28 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29784

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek.

b) Üniversite bünyesinde mevcut olan araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzeri birimlerin kullanımı için işbirliğini koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Sanayi kuruluşları yanında, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde olup sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını bilimsel bakımdan yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak.

d) Merkezdeki cihazlarla ilgili olarak araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek.

e) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

f) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

g) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak.

ğ) Sanayi kuruluşları ile diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek.

h) İleri düzey cihazların bulunduğu laboratuvarları sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacılar için etkili ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak.

ı) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.

i) İleri düzey cihazların bulunduğu laboratuvarların sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak lisans ve lisansüstü derslerin Merkezde gerek teorik gerekse uygulamalı olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

j) Üniversite içi ve dışından talep edilen ders veya teknik gezi amaçlı isteklere iş güvenliği ve işçi sağlığı esasları çerçevesinde olanak sağlanmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.