3 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29790

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2007 tarihli ve 26743 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Teftiş Kurulu Başkanlığı büro personelinin atanması, MSB ANT Başkanı tarafından yapılır.’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Müfettişliğe hak kazananların atanması, MSB ANT Başkanı tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişler, ihtiyaç bulunduğu ve müfettişlik görevi dışında geçen süre içinde müfettişlik mesleğinin şeref ve onurunu zedeleyici bir harekette bulunmadığı ve ayrıca Teftiş Kuruluna yararlı olabileceği anlaşıldığı takdirde, Kurul Başkanının teklifi üzerine MSB ANT Başkanının kararı ile yeniden Müfettişliğe alınabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) MSB ANT Başkanlığı merkez teşkilatında Daire Başkanlıkları, taşra teşkilatında Bölge ve İşletme Müdürlüklerinin her biri, müstakil birer teftiş ünitesidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Müfettişler, işlem ve işlerini teftiş ettikleri personel hakkında edindikleri bilgi ve kanaatlere göre MSB ANT Başkanı tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde birer inceleme raporu düzenleyerek, mühürlü zarf içerisinde ve bir yazı ekinde Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler. Bu yazıda haklarında inceleme raporu düzenlenen görevlilerin adları, soyadları, unvanları ve sicil numaraları belirtilir. Raporun bir nüshası ilgili birimlere havale edilmesi için Teftiş Kurulu Başkanı tarafından MSB ANT Başkanına sunulur.

(8) Görevden uzaklaştırılmış veya MSB ANT Başkanlığından ayrılmış bulunan ve bu sebeple Müfettişin tanıma ve temas imkânı bulamadığı veya hakkında tam bir kanaat edinemediği görevliler için, inceleme raporu düzenlenmez. Bu durum gerekçesi belirtilmek suretiyle Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 59 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlara ilişkin özet değerlendirme notu, raporun tanzimini müteakip 1 ay içerisinde bilgi açısından MSB ANT Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanlıklarına gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2007

26743 (2. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2011

27958