2 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29789

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık sınıfınca yürütülen İngilizce hazırlık programı için açılacak yaz öğretimi, Hazırlık Sınıfı biriminin ve İngilizce Dil Koordinatörlüğünün teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Yaz öğretimine katılan öğrencilerin başarı durumları, 13/7/2015 tarihli ve 29415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

(2) İngilizce Hazırlık sınıfınca düzenlenen yaz öğretimine, İngilizce Hazırlık Sınıfında başarısız olan bütün öğrenciler katılabilir.

(3) İngilizce Hazırlık Sınıfınca düzenlenen yaz öğretiminde derslerin %90’ına devam etme zorunluluğu vardır.

(4) İngilizce Hazırlık Sınıfınca düzenlenen yaz öğretimi sonunda yapılacak İngilizce yeterlik sınavlarında Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde yer alan değerlendirme esasları uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2009

27248

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/6/2011

27963

2-

8/7/2012

28347