28 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29784

KANUN

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA SEKİZİNCİ EK PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6724                                                                                                             Kabul Tarihi: 1/7/2016

MADDE 1 - (1) “Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası’na Sekizinci Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/07/2016