2 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29789

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Deney hayvanı: Merkezdeki deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları,

b) Merkez (RTEÜ-DEHAM): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

d) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı girişimleri,

e) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede yapılan deneysel tıp araştırma ve uygulamalarının altyapısını oluşturmak, geliştirmek ve buna yönelik yenilikleri takip etmek ve uygulamak; temel deneysel tıp araştırma ve uygulamalarına ilişkin teorik ve pratik kurslar düzenlemek; yeni deneysel tıp yöntemlerini ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek, eğitimini vermek ve uygulamak; Üniversitede deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak; deney hayvanlarının kullanılacağı her türlü araştırma projeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri için uygun özellikte deney hayvanı yetiştirmek ve bakımlarını yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Deney hayvanlarının kullanılacağı her türlü araştırma projeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri için uygun özellikte deney hayvanı yetiştirmek ve bakımlarını yapmak.

b) Deney hayvanlarına, ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam alanları sağlamak.

c) Araştırmacılar için gerekli deney hayvanı ve araştırma ortamını oluşturmak ve ekipman desteğini sağlamak.

ç) İlgili araştırmalar ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

d) Yeni deneysel tıp yöntemlerini ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek, eğitimini vermek ve uygulamak.

e) Üniversitede yapılan deneysel tıp araştırma ve uygulamalarının altyapısını oluşturmak, geliştirmek ve buna yönelik yenilikleri takip etmek ve uygulamak.

f) Temel deneysel tıp araştırma ve uygulamalarına ilişkin teorik ve pratik kurslar düzenlemek.

g) Üniversitede deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak.

ğ) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyet kapsamına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolan ya da çeşitli nedenlerle görevden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından yenisi görevlendirilir. Bir öğretim üyesi en fazla üç dönem müdür olarak görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamadığı durumlarda, üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör; yeni Müdür görevlendirilene kadar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip öğretim üyeleri arasından birisini, geçici olarak müdür olarak görevlendirebilir.

(3) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili alanlarında tam gün çalışan, aylıklı görev yapan öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcılarının yerine yenileri görevlendirilebilir.

(4) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürlüğe vekâlet eder.

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer. Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur. Müdürün önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürütür.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

e) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak.

f) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak ve Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

ğ) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

h) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ı) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında o yıla ait eğitim, araştırma, yatırım, gelir ve harcama faaliyetlerini içeren yılsonu kurumsal faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

i) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek, deney hayvanlarıyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve/veya yayımlatmak.

j) Deney hayvanları araştırma ünitesine gelen veya üretilen, satılan, deneyde kullanılan, karantinada tutulan, ölen-nakledilen hayvanların; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış, nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahsın isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

k) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.

l) Üniversitenin hayvan deneyleri etik kurulu ile işbirliğini yürütmek.

m) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere göstermek.

n) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

o) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Yeni üye, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur.

(4) Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın görüşü yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yıllık çalışma programını planlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek.

c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, Merkezce sunulacak her türlü hizmetin bedelini belirlemek, gelir ve giderin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

ç) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

d) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.