3 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29790

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim Dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etme zorunluluğu olduğu yabancı dil eğitimini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Zorunlu yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde o düzey için öngörülen yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak programlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfı öğretim süresi iki yarıyıldır. Hazırlık sınıfında görülen haftalık ders yükü 20 saatten ve bir yarıyılda görülen ders yükü 260 saatten az olamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz. Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren ön lisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştirilebilirler.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

09/09/2011

28049