28 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29784

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

GİRDİ BİLDİRİM VE TOKSİKOLOJİK VERİ TABLOLARINDA YER ALAN

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

Karar No          : 11499

Karar Tarihi    : 22/06/2016

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  11/3/2015 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ve 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2012 tarihli ve 7105 sayılı Kurul Kararı ile değişik 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/5/2012 tarihli ve 6896 sayılı Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında yer verilen “Ek 1. Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanımına İzin Verilmeyen Girdilere İlişkin Liste”ye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“e) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen tütün mamullerinin üretiminde ve tütün bitkisinin herhangi bir unsurunun/unsurlarının işlemden geçirilmesi suretiyle elde edilen hammaddelerin elde edilme sürecinde; katkı maddesi olarak ya da sigara kağıdında, kenar ek yeri yapıştırıcısında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, filtreleme maddesinde, filtre sargısında, filtre yapıştırıcısında, uç kağıdı ve uç kağıdı mürekkebi ile yapıştırıcılarında ve/veya üründe herhangi bir şekilde aşağıda listelenen girdiler kullanılamaz.

 

MADDE 2 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başvuru ile Piyasaya Arz

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Karar’ın Ek.1 listesinin (e) bendine uygun olmayan mamulat çeşitlerinin bu bende uygun hale getirilebilmesi için Kuruma başvurulur. Başvuru yapılmaması halinde, başvurusu yapılmamış mamulat çeşidinin Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi 31/10/2016 tarihi itibariyle iptal edilmiş sayılır.

(2) Bu Karar’ın Ek.1 listesinin (e) bendine uymayan tütün mamulleri 31/10/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir. Belirlenen tarihten sonra piyasada bulundurulamaz.”

MADDE 3 – Bu Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.