2 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29789

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ, EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri, bu birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Trakya Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Özel gereksinimli (zihin ve hareket özürlü) çocuklar için eğitim, rehabilitasyon ve psiko-sosyal destek vermek.

b) Erken çocuklukta gelişimsel riskleri olan çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini saptamak, aile ve çocuğu eğitim programları ile desteklemek.

c) Okul öncesi ve ilkokul döneminde okula hazırlık, uyum, akademik yeterlilik değerlendirmeleri yapmak ve olası sorunlarda destek vermek.

ç) 0-18 yaş arası çocuklarda gelişimsel (dil ve konuşma, motor, sosyal) ve dönemsel (ergenlik, sınav stresi, anne baba boşanması vb.) sorunlara yönelik danışmanlık ve destek vermek.

d) Trakya Bölgesi’ndeki özel yetenekli ve dezavantajlı gruplara destek vermek.

e) Alanda çalışacak öğretmenler, öğretmen adayları, sağlık çalışanları, gönüllüler ve ailelere seminerler ve eğitim programları organize etmek.

f) Alanla ilgili sosyal bilinci ve duyarlılığı artırmaya yönelik projeler yürütmek.

g) Alanla ilgili araştırmalar planlamak, yürütmek.

h) Merkeze bağlı çalışma birimleri (Eğitim ve Rehabilitasyon Birimi, Psikososyal Danışma ve Destek Birimi, Araştırma ve Proje Geliştirme Birimi) oluşturmak.

(2) Merkez amacını gerçekleştirmek için Üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokulları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konu ile ilgili diğer gönüllü kuruluşlarla işbirliği olanakları kullanır. Bu kuruluşlarla hazırlanacak protokoller doğrultusunda hareket eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanlarından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süreyle görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde yerine müdür yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak.

b) Çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Araştırma ve eğitim faaliyetlerini koordine etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Rektör tarafından Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilen dört öğretim üyesi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdür tarafından toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Merkezdeki görev dağılımını yapmak.

c) Merkezle ilgili tanıtıcı toplantılar düzenlemektir.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversite içinden veya Üniversite dışından alanında deneyimli, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından üç yıl için seçilen dokuz üye ve Müdürle birlikte on kişiden oluşur.

(2) Rektör gerekli gördüğü hallerde üç yıl dolmadan da Danışma Kurulu üyelerini değiştirebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerinin düşünce ve görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun başkanlığını Müdür yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (l) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 4/5/1994 tarihli ve 21924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.