3 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29790

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SU ALTI ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan, Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Düzce Üniversitesi, Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı; Düzce İli başta olmak üzere, özellikle Batı Karadeniz'e kıyısı bulunan illerimizde, Üniversitemizin bağlı bulunduğu alandaki iç sularda (nehir, göl vb.) her türlü arkeolojik (kıyıya yakın alanlarda ve derin sularda, antik liman, yerleşim ve batık potansiyelinin tespiti çalışmaları) ve oşinografik (jeolojik ve jeofiziksel araştırmalar, deniz ve tatlı su kimyasının araştırılması, denizel ve tatlı su biyolojik çeşitliliğinin araştırılması vb.) çalışmayı gerçekleştirerek, bölgenin kültürel ve biyolojik envanterini çıkarmak, bölge insanının denizle bağını güçlendirecek etkinlikler (dalış eğitimleri, su sporları eğitimleri, kıyı temizliği vb.) gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Deniz, göl, gölet ve akarsulardan oluşan içsularda, her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapmak.

b) Öncelikli olarak Türkiye iç suları ve denizlerinde olmak üzere tüm dünyada, canlı-cansız su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi ve kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamaları yapmak, organize etmek ve öneriler getirmek.

c) İç su ve denizlerle ilgili her türlü biyolojik araştırmaları yapmak, yaşayan organizmaların envanterlerinin çıkarılması, bunların kullanımı ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) İç su ve denizlerde her türlü, jeofiziksel, jeolojik, sedimantolojik araştırmaları planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

d) İç su ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

e) İç su ve denizlerde her türlü arkeolojik araştırmaları planlamak, sualtında bulunan kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması hususunda aktif görev alarak bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

f) Su altı milli park ve koruma alanlarının tespitinde görev almak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

g) İç su ve denizlerin kullanım, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapmak.

ğ) Bu araştırmalar ve uygulamalarda gerekli olabilecek dalışlar için bir balıkadam ekibini göreve hazır tutmak.

h) İhtiyaç duyulduğu durumlarda öncelikle Düzce ili içerisinde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ı) Su ve su altı ile ilgili spor dallarında faaliyet gösteren sporcu, kurum ve kuruluşlara imkânlar doğrultusunda destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile akademik çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden uygun gördüğü birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun projeler yapmak ve iş birliklerinde bulunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlarını oluşturmak.

e) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe taslakları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektöre sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere yılda bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite içinden veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.