, Üniversite Kulüpleri, Merkez Müdürlükleri, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Spor İl Müdürlükleri, Kulüpler, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

b) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylere sağlık, performans test, eğitim, kurs ve kamp hizmetleri vermek.

c) Araştırma, proje, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri faaliyetlerde Üniversite içi ve dışı, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Milli takım, kulüp ve ferdi sporcuların kamp organizasyonlarını düzenlemek.

d) Merkez içerisinde çalışacak idari personeli, yarı zamanlı öğrencileri, stajyer öğrencileri ve diğer uzmanlık veya seçmeli spor dalı dersleri alan öğrencileri belirlemek ve çalıştırmak.

e) Merkezin kullanacağı ek yapı birimlerini projelendirerek Rektörlüğün oluruna sunmak ve ilgili birimlerle koordinasyonlu çalışma yapmak.

f) Merkezin kullandığı birimlerin bakım ve onarım işlerinin Rektörlüğe bilgi verilerek olurları üzerine ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak.

g) Merkez multidisipliner araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin koordinasyonunu sağlamak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili olan Spor Bilimleri Fakültesi içerisinden aylıklı profesörler, bulunmadığı takdirde doçentler, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve bu doğrultudaki çalışmaların denetimi, kontrolü, diğer birimlerle koordineli yürütülmesi ve Üniversite içinde ve dışında işbirliği yapılmasında Rektöre karşı sorumludur.

(3) Merkez Müdürü Merkezi temsil eder ve Merkez yönetim kuruluna başkanlık eder, Merkezin düzenli ve etkin çalışmasını sağlar.

(4) Müdürün önerisi ile Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde Müdür yardımcılarının görevleri de sona erer.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez yönetim kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında ve Merkez Müdürünce önerilen sekiz aday arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört öğretim üyesi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici ve sürekli birimler ya da çalışma gurupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışması ile ilgili yıllık plan ve program hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez Müdürünün Merkezin yönetimi ile ilgili göreceği bütün işlerde karar almak.

c ) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik, uzman ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.