28 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29784

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6725                                                                                                             Kabul Tarihi: 1/7/2016

MADDE 1 - (1) 11 Eylül 2014 tarihinde Kişinev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” ve Notaların onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşma’nın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/07/2016