2 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29789

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (l) bendi eklenmiştir.

“l) Yaz öğretimi: Yükseköğretim Kurulu ile İnönü Üniversitesinin belirlediği mevzuat hükümlerine göre yaz aylarında yapılan öğretimi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, e-Devlet üzerinde veya Üniversite tarafından belirlenip ilan edilen kayıt merkezlerinde şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırabilir. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi tebligat adresidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi kapsamında her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen şartlara göre katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.”

“(5) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayanların bu sürelerin bitiminden sonra verilen ek sürelerde ve ek sınav haklarını kullandıkları süreler içerisinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda birim kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler mezun oluncaya kadar öğrenim harçlarını bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde ödemek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

a) Bu süreler sonunda, programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce iki ek sınav hakkı verilir.

c) İki ek sınav hakkı, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden ve yeni eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başlamadan önce kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması gereken ders sayısını programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GNO’sunun 2.00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(4) Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili birimlere ibraz etmelerine bağlıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin tüm birimlerinde ve yaz öğretiminde uygulanacak akademik takvim Senato tarafından kararlaştırılır.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılı en az iki yarıyıldan oluşur ve her yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Resmi tatil günleri ile yarıyıl/yıl içi ve yıl sonu sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Hukuk Fakültesinde zorunlu dersler yılık; diğer lisans ve ön lisans programlarında okutulacak dersler yarıyıla göre düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders alma

MADDE 16 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrenci kayıtlı olduğu programın bulunduğu yarıyıl/yıldaki tüm derslerini bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak üzere almakla yükümlüdür.

(2) Hazırlık sınıfı öğrencisi hariç yeni kayıt yaptıran bir öğrenci, ilk iki yarıyıl/ilk yılda genel akademik başarı not ortalamasına bakılmadan kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.

(3) İkinci yarıyılın sonundan itibaren ve sonraki yarıyıllarda GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler öncelikle alt yarıyıl/yıldaki notu FF olan dersleri alır, isteğe bağlı olarak şartlı geçer notu aldığı dersleri de alabilirler. Öğrencinin alt yarıyıl/yıldaki aldığı başarısız ve isteğe bağlı olarak aldığı şartlı geçer notu olan derslerinin toplam kredisi 30 AKTS’nin altında kalması hâlinde öğrenci içinde bulunduğu yarıyılda 30 AKTS krediyi geçmeyecek kadar yeni ders alabilir.

(4) İkinci yarıyılın sonundan itibaren ve sonraki yarıyıllarda GNO’su 1.80’in altında kalmayan öğrenci; yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri öncelikle almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Bir yarıyılda ilk kez alınan derslerin AKTS kredisi 30’u geçemez. Ancak ders tekrarı durumundaki öğrenciler; başarısız dersleri ve/veya not yükseltmek amacı ile bir önceki yılda şartlı geçer notu aldığı derslere kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi ders alabilir.

(5) İkinci yarıyılın sonundan itibaren GNO’su 3,00-3,49 arasında olan ve alt yarıyıllarda başarısız dersi bulunmayan onur öğrencileri üçüncü yarıyıldan itibaren 8 AKTS kredisi kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Genel akademik başarı not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan ise 10 AKTS kredisi kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilir.

(6) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince kayıt donduran, kendi isteğiyle öğrenimine ara veren veya süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden öğrenci; öğrenimine kaldığı yarıyıl/yıldan devam eder, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamaz.

(7) Dikey geçiş ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran veya ders muafiyeti olan öğrenciler, ilk iki yarıyıl/yıl GNO’suna bakılmadan kayıtlı olduğu programdaki dersleri alt sınıflarda hiç almadığı dersleri öncelikle almak kaydı ile üst yarıyıl/yılda ders alabilir. Bu derslerin toplam kredisi 30 AKTS’yi geçemez.

(8) Mezun durumundaki öğrenci, kayıtlı bulunduğu eğitim programının güz veya bahar yarıyılında alamadığı bir dersi alması halinde dördüncü fıkrada belirlenen AKTS üst limitlerine ek olarak bu dersi alır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(4) Tek ders sınavı; GNO’su en az 2.00 olmak koşuluyla, mezun olmak üzere takip ettiği eğitim-öğretim programının biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrenciler ile bu tek derse ek olarak zorunlu ortak derslerden sadece birinden başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları bu dersler için açılan sınavdır. Tek ders sınavı, yarıyıl sonu bütünleme sınavlarından sonra yaz okulundan tek derse düşürenler için de yaz okulunun bitiminden sonra açılır. Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmadan güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl sonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde eder. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlaması gerekir. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile belirlenen baraj notunu alması zorunludur.”

“(8) Ek Sınav; Azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl sonunda öğrencilerin başarı durumu YNO ve GNO ile belirlenir. Bu amaçla kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa YNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notları YT ile verilen beden eğitimi, güzel sanatlar gibi ortak zorunlu dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“(6) Azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısını beş dersin altına düşüremeyen öğrencinin kaydı ilgili Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

(7) Azami öğrenim süresini tamamladıktan sonra verilen ek süre ve ek sınav haklarını kullanan öğrencilerin, birden çok dersten başarısız olmaları halinde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenci kesin kayıt yaptırdığı bölüm veya programın müfredatında yer alan dersler için ilk iki hafta içinde daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu eşdeğer derslerde muafiyet talebinde bulunabilir.”

“(6) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu ders eşdeğerlik değerlendirmelerinde; içerik benzerliği, ilgili öğretim elemanı ve bölüm/program/anabilim dalı görüşü de olumlu ise ilgili kurul bu ders/derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin AKTS kredileri ilgili birimdeki mevcut AKTS kredisi gibi değerlendirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin süresi bir yıldır. Üniversitede ikinci yılda isteğe bağlı hazırlık eğitim-öğretimi verilmez. Ancak, yabancı dilde veya Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda başarısız olan öğrenciler sonraki yıl tekrar yeterlilik sınavlarına girerler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılı veya öncesinde lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 67 nci madde kapsamında bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 28 inci maddelerinde geçen azami sürenin belirlenmesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılı başlangıç kabul edilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.