26 Temmuz 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29782

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   25/07/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-39

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 828 ada, 213 parseldeki 412 m2 yüzölçümlü taşınmazın 25/206 oranındaki hissesine karşılık gelen 50,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 102.000.- (yüzikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mahmut URUǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mahmut URUǒun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesi ve 101.000.- (yüzbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Çukurova Silo İşletmeciliği ve Makine Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çukurova Silo İşletmeciliği ve Makine Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.