4 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29791

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TÜRKÇESİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kastamonu Üniversitesi Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kastamonu Üniversitesi Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Osmanlı Türkçesi öğretimi ve şuurunun yaygınlaştırılmasını sağlamak, Osmanlı Türkçesi mesleki alanlarında gerekli olan anabilim dalı ve bölümlere yönelik etkili ve verimli öğretim yöntemleri geliştirmek,

b) Osmanlı dönemine ait eserlerin tespit ve tasnifini planlamak,

c) Konu üzerine uzmanlıkları bulunan akademisyenler, resmi kurumlar, vakıflar, kuruluşlar ve derneklerle işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmek ve bu amaçla faaliyet alanında kurs, konferans, panel, sempozyum, bilimsel toplantı ve kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek, inceleme ve araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı Türkçesi öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla geniş tabanlı araştırmalar yapmak, mevcut yayınları incelemek, daha etkili ve kolay öğretim yöntemleri geliştirmek. Matbu metinler, el yazması eserler, arşiv belgelerinin okunması gibi ayrı seviyeler için uygun yöntem değerlendirmeleri yapmak. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

b) Kastamonu öncelikli olmak üzere Türkiye ve dünyadaki Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin tespit ve tasnifini yapmak.

c) Merkez bünyesinde olmak kaydıyla Kastamonu Üniversitesi merkez kütüphanesinde bir Osmanlı Türkçesi arşivi oluşturmak. Bu birime el yazması ve matbu eserleri bağış, satın alma veya kopyalama suretinde kazandırmak. Ayrıca sahip olunan tüm belgeleri fotoğraf, mikrofilm ve benzeri bir kopyalama yöntemiyle veri olarak depolamak ve uygun bulunanları internet ortamında yayımlamak.

ç) Üniversitemizde ve diğer üniversitelerde yapılacak olan lisansüstü tezler ile diğer araştırmalarda, araştırmacıları bilgi ve belgelerle desteklemek.

d) Araştırma Merkezi faaliyet alanı ile ilgili olan kitap, broşür, afiş, tanıtım malzemeleri, lisansüstü tezler ve bilimsel çalışmaların basım, yayım ve çoğaltılması için diğer kurumlarla işbirliğine gitmek.

e) Araştırma Merkezi kapsamı ile ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmalarını yakından takip etmek ve yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum, araştırmacı, vakıf ve derneklerle işbirliğini geliştirilmek.

f) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g) Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ğ) Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 7 – (1) Müdür, Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserler, Osmanlı Türkçesi eğitimi ve bu yazı ile yazılmış belgeleri tespit ve tasnif alanında deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin yukarıda sayılan alanlarda uzman olan öğretim üyeleri arasından iki yıl için bir yardımcıyı görevlendirilmek üzere Rektöre tavsiye eder. Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

d) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit edip, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) İlgili kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle iletişim kurmak ve işbirliğine gitmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserler, Osmanlı Türkçesi eğitimi ve bu yazı ile yazılmış belgeleri tespit ve tasnif alanında deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdür ve dört üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezde yürütülen faaliyetlerle ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektörlüğe sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip tavsiyelerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserler, Osmanlı Türkçesi eğitimi ve bu yazı ile yazılmış belgeleri tespit ve tasnif alanında deneyimli Üniversite öğretim üyelerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Üye sayısı Rektör tarafından belirlenir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Malzemelerin kullanımı

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen ve yürütülen projeler kapsamında alınan her türlü alet, teçhizat ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.