4 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29791

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE MESLEK

HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKİSAM): Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Üniversitenin farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinleri gibi akademik birimlerinin işbirliği yurt içi ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

c) Üniversite içinde farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinlerin, çalışanların sağlığı ile ilgili öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sağlamak.

ç) Üniversite içinde ve dışında yer alan çalışma yaşamı ile ilgili tarafların katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda danışmanlık hizmeti vermek, hizmet üretmek ve proje yürütücülüğü yapmak.

d) Lisans ve lisansüstü iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları eğitiminde mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilere ve araştırmacılara uygulama alanları oluşturmak.

e) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanının akademik gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri planlamak ve uygulamak.

f) Çalışma yaşamına ilişkin yerel, ulusal ve uluslararası politika ve eylem programları oluşturulmasına katkı sağlamak.

g) Çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulmasına akademik katkı ve destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili her konuda bilimsel araştırma uygulama ve inceleme yapmak, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmalarında bulunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ve halk sağlığı konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü, tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlığı düzeylerinde sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

ç) Amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınlar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla, sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalarına katkıda bulunmak.

e) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve bu alanda çalışan profesyonellerle iletişim ağı kurmak.

f) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında işçi, işveren ve temsilcilerinin, çalışanların eğitimi yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları yapmak.

g) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanındaki hizmet sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda faaliyet sürdüren Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

ğ) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda kamuoyu oluşmasına ve bilinçlenmesine katkıda bulunmak.

h) Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

ı) Üniversite bünyesinde ya da bağlı birimlerinde halen faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan; ilgili mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında hizmet sunumu yapacak birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak. Bu birimlerin yürüttüğü hizmetlerin denetim, işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak. Bu birimlerde yürütülecek hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için Rektöre veya ilgili Rektör yardımcısına danışmanlık yapmak. Gerektiğinde iş sağlığı güvenliği birimlerinin veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulmasını Rektöre önermek, onay aldıktan sonra kuruluşu planlamak, birim kurmak ve birimin işleyişini düzenleyerek işveren adına yürütmek.

i) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve yayınlamak; bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

j) Ülkenin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında istihdam edilecek eleman ihtiyacını karşılamak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sertifikalandıracağı iş güvenliği uzmanlığı kursları, işyeri hekimliği kursları ve diğer sağlık personeli eğitimini sağlamak üzere kurslar açmak, bu amaçla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayladığı eğitim kurumu ruhsatı bulunan eğitim kurumu kurmak.

k) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar kurmak, araştırma ve uygulama birimleri için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek.

l) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetleri planlamak ve uygulamak.

m) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği, Merkezin ilgi alanı olan iş sağlığı, iş güvenliği, iş hukuku, meslek hastalıkları, halk sağlığı konularında bilimsel çalışmalar yürütmüş, doçent veya profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından bir kişi, Rektör tarafından üç yıl için Müdür olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yetkilerinden bazılarını müdür yardımcılarına devredebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Altı ayı geçen vekâletlerde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerektiğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sonlandığında yardımcılarının görevi de sonlanmış sayılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

ç) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında hizmet sunumu yapacak birimler ve konu ile ilgili diğer çalışma grupları ve laboratuvar, araştırma ve uygulama birimlerinin etkinliklerini yürütmek, düzenlemek, denetlemek ve yılsonu etkinlik raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde oluşturulur:

a) Üç üye; Merkezin çalışma alanı ile ilgili akademik etkinlik yürütmüş, iş ve meslek hastalıkları alanında üçlü protokolle tıpta yan dal uzmanlığı verme yetkisine sahip anabilim dallarının 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitici niteliği olan öğretim üyeleri arasından birer adet olmak üzere seçilir.

b) Bir üye; Tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı-iş ve meslek hastalıkları bilim dalından veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen işyeri hekimliği sertifikası ve işyeri hekimliği sertifika programı eğiticisi belgelerinin her ikisine birden sahip olan öğretim üyelerinden seçilir.

c) Üç üye ise; Üniversite akademik birimlerinde olup Merkezin çalışma alanı ile ilgili akademik etkinlik yürütmüş, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilim uzmanlığı olan veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı sertifikası ve iş güvenliği uzmanlığı sertifika programı eğiticisi belgelerinin her ikisine birden sahip olan öğretim elemanları arasından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılır ya da görevi sürdüremeyecek olursa, yeni bir üye kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle Rektör tarafından görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür yardımcıları eğer kendileri de Yönetim Kurulu üyesi değillerse Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılırlar ve toplantıların salt çoğunluk hesabında müdür yardımcıları dikkate alınmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Danışma Kurulunun önerilerini göz önüne alarak, Merkezin yıllık etkinlik programını çalışma planını ve programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onay için Rektöre sunmak,

ç) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma grupları, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri kurmak, buralarda görevlendirilecek personelin niteliklerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezce yürütülecek ya da desteklenecek araştırmalar, uygulamalar ve her türlü çalışmalar için karar almak,

e) Araştırmacı ya da uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak,

f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak,

g) Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Danışma Kurulunun getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin etkinlikleri ile ilgili ulusal ya da uluslararası alanda, çalışma yaşamının çok taraflı yapısı gözetilerek, çalışma yaşamı, çalışanların sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapan kişi ya da kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerdiği adaylar arasından seçilen on bir kişiden oluşur. Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise istekleri halinde Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilirler.

(2) Danışma Kurulu ilk toplantısını oluşturulmasını izleyen iki ay içinde yapar. Sonraki toplantıları ise yılda bir kez olağan olarak yapılır, gerek görüldüğünde ise olağanüstü yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılabilirler. Danışma Kurulu toplantılarında karara bağlanan öneriler tutanağa geçirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve çalışma yaşamının öncelikleri doğrultusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapar ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek için Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri ile çalışma süreleri Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Müdür çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdürüne kısmen ya da tümüyle devredebilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.